Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

igenom/ och ther emoot grant ransakat/ seer och beskodat thesse närwarande Lägenheeter/ som nu förhanden wara kunnt/ Tå kan han aff sielfwe Förfarenheeten märckia/ hwad man kan hafwa till at förmoda och wänta/ som komma wil.

The Gamble hempta och sancka ther uthöfwer Förnufft och Wijssheet/ the Unge Mandom och Dygd. Them Gamblom strycker thet Minnet kraffteligen/ the Unge blifwa ther aff försichtige och kloke/ så at man kan med få Ord icke nogsampt beskriffwa/ all then Nytto och alt thet Gagn/ som Historierne hafwa med sig.

Syr:21. v. 16.Och äntå Wijssheet och Förnufft är een leffwandes Källa/ för them som henne hafwa/ såsom Syrach säger: Såsom hon uthi Skrifften tillbörligen högt berömbd warder/ och sielfwe Wärcket henen nogh prijsar/ hwad hon heller fins hoos Fattige eller Rijke/ så kommer hon them alle med sig til Anseende/ Heder och Ähra/ som henne annamma/ och hålla sig till henne.

Syr:10. v. 34.1.2.3.4.5. Een ringa Mans Wiijsheet låter honom komma till Ähro/ och sätter honom när Förstar. Men är Klookheet prijsslig uthi the Fattige/ huru myckit