Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
82.
Then Förste Bookens

igen/ och icke wärre än som han thet för sig funnit hafwer. Så at han kan weeta gifwa tillkänna/ huru myckit han uthöfwer all Bekostning genom sin gode Tilsyn/ Flijt och Arbete hafwer kunnat warit sin Herre eller Frwe till gode och gagn medh thet åhret. Och Helgedagen skal han medh sitt egit Exempel komma Gårdz-Folcket till att söckia till Kyrckie/ höra Gudz Ordh/ och tiena Gudh/ och effter Måltijdh/ lära them Tucht och gode Seder/ och altidh förtaga Guds Nampns wanwyrdningh.

Sammalunda icke see igenom Finger af några grofwa Synder och Laster begåss widh Gården/ antingen medh Hoor/ Lönskeläge/ Slagzmål/ Styld/ Perlemente/ Olydnat och Rotenskap/ uthan Strafa ther uthöfwer hårdeligen som Lagh och Gårdz-Rätten tillsäger. Så frampt at han icke wil lijda ther stielff Straff före/ och uppå thet at hwar må weta och taga ther bättre till wara/ ty skal han en gång om Månaden på en lithen Helgedagh/ antingen för Måntijdh eller effter/ låta them höra Gårdzrätten.

Och såsom Ämbetzmän/ och alle andre Gårdzens Hion skola låta sigh nöya medh Maat och Dryck effter skäligheet/ och medh theras förtienta Löön/ så skal och icke Fougten göra thet samma uppå thet at han icke gifwer orsaak at biuda något annat till.

Man