Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

paar Oxar/ altsåkomma olijka och wederwertige Complexioner sällan wäl öfwereens. Höge Krubbor tiäna icke wäl för låge Hästar. Och hwar Hustrun gör Mannen rijk/ ther är alltid Kijff och Trätto. Och hwem ther får een ond Qwinna/ then får een Scorpion. Ty skal man ock sökia till GUDH/ såsom alle reene och Gudfruchtige Echtenskap sielff hafwer föresedt och stickat/ och bedia honom/ at han wille werdigas låta beledsaga/ såsom thet skedde med then Unge Tobia/ och unna honom godh Lycka till at söka och finna thet som godt wore. Och sedan icke förachta Föräldrars/ Slächt och Wänners Rådh.

När man således är kommen till thet som man hafwer åstundat och begärt/ tå är Tijd at tänckia uppå Hwshåldz Saker; Och therföre som offtast öfwerlöpa sijn Hwshåldz Book och andra Böker/ om Jordennes Bruuk och Boskaps Skötzel/ och see till/ huru han med Gagn och Nytta kan sitt Hwss/ sijn Hustru och Heman/ stå wäl före. Och såsom tillförenne berättat är/ at een Adelsperson/ then som fram för andra wil wara långt fram satt/ och myckit affhållin/ honom böör ock myckit weeta fram för andre/ effter månge wela tillijka honom och är tå