Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21.
tridie Deel.

Tack therföre/ länger än thet stånder uppå; och kan skee at han sedan aldrig offtare kan få see honom igen.

Man skal ock icke tänka nogh wara/ at man allenest färdas månge Land och Städer igenom/ och inthet mera Gagn sökia ther med till at winna. Tranor och wille Gääss draga ock månge Land igenom/ och blifwa thes inthet mera klokare/ effter såsom thet Swänske Ordspråkit lyder: Sändt ett Swijn till Rijn/ när thet kommer heem igen/ så är thet ändå ett Swijn. Therföre skal een ung Adelsman sättia sig före/ mångehande till at spöria effter och få weta/ som han sedan kan hafwa Rättelse aff/ och weta kunna myckit at tala om.

Thesse äre the förnämste Puncter/ som man antingen skriffteligen/ eller elliest uthi Hugen eller Minnet/ må sättia sig före/ flijteligen till at effterspöria/ och sedan wäl kunna behålla och draga till Minnes.

Mångehanda Landz och Städers Lägenheeter/ Art/ Egenskap och Tungemål.
Religions Ceremonier och Gudztienst.
Drächt och Klädebonar.
Seder och Landz bruuk.
Regemente och Politie.
Lagh och Rättwijsa.

Ord-
C iij