Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Dryck/ eller ock för någon Egen-nyttighet skuld/ wille taga här någon Försummelse före/ och illa beställa therom/ både uthi Tijd och Tijma/ och i så måtta wara Orsaken till sijn Herres Skada och Förderff. OM alt sådant säger CHRISTIUS sielff Domen/ At then Tiänare som weet sijn Herres Willie/ och gör then icke/ then är dobbelt Straff wärd. Och ändoch then Afwel kan wäl få en så mycket Omaak och Bekymmer till/ at skaffa effter som berördt är/ så en kunne wäl ledas ther widh/ än at taga sig flere Afweler före/ medan ther fölier och än alltijd Gagu medh. Så hafwa ock the Gamble för sådane Orsaak skull kallat många Affwels-gårder Draffwel-gårder. Såsom man ock förnimmer uthi fremmende Landh/ låta många Bönderne fara ägorne widh theras Hws och Gårdar/ och lefwa sielfwe uthaff Räntan/ thet som och här icke kunne wara så onyttigt till at bruka.

Lijkwäl kunne ther fuller wara någre Orsaker till/ hwarföre thet kunne wara aff nöden/ at the som flere Herre-sätten hafwa än eet/ synnerligen här hoos oss/ låta hålla sådane Afwel widh macht.

Först therföre/ at ther Bönder sittia widh någon Afwel/ ther rötes både Hwsen och Gärders-gårdara nidh/ skemma Jorden/ läggia igen Dijken/ och låta Skogen förgå Engerna. Så man såtan icke lätteligen och