Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
53

lokaler i teaterhuset; för de kungliga personernas griljerade loger två tredjedelar af vanliga priser; för stora logen högst 8,000 rdr och för kronprinsens loge på första raden närmast scenen ungefär 1,300 rdr; galaspektakel skulle betalas som för fullt hus; om teatern på grund af hofsorg eller dylikt tillslötes, ersättning för hvarje spektakel med två tredjedels hus; sujetter, orkester och kör skulle tjänstgöra efter befallning på hofvet mot nådig gratifikation; teaterns dåvarande ämbets- och tjänstemän pensioneras af konungen med en summa af 8,825 rdr bko; däremot skulle konungens anslag af 36,000 rdr bko indragas; teaterns styrelse borde utgöras af sex personer, hvaraf två skulle väljas af Svenska akademien, två af Musikaliska akademien och två af Konstakademien; hvad denna styrelse beslutar i konstnärliga och ekonomiska frågor utföres af chefen, biträdd af en utaf styrelsen utsedd medlem af skådespelarkåren såsom scenisk ledare; aflöningen till alla vid teatern anställda personer skulle utgå i lottandelar, äfvensom för skådespelarna i flitpengar, beräknade efter rollernas beskaffenhet, och i högst åtta recetter om året; för egen del önskar han fyra lottandelar, motsvarande de mera framstående skådespelarnas lönevillkor, samt fri bostad i teaterhuset; hans aflöning för första året finge innestå, tills Kungl. Maj:t pröfvat, om styrelsen varit för teatern gagnelig, och af denna summa skulle sujetterna godtgöras för möjligen bristande inkomst; teatern vore skyldig att inrätta en elevskola på bättre grundval än den dåvarande; åt originalstycken och inhemska kompositioner borde alltid lämnas företräde framför