Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

164

all verkan. Det är i sanning obegripligt, att en Association kunnat formeras, i hvilken på sin höjd 4 à 5 personer finnas, som genom ålder, sjuklighet eller olyckshändelser fått ett special-intresse att pocka sig till permanence och inamovibilitet. Men samma Förening är ju snörrätt stridande mot deras intressen, som äro i full kraft och tjenstbarhet, samt således icke böra äfventyra förstörelsen af en Theaterinrättning, der de finna fältet för deras verksamhet; och icke mindre rakt stridande mot deras bästa, som ännu äro unga vid Theatern samt långtifrån uphunnit kulminations-punkten, hvadan deras intresse snanare ligger i en mera lifliggjord personal-rotation genom äldres och mindre tjenstbaras afgång. Ett så långvarigt och komplett duperi tyckes ej kunna bestå; och det vore i synnerhet hr Almlöf, som genom sin talang, sin reputation och sit tydliga intresse i bibehållandet af ett Verk der alt lofvar honom en lika lång som briljant carrière; — det vore han, säger jag, som borde sätta sig i spetsen för de moderata, de förnuftiga, och göra slut på en schism, som aldrig kan leda till förmånliga resultater. Orsaken är klar: denna schism har icke blifvit på minsta sätt provocerad, hvilket åtminstone påstods om den förra: tvertom, Regeringen har framgådt med fullkomlig legalitet, och med billigt afvägande af alla intressen. Dessa äro ganska många; (: vederbörande tyckas altför mycket hafva glömt det :) och de talrika Stater och Korpser, hvilkas hela framtida välfärd sättes på spel genom blott en del af en enda Stat, torde väl äfven slutligen vilja ha ett ord med i laget, och hafva