Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

andre Uthlager/ hafwa theras tämlige Uthkommande ther medh; Serdeles the som hafwa till 40. Marck wiss Ränta up at bära/ eller ringare/ ther the ock elliest ther hoos äre gode Hwshållare/ kunna och wilia see sig något wäl före; Doch kan inthet wara till at förmodandes/ at the ther uthöfwer skulle kunna föröfra och lägga sigh till godo/ så myckit Köpa eller pant-sättia sigh månge Jordegoz till/ såsom lijkwäl fordom skeedt är.

Men thet förnemste Herskap och Ridderskap/ så ock uthaff then menige Adel/ såsom offta skola besökia Kongeliga och Furstlige Hoff/ eller ock stadigt wara ther uthi. The kunna icke wäl hafwa Rådh at hålla sigh uthaff theras inkommande Ränta/ för ingen will achta och hålla sitt stånd och Anseende mindre eller ringare här än såsom thet skeer uthi andre Landh. Ther effter skola Klädningerne wara uthaff Silke och Sammet både till Hans och Foot. Sammalunda måste och Frwentimbret wara håldne effter theras sätt/ widh thet sättet skal ock Bordet wara hållet med främmande Drycker/ Örter/ Frucht och kräselige månge Rätter/ Tienare medh kläder och Löön effter Tysk Besåldning/ oanseedes huru wåre Swenske Lägenheeter ther emoot kunna wara slätte; Jordegodzen äre ringa skaffade/ kunna ock föga Förhögring lijda/ för andre Pålagor skull. Men för ringas kunna the wäl/ igenom mångahanda sätt/ igenom Otroheet och