Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Och håller förty Historier/ Konungzlige/ Förstlige och Andelige Bööker therföre/ at the äre them för een Spegel och Rättelse uthi allehanda förefallande Saker/ så underligit och sielffsint kan inthet förfalla/ ändoch Personerna förandras/ then eena faller ifrån/ then andre kommer till/ Men Exempel finner man alltijd/ lijka så tillförne skedt wara/ och man therföre tryggeligen och wäl kan bruka them för wisse och sanne Wägwijsare/ och gode trogne Rådgifware/ thet Goda till att sökia och finna/ Thet Onda till at undwijka och förekomma/ hwem som hälst wil/ och kan sig wäl rätta och råda låta. Och man kan med fåå Ord upräckna och förtälia/ hwad Nytta och Gagn/ sådant studerande hafwer med sig/ hwar thet elliest skeer till Måtteligheet och uthi rättan Tijd.

Historier upwäcka ährlige Hiertan till Dygd och Mandom/ och twert emoot igen affwända och förskräcka ifrån Tyrannij/ Laster och Odygder; Hälst effter manseer och förnimmer/ GUDH wredgas swårliga ther uthöfwer/ och fölia efter med hårda och gräselige straff/ så wäl här tijmeliga såsom och framdeles uthi den tillkommande Werlden med ewig Pijna och Plåga/ om man sig icke bättrar uthi Tijd.

Hurulunda Lyckan med all Ting så oförseendes kan förändra sig snarare och offtare till ondo än til godo/ effter