Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1835-12-24.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Icke-Officiella Afdelningen.

Inrikes Underrättelser.

Stockholm den 24 Dec.

DD. KK. HH. KronPrinsen och KronPrinsessan täcktes sistl. Tisdag göra ett besök i KonstFöreningens lokal, hwarest en exposition war anordnad af de konstarbeten, som af Föreningen blifwit detta år inköpta, och bestämda till lottning mellan Föreningens Ledamöter. Denna lottning ägde rum i går. Winsterna, 52 till antalet, utgjordes till större delen af Oljefärgsmålningar, af Prof. Fahlcranz och Sandberg, Kapt. Söderberg, Frih. Bennet, Löjt. Berger och Kjörboe, Hrr Dahlström, Ekman, Wickenberg, Mazér, Leffler, Ringdahl, Lundqwist, Stäck; samt Handritningar af Prof. Limnell, Kapten Gerss, Kammarjunkaren v. Röök, Hrr Wahlbom och Dahlström. — KonstFöreningens medlemmar hafwa äfwenledes warit i tillfälle att göra bekantskap med en nyligen från Rom hitkommen marmor-staty, af Prof. Fogelberg, föreställande Paris, i det ögonblick då han är färdig att utdela det omtwistade priset. Figuren, i något mindre än naturlig storlek, bär i högra handen äpplet, i den wenstra en herdestaf; öfwer wenstra armen faller ett lätt draperi. Hufwudet, som är lika med det på den förut kända bysten af Paris, är, såsom på denna, ajusteradt med den Phrygiska mössan, hwilken dock blott till en del betäcker de yppiga, med qwinlig omsorg ordnade lockarna. Det hela är i stor stil, men fullt af behag och weklig älskwärdhet; enskiltheterna äro utförda med den samwetsgrannhet och den klassicitet, som tillhör den utmärkte konstnären. Såsom total-intryck, är det ungdomliga, nästan barnsliga bryderiet på ett högst öfwerraskande sätt i ögonen fallande. Det kan sägas, att man i detta konstwerk kan studera naturen. Ägaren till det lika allmänt som rättwist beundrade arbetet är Hr Brukspatronen och Kommendören P. A. Tamm.

Wenersborg den 18 Dec. (Korr. Art.) Oscarsdagen, den 1 dennes, firades i Åmål, der Landshöfdingen då war personligen tillstädes wid utsatta allmänna förrättningar, — med mycken högtidlighet. Dagens betydelse antyddes tidigt med salut ur kanoner och, under en på aftonen å Stadens Rådhus anställd talrikt besökt bal, druckos under hurrarop, sång och kanonskott, de skålar jag, enligt anmodan hade Nåden föreslå för H. M, Konungen, H. M. Drottningen, H. K. H. KronPrinsen, H. K. H. KronPrinsessan samt DD. KK. HH. ArfFurstarne och ArfPrinsessan. Danssalen war försedd med en wacker transparent, häntydande på dagens högtid; och tillfredsställande war att erfara den oskrymtade wördnad och tillgifwenhet för regerande Konungahuset, som högt yttrade sig wid detta glada tillfälle.


Handels-Underrättelser.

Riga den 30 Nov. I följd af en i Petersburgska Handels-tidningen införd kungörelse, är den tullfria införseln af spannmål från utrikes orter blott för hamnarna i guvernementet Estland samt för hamnen Narva tillåten på förra foten intill d. 1 Jan. 1837. Denna tillåtelse torde knappt blifwa utsträckt till de öfriga hamnarna wid Östersjön, emedan dessa hafwa utsigt att till wåren kunna förses från det inre af Ryssland. — Wintern håller sig wid omwexlande frost och töwäder, och det är icke osannolikt, att isen i Düna åter skall uppbryta. En stor del af de fartyg, som här warit infrusna, kommo i förra weckan uti öppet watten och hafwa sedan gått till sjös; och åter isas omkring 30 fartyg ned till Bolderaa, under det man på samma tid är sysselsatt med att hit upp till staden bringa cirka 20, för att här lossa och lasta.

= Alicante den 14 Nov. Sedan det myckna regnwattnet i saltsjöarna wid Torrevieja under fortfarande stark wärme minskats, har man haft den tillfredsställelsen att åter upptaga salt både i mängd och af god qvalitet. Från Alger ditkom skeppet Göteborg, Kapt. Österberg, och expedierades den 26 i förl. månad, med en laddning af 270 modiner groft godt salt. Kort förut intogs derstädes af en Danziger-skeppare 450 modiner. Allt sedan har saltbergningen fortgått med sådan drift, att, oberäknadt hwad nämde 2:ne fartyg intagit, saltförrådet nu beräknas stiga till nära 6000 modiner. Som wattnet sedermera så betydligt bortdunstat, att djupet i saltsjön nu endast är omkring 1 1/2 Swensk aln och ett ansenligt antal platta pråmar blifwit byggda, för att föra saltet i land; så har Saltadministratören beslutat, att oafbrutet låta fortsätta bergningen, så länge årstiden och den wackra wäderleken det medgifwa. — I Yviça äro under denna höst bergade nära 18,000 modiner godt salt, och är således all anledning till den förmodan, att denna wara ej skall tryta till lastning för hitkommande fartyg. (1 modin utgör wid pass 8 1/2 Swenska tunnor.)

= Cette den 26 Nov. Warande wid slutet af denna månad, borde man med skäl förmoda, att skeppsfarten och afskeppningen härifrån skulle wara i full werksamhet, men detta är ej fallet. Under nära 2:ne månaders tid hafwa wi nästan oafbrutet haft stark nordlig wind, som hindrat fartygen anlöpa bugten, och, såsom något sällsynt i denna del af Frankrike, får man anmärka, att för åtta dagar sedan föll här en myckenhet snö. Omvexling af wäderlek, med sydlig wind och regn, har i de senare dagarna inträdt, så att en del fraktsökande fartyg ankommit, hwaribland 1 Swenskt och 2 Norrska. — Resultatet af winskörden har i dessa trakter warit föga tlllfredsställande; de hwita winerna äro i allmänhet af dålig beskaffenhet, och de röda, fastän rensmakande, fattas kulör och kraft, så att för brännwinstillwerkningen erfordras tredubbel qvantitet mot wanligheten. Icke dessmindre prepareras här flera winladdningar med destination till Brasilien. Från Norden tyckas reqvisitionerna för detta år blifwa sparsamma.

= Marseille den 26 Okt. Choleran har alldeles upphört härstädes och rena sundhetspass blifwa nu mera utfärdade. Underrättelserna från närliggande städer och hamnar blifwa ock dagligen mera tillfredsställande. I Alger fortfar epidemien att aftaga. I Athén har en elakartad, men lokal sommarfeber utbrustit. — Nedannämde Swenska fartyg äro hit ankomna: briggen Ceres, Kapt. Cederberg, från Norrköping med jern, bräder, tjära och spiror; skonerten Vigilant, Kapt. Norberg, från Gefle med jern och plankor; briggen Janus, Kapt. Cronholm från Stockholm med jern och bräder; dito Enigheten, Kapt. Nordström, från Stockholm med dito; skonerten S:t Olof, Kapt. Prahm, från Hernösand med dito; dito Viktoria, Kapt. Miltopæus, från Gefle med plankor; dito Oscar, Kapt. Hjorth, från Stockholm med jern, bräder, beck, tjära och rödfärg; briggen Julie, Kapt. Swensson, från Wisby med plankor.


Öresunds-lista.

Från och till Swerige hafwa nedannämde fartyg sednast passerat Sundet: den 14 och 15 intet: den 16: Norriges Grundlag, Kapt. C. A. Korseberg, hemma i Lysekihl och destin. från Prästöe till Christiania med korn; den 17: Tre Bröder, Kapt. B. Petterson, från Göteborg till Köpenhamn med styckegods; Newa, Kapt. T. J. Rand, från Köpenhamn till Göteborg med barlast; Lovise, Kapt. O. Abelin, från Stockholm till Göteborg med styckegods. — Den 18 om morgonen war winden NW. i Sundet.


Utrikes Nyheter.

Frankrike.

Paris den 5 Dec. I Etain i departementet Maas har i dessa dagar en person blifwit arresterad, hwilken påstås wara delaktig i Fischis brott.

Dito den 8 Dec. Man will weta, att expeditionen till Mascara skall uppskjutas, emedan den regniga wäderleken gjort alla wägar ofarbara. Man påstår äfwen, att Hertigen af Orleans skall återkomma till Frankrike i slutet af denna månad.

London den 9 Dec. (Korrespondens-artikel.) "Paris den 7 Dec. I Marskalk Clausels officiella depescher till Krigs-ministern framställer han expeditionen till Oran såsom wida mera betänklig än man uti Krigs-departementet hade föreställt sig. Wid den tid då expeditionen förbereddes och sedan den afseglat, befarade man, att den oroliga Emiren i Mascara icke skulle wåga en träffning med sina motståndare, utan retirera till inre landet, och såmedelst beröfwa den anfallande styrkan ett tillfälle att uppfylla det syftemål, hwarföre den blifwit afsänd. Nu åter har förhållandet blifwit framställdt under en förändrad synpunkt. Abdel Kaders troppar beskrifwas såsom ganska talrika och wäl wäpnade, och hans kavalleri skall isynnerhet wara betydligt. Marskalk Clausel synes med ledsnad ha ansett Hertigens af Orleans ankomst, emedan Prinsen omöjligen kan lemna expeditionen förr än densamma erhållit den hämd den äger att utkräfwa.

"Allg. Z. will weta, att Ancona snart skall utrymmas, och att garnisonen derifrån skall afsändas till Afrikanska kusten för att förstärka expeditionsarmén. Hwad utrymmandet af Ancona beträffar, har denna uppgift icke wunnit mycken kredit; men som Marskalk Clausel tros ha begärt ytterligare förstärkningar, anser man icke otroligt, att en betydlig del af garnisonen i Ancona ställes till hans disposition.

"Ministêren framhärdar alltjemt i sin föresatts att tillstyrka, det Regeringen enständigt wägrar att betala den äskade summan af 25 millioner Frank till Amerika, intill dess en tillfredsställande förklaring blifwit lemnad. Det är swårt att bestämdt förutsäga, huru Amerikanska frågan i allmänhet betraktas af Deputerade-kammaren, så länge den stora majoriteten af ledamöterne är kringspridd i provinserna. Det tros dock, att den opinion i allmänhet är rådande, att ett krig med Amerika icke af Kamrarna kan gillas, och om än det der medgåfwes, betraktas det aldrig med tillfredsställelse af nationen; och man anser nästan öfwerallt en sådan brytning mera skadlig för Frankrike än för de Förenade Staterna. På krig tror man dock icke ännu. Den hotelse, som Hertigen af Broglie säges ha gjort Hr Barton, att nemligen kommunikationernas afbrytande skulle af Frankrike betraktas såsom en krigsförklaring, torde icke medföra några påföljder; och äfwen om alla handelsförbindelser upphöra, tros det att ett tillfälle ändock lemnas öppet, att, med eller utan en Ministèr-förändring, genom Engelsk bemedling tillwägabringa en wänlig uppgörelse af twistefrågan emellan de begge länderna." (Times.)

Spanien.

London den 9 Dec. Medelst ett dekret, dateradt Barcelona den 29 Nov., har General Mina förklarat Catalonien i belägringstillstånd. Ett bref af den 30 Nov. förmäler följande: "5:e kompaniet af 14 linieregementet, som den 12 Okt. i Banolas gjorde sig skyldigt till insubordination, har allwarsamt blifwit straffadt af General Mina, som insett nödwändigheten att wisa den yttersta stränghet i detta afseende. Hwarje 10:e man i kompaniet har, medelst lottkastning, blifwit dömd att transporteras. Halfwa antalet underofficerare och korporaler ha blifwit degraderade till soldater, och kapitenen, jemte några andra officerare, som deltogo i myteriet, skola inställas för krigsrätt. General Guergué återwände den 22 till Barbastro med 1200 man, från sin expedition till Catalonien. Generalkapitenen i Arragonien har utryckt, för att hindra hans marsch. Från Navarra förmäles, att Carliststyrkan i denna provins betydligen blifwit minskad. En kanonicus, Tristany, har wisat sig med en corps i Masnu, en liten stad, 3 mil från Barcelona; men de troppar Generalkapitenen afsände emot honom, twungo honom att retirera. Det berättas, att ett Sardiniskt fartyg, som stannat på grund nära wid Villanova, wägrade emottaga biträde från stranden. Detta wäckte misstankar, och twå bestyckade fartyg utsändes att förfölja skeppet, sedan det kommit loss."

(Times.)

Italien.

London den 9 Dec. Journal de Francfort innehåller följande artikel: "En allwarsam brytning har inträffat emellan Hertigen af Modena och Engelska Regeringen. Den senare beklagar sig öfwer åtskilliga skymfande artiklar, som emot densamma blifwit riktade af några i Modena utgifna tidningar eller periodiska skrifter, och begär att ett sådant ofog i framtiden måste förbjudas. Hertigen af Modena har, som det säges, afslagit denna begäran, och anfört, såsom skäl till sin wägran, att de Engelska tidningarna tillåta sig sjelfwa en lika stor frihet, när de tala om hans person och hans Regering, som Modena-tidningarna i afseende på England och dess Ministrar. Härtill har Engelska Regeringen swarat: att Brittiska konstitutionen icke medgifwer någon inskränkning för tryckpressen i hwad som rör främmande Furstar eller länder, men att då Modena-tidningarna deremot äro underkastade den strängaste censur, så kunna de icke publicera någon artikel utan med tillåtelse, om icke bestämd, åtminstone tyst medgifwen, af sin Regering. I följe häraf, om kabinettet i London ej erhåller den upprättelse det begär, skola alla diplomatista relationer upphöra emellan de twå länderna."

(Times.)

Turkiet.

Bref ifrån Bucharest af den 16 Nov. innehålla: "Wintern har redan för åtta dagar sedan inställt sig med owanlig styrka. Hela landet, och olyckligtwis äfwen de ännu med sin skörd prunkande win- och kukuruz-fälten äro tillfrusna och betäckta med flera fots djup snö. På Donau hafwa under senare tiden häftiga stormar rasat, hwilka förorsakat mycken skada. I Bulgarien, Serbien och Siebenbürgen klagas öfwer den djupa snö, som fallit, och hwilken förswårar och hämmar hwarje kommunikation. (Hamb. Corr.)

Amerika.

NordAmerikanska tidningen Journal of Commerce innehåller följande bref från Mexiko: "Detta lands politiska angelägenheter närma sig en krisis, och jag tror, att en ny revolution innan kort der skall äga rum. Wi weta, att den nuwarande kongressen blott representerar en del af Mexikanska folket, nemligen militärer, presterskapet och aristokratien, hwilka tillsammans utgöra en tiondedel af hela befolkningen. Denna kongress har förklarat, att den will rekonstituera nationen, och den är nu sysselsatt med detta stora werk. En, som det säges af Michelena, utarbetad konstitution, är nu ett ämne för dess öfwerläggningar. I densamma bewiljas den exekutiva makten större prerogativer än den äger i någon af Europas konstitutionella monarkier. Jag är öfwertygad, att det icke är möjligt att införa i Mexiko en Centralregering, som kan äga bestånd, och jag wet icke hwarföre man ens will försöka det. Statens mäktiga öfwerhufwud, Santa Ana, befinner sig i Mango del Clavo, och afwaktar der de händelser, som skola komma. Han är fullkomligt öfwertygad, att det parti, som nu står i spetsen för allmänna ärenderna hatar honom, och han skall, om det skulle behöfwas, åter kasta sig i folkets armar och återställa den federativa Regeringen. Om detta är hans afsigt, så kan han ännu blifwa populär, i annat fall är det slut med hans politista anseende. Staten Veracruz har förklarat sig emot centralsystemet, och hela den tänkande delen af befolkningen ar ledsen wid den militär-despotism, under hwilken det suckar, och den bereder sig till att kraftigt förswara sina rättigheter.

(Pr. St. Z.)