Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Till Spijse Förtärning

På een Person om Månaden.

Malt 1. Fr.
Rogh en halff Span.
Miöl 1. Faat.
Gryn 1. Faat.
Ärter och Boner ett h. Faat
Humble 1. Marck:r
Smör 1. Marck
Salt 1. Marck:
Kött och Fläsk 12. Marck:
Salt fisk 11. Marck
Torr fisk 6. Mark:

På een Person om åhret.

Spannemål 10. Span.
Humble 13. Marck:
Smör 13. Marck
Salt 13. Marck:
Kött och Fläsk 7. 18 Mr:
Item Kåål och Rofwor.

Men andre hafwa giort ther nogare/ och hafwer Folcket lijkwäl hafft sijn nödtorfftige Bärning ther uthaff. Och står mycket ther uppå/ huru thet blifwer tillredt/ effter som ock tillförne ther om berördt är/ synnerligen för sådant menigt Folck. När man hafwer the Deelar/ som man kan dryga Kött/ Fläsk/ Fisk medh/ såsom är Rofwor/ Kåål/ Ärter/ Gryn/ Böner/ Senap/ Löök/ Ätickia/ Sööt och suur Miölck; Så kan man än tå görat ringare/ elliest wore icke wäl mögeliget/ at fattigt Bondefolck skulle kunna blifwa widh sijn Bärning/ och än tå swara Gäst och Gångande/ och göra sijn Rättigheet ifrån sigh.