Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

någon underwijsa/ lära och förmana/ Tå må man läsa Rhetoricam Ciceronis ad Herennium,[1] eller Philipp. Rhetor. och någre förnemlige Epist: Cic:[2] öfwa och bruka sig ther uthi/ til thess at man rätt weet thet strax till at finna/ när man wil/ och sådant behoof giörs.

Wil man ock weeta Herrars och Förstars/ så och mångehanda Folcks och Nationers rätta Art och Egenskap/ och huru all Ting hafwa begifwit sig ifrån then första Menniskian/ in til wår Tijdh/ huru alle Regementen äre upkomne först i Werlden/ hwar igenom the längst äre bleffne widh Macht/ och hwarföre och hurulunda the åter måtte falla igen/ och hurulunda Gud hafwer heemsöckt styggie och grofwe Synder/ här timeligen/ med hårde och förfärlige straff. Så ock/ hwad thet är för een ostadig och stackot Warelse/ armt och mödosampt/ bedröfweligit och sorgefult Ting med Menniskiors Lefwerne här i thenne förgängelige Werlden. Then sådant wil weeta/ må läsa och besee först then H. Biblie/ Histor: Eusebij/[3] Histor: Tripartitam och Philippi Melancht: och andre flere/ som Weldennes ålder författat hafwa/ och the förnämligste Handlingar Förandringar/ som ther uthi äre förefallne.

Så woro ock för samma Nytta och Gagn skuld tiänligit/ at besee besynnerlige Landz och Konunge Rijkers Historier/ såsom Thucididem/ Justinianum/ Livium/ Plutarchum/ Oros: och sedan Commineum/ och wåre Swenske/

  1. Ad Herennium
  2. Epistola; Ciceros brevsamlingar
  3. Eusebios av Caesareas kyrkohistoria (engelska Wikipedia)