Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
59
förste Deel.

rijke Köpmän/ som äre/ och warit hafwa: Så ock uthaff the månge och swåre/ härlige och sköne Bygninger och Befästninger i the stoore Städer/ som Handel och Wandel hafwa kommit åstad/ them icke månge Konungars och Förstars hafwe warit lijknandes. Nu är Köpenskap icke annat än een Förandring eller Wäxling/ så at man byter Penningerne ther the mäst gälla/ uthi Warur/ ther the äre lättaste tillkiöps at bekomma; Och läter them så sedan komma tijt/ som the kunna mäst gälla/ wänder them så åther an igen uthi andre Warur eller Penningar/ och flytter them så uppå then stad/ som man med Fördeel åter kan wända them uthi annat/ och så fram åth/ thet eena uthi thet andra/ så offta och länge man hafwer Tilfälle och Lägenheet ther till. Så kan offta hända/ när GUDH och Lyckan will foga/ och man achtar rätta Marknas tijder: Ther til/ at man uthi een resa/ både med sielfwe Köpet/ så ock med Stycke/ Wercke/ Aln Mått och Wicht/ både fram och tilbaka/ kan hafwa wunnit Tredingen/ til thet man först uthsände/ och innan fåå Åhr göra ther een större Summa uthaff/ än man lätteligen troo kan. Och effter thet wille kalla här för långt/ om at beskrifwa eller omstender/ Tillfällen och Lägenheeter ther till: Så will man nu här med låta förblifwat medh thenna Deelen

Åcker til at bruka med sina Penningar/ thet är/ Taga

Tijo
H ij