Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
40.
Then Förste Bookens

såsom sagdt warder/ Optime cogitata sæpe pessime cadunt.[1] Så at/ ändoch wij icke önska eller begära/ sielfwe sådan til at försökia. Så lyster man lijkwäl sådant gerna weeta.

Habet præteriti doloris, secura recordatio, delectationem.[2]

Och the som icke sielfwe hafwa warit uthi Fahren/ och sedt huru androm gångit är/ them är thet Luft at kunna få wetat.

Ty oss behagar ock the Chroniker till at läsa/ ther uthinnan lijka såsom hwart effter annat åhrligen skedt är. Och när wij läsa/ huru dråpeliga och högdtförståndige Menniskior skielffsint och fahrligen är i Hand gångit, så förundre wij oss ther uppå/ och wela äntå gerna läsa mera/ ther uthaff wij måge weeta/ hwad thet hafwer tagit för ände.

Är thet kommit til något godt/ så lättes Hiertat uthi oss/ läse och höre thet thes heller/ är thet ock annorlunda tillgångit/ tå hafwe wij Yncka och Medljidande ther uthöfwer. Och råde therföre/ at oss ock een gång få hända kunde/ och snarast sagdt: Man finner ingenstädes högre Förstånd/ diupare Wijssheet/ och större och mera Förfarenheet/ än uthi then Bibliske och andre gode och nyttige Historier. Ther finner man icke allenast

  1. "Ofta så misslyckas de bästa planerna"
  2. "Det trygga minnet av förgången smärta bringar behag"
hwad