Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
25.
tridie Deel.

höra månge sköne Taal/ aff wijse och förnufftige Menniskior/ och thet grant göma och bewara/ tå skal man ock så myckit mögeligit är/ ther brede widh mäst beflijta sig/ at om han sadane kunde fa höra/ läggiat pa Sinnetz; Ther twert emoot igen/ skal sky och fly allehanda löst och lättfärdige Sälskap/ och ingen Werdskap lägga med them/ och myckit mindre at troo them om något godt/ eller uptäckia sitt Hierta för them; Ty är ock ett gammalt Ord­språk/ At blandar man sig mhi Guld/ tå blifwer man lagd uthi Skrijn/ och göre som Syrach säger:

Syr: 6. War gerna hoos the Gamle/ och Hwar som een wijs Man är/ then hålt tig gerna till.
Syr: 26. Förachta icke hwad the Wijse tala/ uthan rätta tig effter theres Ordspråk/ ty uthaff them kan tu något lära/ huru tu skalt hålla tig ibland myndigt Folck.
Deut:6.
13.
Spör tin Fader till/ och han skal säya tig/ at the Gamble skola förkunna tig thet.

Således äre mäst alle the bleffne upfödde/ som något synnerligit stoort och godt Werck hafwa bedrifwit så wäl uthi Krijg och Örligh/ som uthi Regementen och

dre
D