Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

tillstädia/ at någon Bonde eller hans Hion blifwer drifwin till någor Skiutz-färd/ antingen Landh eller Watn/ medh mindre thet är i Herrans nödtorfftige Wärff/ och thet genom någon Gårdzens Hion icke kan wäl uthrättas. Icke heller läggia them någon Gästning eller Tunga uppå/ eller i någon måtto oförrätta låta/ öfwer thet som Lagh och sed wänie wara kan; Han skal och see till/ at ingen dristar sig tll at taga Herrans egna Hästar aff Stallet/ och rijder ther någre ärender med/ Fougten owitterligit/ på ther the icke blifwa förderfwade. Icke heller tillstädia/ låta bruka Herrans egna Båtar/ ther igenom the kunna fara ill/ och slås sönder/ och Redskapen förfares. Ty skal han weeta alt sådant wäl förwara/ ty thet kostar myckit/ och är icke alltijd lät till at bekomma/ som något doger.

Till Lychtonne och Beslutet/ skola alla Partzeler ifrån thet Färnämste och in till thet Ringeste/ så som thet Åhret icke är förnött eller åtgångit/ och thet man bättre kan ifrån thet eena Rummet till thet andra i gode Mäns närware blifwa inventerat. Och then är then förste Deelen aff wiss Upbördh till thet tillkommande Nye Åhr.

Then andre Upbörden är then/ som man hafwes kunna draga tillhopa aff Gårdzens egin Affwel.