Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
57.
förste Deel.

ther man hade något seedt och lärdt uthi Ungdomen/ så at man ther igenom må kunna komma sig uthi något ährligit Kall och Ämbete/ uthi Konungzlige och Förstilige Hoff/ doch så/ at han undwijker så myckit honom möijeligit wara kan/ thet som Pennige Upbörd och någon Räkenskap kan medfölia/ ther uthi een hård och ogunstig Öffwerhet/ eller andre onde Menniskior/ kunna få Orsaak och Tillfälle uthaff/ at skilia honom först ifrån thet/ som han söker ther medh til at förtiäna/ och sedan ifrån Arff och Egit til medh/ och ehuru kan wara om Konungzlige och Förstilige Hoff/ ther måste månge tiäna för eens Mans Lycka och Winning Skuld/ och är förty een owiss Handel at lijta uppå något myckit. Ty måste een Adelsman ther brede wid icke förgäta och försumma sig sielff/ uthan see och ther til med/ at hans Fougtar och Befallningzmän lägga sig Winning om/ at hans Godz och gårdar för otrogne och lathe Land-bönder skuld/ icke blifwa förlammade och förderfwade/ uthan så mycket mäst möijeligit är/ at Godzen må blifwa förbättradt/ uppå hwad sätt sådant beqwemligest/ snarest och lättest och bäst kan tilgå/ om hwilket Fougten måste blifwa wäl underättad/ huru han skal kuna ställa thet i Wercket/ och komma tilwäga/ thet finnar man ibland annat förmält/ ther som om Fougdernes Kall och Ämbete något författat är/ och såsom man säga plägar/ at thet är så By som Bonde.

The
H