Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

en Biörn och Leyon i sitt egit Huus/ hafwa Åhoga före/ at beskärma och förswara them uthi rättwissigh måtto för Öfwerwåld och Orätt/ och gå them före medh sitt egit Exempel/ så thet Huuss kan uthi alle måtto ther aff förbättrat blifwa.

Till thet Tridie/ tänckie till at wara Rättwijss uthi alle Saker och Handlinger/ och uthi Handel och Wandel/ hafwa godt och wänligit Omgänge/ så mycket mögligie kan wara/ medh alle Mann/ hälst medh gode Granner/ Slächt och Wänner/ fromme och Gudfruchtige Menniskior/ oförtruten till Tröst/ Rådh och Underwijssning.

Fierde/ at hålla Hästar/ Rustninger/ Wärjor/ och allehanda thess Tillbehöring uthi alle måtto färdige medh gode ock warachtige Tienare till Rijksens Tienst/ så at man icke går letandes ther effter/ när man skal taga ther till.

Wijdare skal ock till thet Femte een Adels-Person wara Idugh och Arbetsam/ uthan Girigheet/ och Dannes och Kost-frij/ uthan Slöserij/ hielpa them Fattige effter sijn Förmögenheet uthi alle Saker/ medh Maat och Dryck/ Klädeprydning/ Bygning/ Arbete/ Leek/ Wällust och Gårdh.

Till thet Siette/ när man icke medh Bohagz-Syslor/ Herra-tienst eller något Sälskap/ eller annat synnerligit Förhinder är/ at man tå tager sigh Tijdh och