Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
20.
Then Förste Bookens

får man laga Munnen effter Maatsäcken/ och tänckia ther uppå/ at Tijden och Wägen kan blifwa honom längre/ förr än han kan komma heem igen/ än han kan sielff weta uthaff; Kan ock hända honom/ eller någon hans gode Wän eller trogne Stallbroder sooth och Siukdom i Wägen/ tå är thet godt/ at hafwa något i förrådh at gå till/ så at man icke ligger och döör bort i fremmande land/ för Fattigdom och Krijghskuld.

När man ock tå är uppå heemwägen igen/ hafwer man tå något öffrigit/ thet som icke är åthgångit/ eller än nu framdelis ther till wil behöfwas/ så må han tå therföre köpa sig något till sijn Nödtorfft/ som han therför fast yppare och bättre/ och halff-parten mindre Werde kan bekomma/ än här hemma/ eller ock effter sit Empne försörga sig med någre Partzeler/ til at förähra sine Förwanter och Wänner med/ uppå thet at the/ såsom med Bekymmer hafwa längtat effter honom/ och nu glädia sig öfwer hans Hemkomma/ måge tå ther emoot igen see/ at han icke heller hafwer them uthi thenne Tijdens Frånwaro förgätit/ och förnimma hans goda Wilia och Mening till them igen: Thet gifwer Anseende till Höfligheet/ och yttermera Orsaak til ynnest/ och thess stadigare Wänskap. Alt sådant är fast wijssligare och bättre betänkt än onytteligen och uthi otijd förslösa sitt/ med them han inthet känner/ som hwarcken weta honom ähra eller

Tack