Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then tridie Upbörden kommer uthaff ährlige Räntan/ såsom Bönderna utghöra/ aff the Sochner och Rätter-lagh/ som the hafwa uthi sin Befallningh.

Then fierde är aff owiss Ränte/ Saaföre/ Hwsöre eller och thet som Bönderna elliest göra till hielp aff theras egin goda Wilia.

Then femte upbörden är then/ som ifrå andra Städer blifwer sändt och lefwererat till Gården. Thetta Summera man tillhopa/ till en heel åhrs Upbördh. Ther emot faller nu Uthgifften/ först Gårdzens Utgifft uthi dagligh Förtäringh. Ther näst then andre Folckzens Löningh och Befolkningh på Bygningh eller Täckningh och annat sådantmera. Then tridie/ allehanda Utspijsningh till gångande och kommande. Then fierde och Lefwereringh. Then fempte och tet som blifwer inskrifwit pro Inventario, här görs och Summa på. Sedan håller man thesse Summor tillhopa/ Utghifften emoot Upbörden/ så får man see hwadh och huru myckit man hafwer hafft till gagn aff then Afwelen och Hwshåld thet heela åhret igenom.

Alt thetta här för:ne rätt och wäl till at författa och förstå/ och uthi werckit till at fulfölia/ här hörer en godh/ trofast/ nychter/ trefwin och arbetsam Fougde till/ och then som således kan gå them wäl igenom/ then är Loff/ och sin Löön wärdh. Men then som antingen aff Lättia/