Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
26.
Then Förste Bookens

andre dråpelige Sakero ch ärender. Then mächtige Krigzförsten Alexand:Magnus hafwer haff till Præceptorem then wijse Philosophum Aristotelem/ och hördt honom/ och ther igenom kommet till sådana Förfarenheet/ och så månge höge och Förstilige Dygder/ at såå hafwa funnit hans Lijkar till i heele Werlden. Miltiades/ Alcibiades/ Themistocles/ Hannibal/ Scipio/ Pompeius/ Julius Cæsar/ Carolus Magnus/ Keysar Carolus Quintus/ och otalige månge flere/ hafwa haft sine Läremästare/ Item then Krigzförsten Josua hafwer hafft till Præceptorem och Lärare then Propheten och Gudz-Mannen Moisen. Salomon then aldrawijseste Konung hafwer hafft Propheten Nathan.

Alle Domare/ Förstar och Konungar uthi Issrael/ hafwa mäst rätta sig effter Propheterne/ och warit budne och befalte/ at the alltijd flijteligen skulle läsa Mosis Böker om HERRANS Lagh/ och hafwa sådant jemligen och alltijd för Ögonen/ uthi Läremästare stadh/ så framt the skulle niuta then Wälsignelse något till godo/ som HErren GUDH hade lofwat/ wela gifwat them/ och snarast sagt/ så hafwa warit upfödde/ underwijste och lärde/ alle the Förnämste/ såsom tillförne uthi Werlden warit hafwa/ som berömligen hafwa fördt Krijg/ och lofligenoch wäl regerat: Annat Sätt finner man icke heller ther till/ än i thenne Dagh.


Then