Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1835-12-24.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


härigenom andra gången kungjordt. Örebro Rådhus den 9 Nov. 1835.

= RådhusRätten i Örebro har, genom offentlig Stämning, kallat och förelagt Gårdsägaren Jan Magnussons samtlige Borgenärer, att, å Måndagen den 30 Maj nästa år, kl. före 12 på dagen, sina fordringar inför nämde RådhusRätt, wid talans förlust, twefaldt skriftligen uppgifwa och styrka samt med ed fästa; hwilket härmed andra gången kungöres. Örebro Rådhus den 21 Nov. 1835.

= Sedan Örebro RådstuguRätt, genom denne dag fattadt beslut, ålagt KlädesFabrikören A. T. Holmström, att till sina Borgenärers förnöjande all sin egendom afträda, warda bemälte Holmströms samtlige Borgenärer härmed kallade och förelagde, att å Onsdagen den 27 Jan. nästa år 1836, sist före kl. 12 å dagen, sina fordringar uppgifwa, bewaka och edeligen fästa, på sätt och wid den påföljd Konkurslagen den 2 Mars 1830 föreskrifwer; hwilket härmed tredje gången kungöres.

= Jemlikt utfärdad offentlig stämning, inkallar RådhusRätten i Götheborg samtlige Borgenärerne efter afl. Bakaremästaren C. G. Norling till den 27 Jan. nästk. år 1836, kl. före 12 å dagen, att sina fordringar, wid talans förlust, lagligen bewaka; hwilket härigenom kungöres tredje gången.

= Att särskilta RådhusRätten i Sala, genom utfärdad offentlig Stämning, kallat och förelagt afl. Rådmannen och Källarmästaren C. Ahlströms samtlige Borgenärer, att, wid upprop kl. före 12 å den 25 Jan. 1836, inför RådhusRätten, wid Laga påföljd, anmäla deras i Ahlströms gäldbundna Bo ägande fordringar, kungöres härmedelst tredje gången. Sala den 20 Sept. 1835.

= Jemlikt Östersunds StadsRätts denne dag fattade Beslut, warda afl. Hr Justitiarien Olof Lundqwists samtlige så kände som okände Borgenärer härmedelst kallade och stämde, att, wid det uti 136 §. 9 Kap. af Konkurslagen d. 12 Mars 1830 stadgade äfwentyr, sine hos bemälte Lundqwist ägande fordringar inför StadsRätten, wid upprop kl. 11 och sednast kl. 12 på dagen, å första helgfria Måndag, som infaller näst efter d. 11 Juni 1836, antingen muntligen eller skriftligen anmäla. Östersund å Rådhuset d. 11 Juni 1835.

= De, som förmena sig äga fordran hos upplösta Handels-Bolaget härstädes, C. Callerström & A. F. Nordwall, warda, i anledning af Bolagets ansökning om Årsproklama, kallade, att å första helgfria Måndagen i Augusti månad nästk. år 1836, kl. före 12 på dagen, sina fordringar skriftligen eller muntligen inför RådhusRätten angifwa, wid förlust af widare talan och betalningsrätt; hwilket tredje gången kungöres. Westerwiks Rådhus den 29 Sept. 1835.

= Genom offentlig Stämning har Westerwiks RådhusRätt kallat Skepparen J. H. Malms och hans Hustrus samtlige Borgenärer, att å Måndagen den 1 Febr. nästkom. år, kl. 11 f. m., inför RådhusRätten sig infinna, för att sina fordringar bewaka och styrka, på sätt och wid den påföljd 1830 års Konkurslag föreskrifwer; hwilket tredje gången kungöres. Westerwiks Rådhus den 9 Sept. 1835.

= Alingsås RådhusRätt har, genom utfärdad offentlig Stämning d. 27 sistl. Juli, kallat och förelagt HandelsBegtjenten A. D. Wingenblixts samtlige Borgenärer, att, sednast innan kl. 12 på dagen, Måndagen d. 25 Jan. 1836, deras fordringar, wid talans förlust, hos RådhusRätten så anmäla, bewaka och styrka, som Konkurslagen d. 12 Mars 1830 föreskrifwer; hwilket tredje gången kungöres.

= Att Engelholms Stads RådhusRätt, genom offentlig Stämning, kallat och förelagt Handskmakaren Henric Winbergs och hans Hustrus Johanna Petronella Brembergs samtlige Borgenärer, att å Måndagen den 25 Jan. nästk. år 1836, kl. före 12, sina fordringar inför RådhusRätten så förete och bewaka, som i Konkurslagen den 12 Mars 1830 föreskrifwer, wid förlust af all widare rätt och talan, kungöres härigenom tredje gången.

= I anledning af Skellefteå HäradsRätts denna dag fattade beslut öfwer afl. KronoLänsmannen Johan Peter Edins Enkas Brita Markstedts i Stämningsgården och Förmyndaren för hennes omyndige barn, Inspektoren Gustaf Erikssons i Fiskkåge ansökning, att få på en gång afträda Sterbhusets egendom till Fordringsägare och sedan för deras kraf frias, warda bemälte Makars samtlige Borgenärer kallade, att å första helgfria dag i Juni månad nästk. år 1836, kl. före 7 på aftonen, sina fordringar i gäldbundna Boet inför RådhusRätten angifwa och styrka, i den ordning Kongl. KonkursLagen den 12 Mars 1830 bjuder. Skellefteå den 12 Nov. 1835.

= Likmätigt Skellefteå HäradsRätts den 19 sistl. Maj fattade beslut, warda Torparen Erik Daniel Sundbergs och hans Hustrus i Skråmträsk samtlige Borgenärer härigenom kallade, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som infaller i Häradet näst efter 6 månader från berörde dag, kl. före 7 på aftonen, sina fordringar uti bemälte Makars gäldbundna Bo inför HäradsRätten angifwa och styrka, på sätt och wid den följd Kongl. KonkursLagen den 12 Mars 1830 utstakar. Skellefteå den 1 Okt. 1835.

= Att ÖsterRekarne HäradsRätt i Södermanland, genom offentlig Stämning den 28 sistl. April, kallat och förelagt alla framl. förre Häradsskrifwaren, Hr LandsKamreraren Per Gustaf Bergströms å Fässlinge i Jäders Socken Borgenärer, att deras fordringsanspråk, wid talans förlust, hos HäradsRätten anmäla, sist innan kl. 7 på aftonen å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som i Häradet infaller näst efter natt och år ifrån berörde dag, kungöres härigenom tredje gången.

= Genom Laske HäradsRätts denne dag fattade Beslut, hafwa afl. Komministern S. W. Hallanders i Bitterna och hans Hustrus samtlige Borgenärer blifwit kallade, att sig wid bemälte HäradsRätt inställa och sina fordringar bewaka, å andra Rättegångsdagen af det Ting, som infaller näst efter 6 månader från denna dag, före Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, wid det äfwentyr 74 §. i KonkursLagen bestämmer. Trufwe den 25 Juli 1835.

= Jemlikt Kinds HäradsRätts denne dag fattade och afkunnade Beslut, warda Soldaten Adam Johansson Palms från Stockedo och dess Hustru Christina Petersdotters samtlige Borgenärer härmedelst kallade och stämde, att, före kl. 7, aftonen å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader i Häradet infaller, sina fordringar, wid talans förlust, så anmäla, bewaka och styrka, som Konkurslagen d. 12 Mars 1830 föreskrifwer. Tingsstället Swenljunga d. 27 Juli 1835.

= Genom beslut d. 25 sistl. Juli har Norra Åsbo HäradsRätt kallat och förelagt afl. Kyrkoherden i Qwiinge Pastorat O. A. Håkanssons och dess Enkas samtlige Borgenärer, att, före rättegångstimmans slut, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader i Häradet infaller, sina fordringar anmäla och bewaka, på sätt och wid den påföljd 1830 års Konkurslag föreskrifwer; hwilket härmed tredje gången kungöres. Engelholm d. 21 Sept. 1835.

= Jemlikt Jösse HäradsRätts denne dag fattade Beslut, warda, i anledning af afl. Drängen Anders Kjällarssons i Östra Hög walta Sterbhusdelägares, Modern Carin Nilsdotter och Brodern Jon Kjällarsson, gjorda ansökning, att efter bemälte Anders Kjällarsson winna Urarfwa-förmån, nämde Anders Kjällarssons samtlige Borgenärer härigenom kallade och förelagda, att, före rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst 6 månader härefter i Häradet infaller, inför HäradsRätten sina fordringar med ed fästa och styrka, på sätt och wid den påföljd Konkurslagen den 12 Mars 1830 föreskrifwer; hwilket härmed tredje gången kungöres. Tingsstället Högwalta d. 3 Nov. 1835.

Förmyndare-förordnanden.

= Enligt Kongl. Förordningen den 11 Maj 1774, kungöres, att Norrköpings RådstuguRätt. uppå ansökning af Hr Assessoren och Riddaren af Kongl. WasaOrden P. G. Boudrie, denne dag förordnat Kamreraren B. M. Höök till bemälte Hr Assessors och Riddares Förmyndare. Norrköpings Rådhus den 5 Dec. 1835.

= Att RådhusRätten, genom Beslut denne dag, förordnat Bleckslagaren J. Olander till Förmyndare och Målsman för Glasmästaren M. J. Ekenberg och hans Hustru Christina Rasch, warder härmed kungjordt. Christianstads Rådhus den 14 Nov. 1835.

Borgmästare och Råd.

= Jemlikt Kongl. Förordningen den 11 Maj 1774, warder härmed kungjordt, att till myndig ålder komne Bonden Swen Jansson i Löpanäs Norregård samt Enkan Kerstin Persdotter i Ekna, wid innewarande års HösteTing blifwit af Norrwidinge HäradsRätt omyndige förklarade; och har HäradsRätten förordnat, till Förmyndare för Swen Jansson, Hemmansägaren Peter Jansson i Löpanäs Norregård, och för Kerstin Persdotter, hennes Måg Swen Persson i Ekna samt Swen Jonasson i Tjureda Mellangården. Tingsstället Ingelstorp den 8 Dec. 1835.

= Att Lars Larsson i Hjelmsätter blifwit af Kumla HäradsRätt ställd under Jonas Jonssons och Anders Jönssons i Öfwersta förmynderskap; warder härmed laglikmätigt kungjordt. Wredstorp den 22 Okt. 1835.

Testaments- och Arfs-angelägenheter

= Efter Majoren wid Kongl. Maj:ts Flotta och Riddaren af Kongl. Swärds-orden Hr Carl Gust. Strömberg, som afled i Carlskrona den 17 Okt. 1834, har dess utrikes resta Systerson, f. d, Medelstyrmannen wid Kongl. Amiralitetet Johan Jakob Holmgwist, enligt skifte d. 20 sistl. Maj, uti arf tillfallit 202 Rdr 28 sk. Bko, som wid lagenlig anmälan och anhållan hos Carlskrona Stads RådhusRätt äro att tillgå; hwilket, likmätigt Kongl. Förordningen d. 30 Maj detta år, i anseende till Holmqwists okända wistande, härmed tillkännagifwes. Carlskrona d. 22 Okt. 1835.

= Som redowisning blifwit till RådhusRätten ingifwen för nästlidne år i choleran afl. Jerndragaren Bergströms och hans Hustru Anna Kajsa Holmqwists Sterbhus, slutande sig med en behållen summa af 75 Rdr Bko; så warder detta härigenom Arfwingarne tillkännagifwet, med anmaning till dem, att skyndsamt sig hos RådhusRätten anmäla och sin arfsrätt bestyrka, wid det äfwentyr 15 Kap. 5 §. Ärfdabalken stadgar. Warande Bergström född i Rytternes Socken och Hustrun i Fellingsbro. Hwilket härigenom kungöres andra gången. Arboga Rådhus d. 16 Nov. 1835.

= Sedan en numera afliden i lifstiden, med uttryckligen yttrad önskan att för alltid blifwa okänd, genom muntligt Förordnande och aflemnande af 200 Rdr Bko, tillagt Herrar Ulrik Stening och C. M. Gripenschjöld hwardera 55 Rdr, Fr. Ad. Kröningswerd 40 Rdr samt Georg S. von Wallden, Fredr. Milde och L. Aug. Jennische hwardera 16 Rdr 32 sk., allt Banko; så anmodas dessa Herrar, som för längre tid tillbaka lära wara wid Artilleriet anställda, eller, om de bewisligen äro med döden afgångna, deras rätts innehafware, att, inom 1 år efter nedanskrifna dato, försedda med ojäfaktiga betyg, som styrka antingen de förras identitet med ifrågawarande namngifna personer, eller de sednares lagliga arfsrätt, personligen eller genom befullmäktigade Ombud, eller ock skriftligen, sig hos undertecknad anmäla, för att i förra fallen de dem tillagda medlen erhålla, och i det sistnämda, efter afdrag för postporto och rekommendation, få penningarna sig tillskickade, i hwilket afseende med den skriftliga anmälan noggrann adress bör uppgifwas; hwarförutan, till undwikande af widare brefwexling, qvittens öfwer penningarnas emottagande wid samma tillfälle jemwäl kan bifogas. Till efterrättelse bör nämnas, att den del af ifrågawarande penningar, hwartill inom det föreskrifna året ingen sig legitimerat, genast derefter till en eller flera Wälgörenhets-inrättningar blifwa aflemnade. Stockholm den 14 Dec. 1835.

A. J. Lagerlöf,
AdvokatFiskal.

= Afl. Sjötullswaktmästaren Swaréns Son C. A. Swarén underrättas om, att honom tillfallit arf efter dess Syster; hwarom närmare upplysning lemnas af undertecknad, som träffas i JustitieCollegium och FörmyndareKammaren.

H. A. Brander.

= Om Ynglingen Carl Johan Enberg, född härstädes, ännu lefwer, anmodas han att, inom i Lag stadgad tid, infinna sig hos undertecknad, dess Förmyndare, för att emottaga det efter Modren tillfallna arf. Nyköping den 30 Nov. 1835.

P. Kjellgren.

= Som, efter uppgjord kuratells-räkning efter Näringsidkerskan A. H. Swahn, det befinnes att behållning uppkommer, sedan den aflidnes alla Borgenärer, som sina fordringar i laga ordning bewakat, desamma till fullo utbekommit; så warda bemälte Mamsell Swahns Arfwingar, hwars wistelseort är okänd, härmedelst erinrade, att de, inom natt och år efter det första annonsen härom blifwit kungjord, äga att sig hos mig behörigen legitimera, för att arfmedlen utbekomma, wid äfwentyr att medlen annars såsom dana-arf tillfalla Kongl. Maj:t och Kronan. Örebro d. 14 Dec. 1835.

P. G. Zetterstedt,
LandsKamrerare och KronoFogde.

Diverse Legala Notifikationer.

= Som min Man, förre Bonden David Nilsson, sednast boende i Torpet Gäddenäs på Duseborgs ägor, i Gammalkils Socken, Walkebo Härad af Östergöthlands Län, för omkring 10 år sedan begifwit sig bort från denna Ort, utan att det ringaste under denna tid låtit afhöra sig eller gifwit sin wistelseort tillkänna; så erinras han, att inom i Lag bestämd tid sig hos mig infinna eller gifwa sitt hemwist tillkänna; i annat fall anser jag mig från denna min Man wara skiljd, och äga med mitt Bo och tillgångar fritt göra och låta. Eldslösa, i Mjölbo Socken, Wifolka Härad och Östergöthlands Län, d. 12 Dec. 1835.

Catarina Håkansdotter.

= Bagaregesällen Hans Andersson ämnar inom Storkyrkoförsamlingen ingå äktenskap, men saknar wederbörliga hinderlöshets-betyg för sina utrikes resor. Klander kan, inom föreskrifwen tid, aflemnas hos PastorsEmbetet wid förenämde Församling, Stockholm d. 28 April 1835.

= Bokbindaregesällen Felix Magnus Wörlihn, född i Stockholm d. 28 Jan. 1807, uttog i Aug. 1831 flyttningsbetyg härifrån till Stockholm, och är nu hit återkommen, efter att hafwa wistats i Stockholm, Wenersborg, Götheborg, Carlshamn med flera Städer, utan att från något ställe hafwa dess betyg påtecknadt. Om någon anmärkning finnes emot hans ledighe till äktenskap, bör sådant inom laga tid hos undertecknad anmälas. Norrköping d. 12 Dec. 1835.

Nils Jac. Anjou,
P. L.

Borgenärs-sammanträden.

= Stockholms RådhusRätts d. 16 dennes gifna Dom uti Afträdes-, Urarfwa- och Förmånsrätts-twisten emellan Hr Kaptenen Carl Ingmans afl. Hustru Lovisa Helena Persdotter Wingrens Sterbusdelägare och Borgenärer är att genomse hos undertecknad, Syssloman. Stockholm d. 17 Dec. 1835.

C. J. Rosenström.

= Till följe af Wällofl. RådhusRättens beslut, kallas Judiske Handlanden Aron Kahns Hrr Borgenärer att sammanträda Måndagen den 28 innew. Dec., kl. 5 e. m., å Källaren Sweriges Wapen wid Österlånggatan, för att wälja Kuratorer och erhålla del af Massans ställning. Gäldenären ålägges att wid samma tillfälle wara närwarande.

= Afl. Assessoren E. D. Wingstedts samtlige Borgenärer behagade, till Dupplettaktens genomseende m. m., sammanträda på Källaren Hamburger Börs wid Jakobsgränd, Tisdagen d. 29 dennes, kl. 4 e. m. Stockholm d. 17 Dec. 1835.

Gode Männen.

= Hrr Kreditorer uti Hr KammarrättsRådet Schierbecks Konkurs behagade, Onsdagen d. 30 dennes, kl. 5 e. m., sammanträda uti det Rum å Börsen, som på Källaren derstädes tillkännagifwes, för att afgöra om några Massans angelägenheter, särdeles hwad angår frågan om decharge för afl. Hr KammarrättsRådet Grundéns Sterbhus. Stockholm d. 22 Dec. 1835.

Syssloman.

= Bomullsfabrikören P. Hammarströms Borgenärer sammanträda. Onsdagen d. 30 Dec., kl. 12 på dagen, i de Rum, som på Börskällaren anwisas.

= Till öfwerläggning behagade Hrr Kreditorer i Grosshandlaren C. A. Fogelmarks Konkurs sammanträda, den 30 innew. Dec., kl. 5 e. m., en tr. upp, i Huset N:o 11 wid Skomakaregatan. Stockholm d. 19 Dec. 1835.

Syssloman.

= Hrr Borgenärer i Hr Assessoren Carl Arosenii gäldbundna Bo kallas till sammanträde på Societen härstädes, Lördagen d. 2 instund. Jan., kl. 10 f. m., för att öfwerlägga om Konkursmassans förwaltning, samt meddela Gode Männen instruktion. Norrköping d. 16 Dec. 1835.

Gode Män.

= Hrr Borgenärer i Direktören Louis Centners Konkursmassa kallas till sammanträde på Societeten härstädes, Tisdagen d. 5 instund. Jan., kl. 10 f. m., att höras i ett Konkursmassan rörande ärende. Norrköping den 15 Dec. 1835.

Sysslomän.

= Samtlige Fordringsägare uti afl. Närings-idkerskan Anita Helena Swahns gäldbundna Bo, som, å utsatt Proklama inför Edsbergs Lofl. HäradsRätt den 30 sistl. Okt., fått sina fordringar genom nämde Rätts laga-kraft-wunna Beslut fastställda, kallas härmed, att sig infinna i Örebro Stad, uti Enkefru Kahlows wid Stora Gatan, under N:o 64, Söder belägna Gård, Måndagen d. 25 nästk. Jan., kl. 2 e. m., för att granska kuratells-räkningen, meddela decharge, samt uppbära liqvid för sina fordringar. Örebro d. 3 Dec. 1835.

Kurator.

= Samtlige Fordringsägare uti afl. Hr KammarrättsRådet C. F. Norrmans Konkurs behagade. Fredagen d. 29 nästk. Jan., kl. 4 e. m., sammanträda uti Kamreraren Nyströms Gård i Carlstad, för att: 1) besluta, huruwida de å Kronans bewakning ännu återstående outredda 242 Rdr 32 sk. Bko böra betalas eller afsättas, samt Konkursen afslutas; 2) granska den uppgjorda och i förhand afslutade kuratellsräkningen; 3) emottaga slutlig liqvid, och 4) meddela Sysslomännen decharge för Massans förwaltning. De frånwarande få åtnöjas med de närwarandes beslut. Carlstad d. 5 Dec. 1835.

Sysslomän.

Rättelse: I Gårdagsbladet, 3:e sidan, 2:a spalten, raden 49, står: befallning; läs: befattning.

POSTSCRIPTUM

De i dag ankomna Landsorts-Tidningar innehöllo från:

Upsala den 23 Dec. De Studerandes antal har under nu tilländagångna höst-termin uppgått till 1,372, af hwilka 865 warit under terminen närwarande och 507 inom twå år frånwarande. I afseende på födseln äro Adelsmän 136, Prestsöner 337, Borgare dito 183, Bonde dito 188, Civilembetsmäns dito 228, Militär dito 49, samt andra Ståndspersoners 155. — I anseende till åldern har antalet (som wanligt) warit störst emellan 20 och 25 år, nemligen 705; dernäst emellan 25 och 30 år 293; emellan 15 och 20 år 277; emellan 30 och 35 år 78; under 15 år endast 2 o. s. w. — I afseende på studier äro antecknade 296 såsom Teologie Studiosi, 320 Juris, 120 Medicine och 375 Filosofie Studiosi. Utom wisst vitæ genus 261. Under denna Termin hafwa 144 blifwit inskrifna och 2 Utländningar hafwa härstädes studerat. (Sw Litt. Fören. Tidn.)


Boktryck.

Sedan undertecknads Boktryckeri betydligen blifvit förökt med nyligen ifrån Leipzig inkomna moderna Stilar, efter Engelsk gravur, så får jag äran tillkännagifva för Herrar Förläggare och andre, som vilja hedra mig med sitt förtroende, att jag från och med denne dag emottager och besörjer till tryckning allt slags Boktryckeri-arbete. All omsorg och noggrannhet skola dervid iakttagas. Stockholm den 19 Dec. 1835.

A. G. Hellsten.
Österlånggatan, Huset N;o 21.

Från och med Måndagen den 28:de dennes tryckes Bladet i sitt nya format och med de nya stilarna å StatsTidningens Boktryckeri, i Huset N:o 25 på Baggensgatan det tredje till venster från Benickebrinken.


Stockholm, tryckt hos A. G. Hellsten.
(Österlånggatan, Huset N:o 21.)