Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
121.
fierde Deel.

Siette och senaste Tänckie-skrifft/
hwad Rossttiensten kräfwer.

THen menige Adel håller therföre/ at Kongl: Mayst: hafwer ibland andre Privilegier, them wäl om theras Rosstienst En wäll-rustat Karl til at hålla för wario 400. Marck wissa Ränta uppå en lijdeligh Werdering/ och ändoch icke alle Partzelar til at räcknandes/ uthan allenast thesse 4. Nemlige Penninger uthi theras egin Wedering. Fordringen/ Nästen för 3. Öre. En Span Sädh 7. öre. Ett Pund Smör för 12 öre. Ett Faat Jern för 6. Marck. Alle andre Partzeler både wisse och owisse/ hwilcket kan wara widh pass helfftenne aff Rentat emoot Rosstiensten/ sigh sielfwe till theras Underhåld och Nödtorffter förbehåldne. Och är förthenskull sådan Konungzligh Gunst och nådigh Benägenheet til sijn Adel inthet ringa till at lofwandes och berömmandes; Något tillförne i Konung Gustaffz seneste Regementz-tijdh/ warde thet ifrån then ene Tijden till then andra/ fast högre stält.

Men hwad Frijheet Ridderskapet och Adelen fordom här i Rijket hafwer hafft/ som then gamble Tyrannen Kong Christiern/ när han fick Regementet här uthi Rijket/ trängde them ifrån/ ther weeta nu fast få å at säga aff.

Och effter wij tillijka uppå then Tijdh icke allenast miste wåre Adelige Frijheter/ uthan ock störste Parten

affthet
O