Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Bööker och Skriffter. Hurudant ett godt och ordenteligit Regemente bör wara skickat/ thet finner man hoos Aristotelem,[1] Johan Bodinus,[2] och uthi RegentenBooken[3] Jörgen Lautterbachs.

Hwad Örligh och Krijg tillkommer/ med allehanda Krijgs-list och Anslag til at weeta/ huru all Ting skal förberedas och sedan uthi Wercket föllfölgas/ thet finner man i Appara: Belli de Imperat: Conscript: in Vigesio,[4] och andre Bööker som nu nyligen Germanice ther om äre uthgängne. Och effter Andeligit stånd fordrar och kräfwer/ at man skal styrckia Rättwijsan/ och thet finner man in Officijs Ciceronis[5] Sedan hwad som beskrifwin Lagh och Rättwijsa kräfwer/ thet finner man in Institutionibus Justitiani,[6] uthi Sweriges beskreffne Laghbook och flere städes. Will man hafwa rätt och fullkomlig Kennedom om allehanda Mennisklilige Dygder/ hurudanna the böre at wara/ och hwad Nytta och Gagn/ Ähra och Beröm/ the hafwa med sig/ wijssligen till at sticka sit heela Lefwarne her effter/ tå finner man thet och nogsampt uthi Officijs Cic: Wil man någon för Mandom och Dygd skylla/ ähra och berömma/ eller ock för Odygder skulle lasta och straffa/ någon anklaga/ förswara eller at skydda/ tröste och hugswala/ eller ock

  1. Aristoteles
  2. Jean Bodin
  3. Georg Lautenbecks Regentenbuch (första upplagan 1557)
  4. Vegetius verk om militära frågo Epitoma rei militaris (engelska Wikipedia)
  5. Ciceros De Officiis (engelska Wikipedia)
  6. Justinianus I:s lagsamling Corpus juris civilis