Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

annan Olycka/ Krijg/ Oåhr/ Brandh/ Skatter/ Fattigdom/ Siukdom/ och sielfwe Döden; Så ock/ när Godzen gå ibland månge Arfwingar tillskifftes/ Tå blifwer mindre på Mansens sijda/ och är omögligit/ at theras Ståndh kan på thet sättet blifwa widh Macht uthi längden/ uthan så är/ at the finna uppå ett annat sätt/ heller thess större och meera Underhåld aff theras Förtienst at hålla sigh uthaff.

Här må man see aff thenne effterskreffne Räckning/ then doch till then ringeste är förslagen/ effter thenne Tijdz- Lägenheet/ och thet Köp som nu wanckar/ huru långt man kan komma med 400 Marck/ som man hafwer till at hålla Rosstienst uhtaff.

Hwad till thet minste en wäl uthrustat Karl och Häst wil kosta åhrligen till at hålla.

En Karl till Löön om Åhret 24. Marck.
En skuring Klädning werderat för 50. Mark.
En Brunswijks Hatt 5. Marck.
Ett paar Stöfflar 6. Marck.
En Person om Åhret till Förtäring förslaget på twå Marck om Wekan. 104 Marck.
Till een Häst om Åhret 12. Lass Höö och 25. Kärfwar Halm 10 Tunnor Korn/ räcknat tillhopa 60. Marck.
Till grimor och Betzel föruthan Beslagh om heela Åhret ilöper 8. Marck.