Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Man skal och icke wara Girigh/ och egen Nyttigh medh en annars Skada/ såsom lijkwäl alt förmyckit skee plägar/ och komma doch honom sielff till Skada och intet gagn ther medh/ effter thet görs intet så hemliga thet spörs in. Han skal icke heller wara Obeskedeligh/ eller för Age-starck emoot Gårdzens Folck för ringa och Lättferdige orsaack skuld/ eller elliest i Dryckenskap/ uthan fastanades och medh godh skåål/ så at medh Ordom först Straffas sachtmodeligen en gång Twå eller Tre/ och sedan om intet annat hielpa wil/ effterfölja medh Straffet/ uppå thet sättet förwerker han sigh ibland Folcket både ynnest/ Lydno och Rådzlo.

hwar så är/ Gårdzens höge Nödtorfft så ändeligen tillsäger/ at någre synnerlige Partzeler för Gårdzens synnerlige Nödtorfft skuld wela wara Köpte/ som Humble/ Saltfisk eller annat sådan för Spannemål eller hwadh man kan hafwa rådh till/ tå skal han achta Tijden/ och see till uppå hwadh stadh man kan så dyrast föryttra sitt/ och ther emoot Flijteligen achtas uthi hwad Marcknad han kan få bäste Köp in/ på thet han behöfwer. Blifwa och några ringa Partzeler till Köpandes/ så må han och ther emoot igen finna något till at föryttra/ såsom ifrån Afwelen lätteliga kan umbäras och göra ther om som lijkast är.