Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Tillfälle till at öfwa och hwessa sitt FÖrstånd med någre gode Bökers Lässningar/ uthi Lagen och Rijkzens Stadgar/ uthi then H. Skrifft/ uthi wåre Swenske eller andre nyttige Historier/ och uthi så måtto aff fremmande Exempel lära kunna see sig och sine Wenner uthi lijka fall Wijssligen och wäl före.

Siunde och til thet sidste/ tänckia uthi siin Wällmacth uppå thet seneste Werck/ såsom man achtgar dyhrliga/ wäl och loffligen besluta sitt heela Lefwerne medh/ GUDI till ähra och Tacksäyelse/ sigh sielff till en åhrlig Åminnelse hoos Effterkommande. Tänkia uppå/ huru Kyrckior/ Hospitaler/ Tienare och Tienstefolck kunna få theras förtiente Löön/ Slächt och Förwanter/ och besynnerliga sine Afwingar/ agt the måtte weeta hwar sijn Deel/ så at the sedan thess mindre Orsaak hafwa kunna att rätta om/uthan ware hwar annan heller förthess bättre Wapn/ och ther effter med itt Gudeligit åkallande bere sig hwar Dagh til een Christelig Hädanfärd/ och till een hugneligh Upståndelse.