Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2


Å mark, som äges av kronan och som icke innehaves med stadgad åborätt eller hör till boställe eller är upplåten på arrende, å häradsallmänning samt å mark, som tillhör stad eller annan kommun, må icke av anledning, som nu sagts, bärplockning förbjudas.

4 §.

Är fara för handen, att uppväxande skogsplantor skulle genom bärplockning skadas, äge Konungens befallningshavande på ansökan av markens ägare eller av den, som fått avverkningsrätt till där växande skog åt sig upplåten, för bestämd tid, ej överstigande tio år, förbjuda allmänheten att plocka bär å visst till gränserna angivet, inhägnat område. Innan sådant förbud meddelas, skall skogsvårdsstyrelsen eller myndighet, som må hava vård och tillsyn över skogen å sådan mark, som i 3 § andra stycket avses, avgiva yttrande, huruvida förbudet är ur skogsvårdssynpunkt påkallat.

5 §.

Ansökan om förbud mot bärplockning göres skriftligen och skall innehålla fullständig och tydlig uppgift om storlek, läge och gränser för det eller de områden ansökningen avser samt angiva, om och i vad mån dessa äro inhägnade.

Bifalles ansökningen, skall Konungens befallningshavandes beslut därom införas i en särskild förteckning, vari de områden, å vilka bärplockning förbjudits, upptagas ordnade efter deras belägenhet inom olika kommuner. Denna förteckning skall genom Konungens befallningshavandes försorg årligen införas i första numren för juni, juli, augusti och september månader av den eller de tidningar inom orten Konungens befallningshavande bestämmer; finnes det vara lämpligt, att skilda delar av förteckningen införas i olika tidningar, äge Konungens befallningshavande därom förordna.

Förbud mot bärplockning lände till efterrättelse, så snart kungörelse därom blivit en gång i tidning införd.

6 §.

Visas det, att å område, där bärplockning blivit enligt 3 § förbjuden, bären icke tillvaratagas, äge Konungens befallningshavande, efter hörande av fastighetens ägare eller brukare, återkalla förbudet, och må