Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

En warachtigt Häst räcknat till thet minste för 100. Marck.
Ett Harnisk för 40 Marck.
En Sadel medh Hindertygh och Förbygel/ Betzel/ Sadelgiord/ Böglar och Steglädare för 20. Marck.
Summa 104. Dr. 1. Marck.

Och ändoch man icke behöfwer köpa Häst och Harnisk hward Åhr/ eller alle andre Tillbehörninger/ så kan lijkwäl hända/ at man kan mista them twå eller flere gånger om Åhret; Och lijkwäl skal man hålla sijn Redd fyllest/ och ther uthöfwer försöria sigh medh Kruut och Bly.

Här uthöfwer måste man ännu wara försörgd medh allehanda Fordenskap/ om Sommaren medh Bååt/ och medh alt thet tillhörer till Siöös/ eller ock till Landz/ hwarit 4. eller 6. Hästar/ en Rustwagn/ eller twå Kärror. Om Wintren medh Åkerredskap/ hwad thet wil bekosta/ thet må man ock läggia till then Summa/ som Rusttiensten kräfwer. Så och hwad än ytterligare behöfwes/ ther 1 Pars in Lib: 2.[1] om iillförrenne förmält är i then andre Booken i förste Deelen/ hwad ther will till/ måste man wäl öfwerwäga/ och see till/ hwad thet gör uthi en Summa/ och draga så ther uthaff sijn heela inkommande Åhrs-ränta/ både i wisse och owisse Partzeler. Kan tå ens Uthgifft och Förtäring hafwa warit mindre än Upbörden/ tå hafwer han så mycket wunnit på thet Åhret/ thet han kan läggia

  1. "Första delen i andra boken"