Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
60
Then andre Bookens

Tijo eller Tolff/ och offta flere Penningar om Åhret/ aff hwart Hundrade til Ränta/ och lägga än tå Tijder och Terminer före/ sp at Inlag och Skadegeld/ genom hwilken then som Penningarna lånar och behöfwer/ åste offta betala dobbelt up/ effter som hooss Judar och girige Köpmän/ och månge ogudachtige Menniskior nu brukeligit är; Sådan/ eller någon annan orätt Winning/ höfwes icke någon ehrlig Herreman/ men fem eller sex aff Hundrad om åhret/ uthan wijdare Skadegeld/ thet kan icke wara mera Synd/ än thet man tager elliest uthi ärhlig Leyo aff Huuss/ Jord eller annat sådant. Ty thet kan icke wara orätt med then som leger/ och något hafwer uth aff een anna/ thet man kan göra sig Gagn med/ och föda sig aff/ at then samme ther emoot igen gör then andre/ aff hwilken han thet hafwer/ een Wederkennelse therföre.

Handtwärck äro icke annat/ än itt Medel til then menige Mans och Fattiges Föda och Uppehälle/ som icke heller höfwes een Adels-Person/ likwäl finnes något thet/ som icke kunder wara förijteligit til at bruka/ serdeles för Qwinnes-personer. Ulle och Linnet/ så ock annat/ thet som Hws-nödtorfft kräfwer. Finnes ock wäl annat/ som Viri Nobilisär Bygning/ Fiskie/ Jacht/ Örter/ Trää/ åker/ Eng/ Rödning/ Swedie och annat/ thet som Mans-personer ock wäl kunna hafwa för Händer. Och än så myckit mera/ then som är een godh och flijtig Hwshållare/ igenom

nars