Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41

I fråga om skogsfröet är detta skydd så mycket nödvändigare, som en skogshushållning utan skogsfrö ej är tänkbar.

På grund av kottarnas höga värde – 1 tunna tallkottar motsvarar i värde ungefär 1 tunna havre – översvämmas synnerligast för avsättning av kottar väl belägna skogar av kottplockare, som skövla träden från all kott, som kan åtkommas.

Till förlusten av kottarna får skogens ägare lägga ännu en, som ofta nog är ännu kännbarare. För att kunna på kortaste möjliga tid och på bekvämaste sätt åtkomma största mängd kottar pläga nämligen många kottinsamlare från träden nedhugga de grenar och till och med toppar, som bära kott, varigenom de så behandlade träden förstöras. En sådan avskyvärd skadegörelse, som i de flesta fall drabbar unga och medelålders träd med kraftiga kronor, och som sålunda stå i sin bästa växt, är numer en ej ovanlig företeelse, och synes densamma tilltaga i samma mån, som priset på kottar stegras. Den träffar hårdare den mindre än den större skogsägaren, emedan den senare vanligen har någon bevakare av skogen, vilket i allmänhet ej förekommer å de smärre skogstegarna.

Då fröträd och träd intill hyggeskanterna, som på grund av sin friare ställning bära kott rikligare och oftare än träd inuti bestånden och därför i första hand tillvinna sig kottsamlarnes intresse, bliva berövade sina kottar och kanske även genom avkvistning förstörda, omöjliggöres den självsådd, som med fröträdens kvarlämnande avsetts. Kottinsamling, bedriven på sådant sätt, åstadkommer ej blott skada för enskild man, utan blir den då en fara för hela landets skogshushållning.

Visserligen kan dylik skadegörelse på grund av redan varande lag åtalas, men torde det vara tydligt för var och en, att så länge allmänheten anser sig äga rätt att plocka kottar var som helst, det är omöjligt att mot dylik åverkan bevaka en skog på grund av mängden av kottplockare och på grund därav, att kottplockningen kan pågå under 4 à 5 månader på året.

För ägaren måste just omintetgörandet av hans arbete för åstadkommandet av återväxt vara det mest nedslående och från skogshushållningssynpunkt för honom mest kännbart rent ekonomiskt sett. Ett av de allra viktigaste leden i skogshushållningen är ju åstadkommandet av god återväxt på kortast möjliga tid. Genom kottarnas borttagande från fröträden är självsådd ej för skogsägaren möjlig att ernå, utan måste han från annat håll köpa frö för att genom dess utsående erhålla nödig återväxt, vilket synnerligen för en mindre skogsägare är kännbart nog, och vilket alldeles givet ej höjer utan säkerligen slappar

6