Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

114

Directionen försäkrar härjemte Acteuren Åman at framdeles njuta tillökning såväl i den Lön han af Kongl. Opera Fonden erhåller som i Lott Talet vid Dramatiska Theatern, när han genom ökad flit och skickelighet förtjenar ytterligare uppmuntran och belöning. Detta Contract skall taga sin början från nedanstående dag och vara i Fem år och Ett halft eller till den 1 Juli 1806. Om det ej Sex Månader före förfallotiden varder uppsagdt, gäller det, till det å någondera sidan uppsäges. Till yttermera visso äro häraf tvenne lika lydande Exemplar författade och underskrefne, som skedde i Stockholm den 2 Januari 1801.

Hugo Hamilton”.

På drottningens födelsedag den 8 november gafs på slottet en stor konsert, vid hvilken hofkapellet och lyriska scenens artister medverkade, och dit hofvet, diplomatiska kåren, högre ämbetsmän och ledamöter af borgerskapet voro befallda. Den inleddes med uvertyren till Rossinis ”la Gazza ladra”, hvarefter fru Sevelin, mamsell Widerberg, herr och fru Lindström samt herr Isak Berg sjöngo kompositioner af Mozart, Rossini och Fioravanti, mellan hvilka nummer violinisten Elwers, valthornisten Schunke och den utmärkte harpisten Bernhard Fatscheck läto höra sig.

Pixérécourts spännande skådespel ”Den polska grufvan”, hvarom utförligt talats i andra delen (sid. 209 o. följ.), uppfördes ånyo på Sevelins recett den 29 november. Flickan Angela, som vid premiären 1809 spelades af en liten dotter till Lars Hjortsberg, utfördes af den tioåriga Jenny Lind, hvilken den 1