Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-02.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


= Genom utfärdad Årsproklama, har Wedbo Härads-Rätt ålagt afl. Fältväbeln C. P. Norbergs samtlige Borgenärer, att före kl. 7 på aftonen å andra Rättegångsdagen af Häradets laga Sommar-Ting år 1836, sina Fordringar hos Rätten uppgifva; hvilket kungöres tredje gången.

= Att Gottlands Södra Härads-Rätt, medelst denna dag utfärdad Årsstämning, kallat och förelagt afl. Sergeanten Ingemund Ingmunssons i Batarfve, Öija Socken, så kände som okände Fordringsägare, att, innan kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af nästk. års Sommar-Ting med bemälte Härad, sine uti Ingmunssons ägande fordringar skriftligen eller muntligen angifva; varder härigenom tredje gången kungjordt, Skogs Tingsställe den 31 Mars 1835.

= Norra och Södra Tjust Häraders Rätt, spm bifallit aflidne Kyrkoherdens i Ukna H. J. Wallbergers och dess äfven aflidna Hustrus Beata Skogströms Sterbhusdelägares ansökning om Årsstämning, kallar, i följd deraf; bemälte Kyrkoherdes och dess Frus samtlige Borgenärer, att före kl. 7 på aftonen, å andre Rättegångsdagen af Lagtima Sommar-Tinget med nämnde Härader instundande år 1836, å Tingsstället i Gamleby Köping, sine fordringar anmäla, på sätt och vid den påföljd Konkurs-Lagen stadgar.

= Genom beslut den 12 Maj detta år, har Bjäre Härads-Rätt, i följd af framlidne Kommissions-Landtmätaren F. Bergers Enka H. C. Paulsons ansökan utfärdadt Års-Proklama å bemälte Kommissions-Landtmätares samtlige Borgenärer, samt i följd deraf kallat och förelagt desse senare, att före Rättegångstimmans slut å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter natt och år i Häradet infaller, sina fordringar anmäla, vid den påföljd 1830 års Konkurs-Lag föreskrifver; hvilket härmed tredje gången kungöres. Engelholm den 21 Sept. 1835.

= Att Rådstufvu-Rätten uti Eskilstuna fristad genom utfärdad offentlig Stämning kallat och förelagt afl. Fabrikören Mathias Ehrlings Enkas Elisabeth Margareta Ehrlings samtlige Borgenärer, att deras fordringar hos bemälde Enka vid Rådstufvu-Rätten anmäla, sist å den helgfria Måndag, som inträffar näst efter natt och år från den 18 sistl. Maj, varder härmedelst tredje gången kungjordt. Eskilstuna den 30 Augusti 1815.

= Rådhus-Rätten i Götheborg har, genom utfärdad Årsstämning, inkallat afl. Jernhandlanden J. A. Lidholms samtlige Borgenärer till den 8 Aug. nästk. år 1836, kl. före 12 å dagen, att sina fordringar, vid förlust af all rätt och vidare talan å de samma, skriftligen eller muntligen anmäla; hvilket härigenom kungöres tredje gången.

= Jemlikt utfärdade offentliga Stämningar inkallar Rådhus-Rätten i Götheborg samtlige Fordringsägare i Sterbhusen efter 1) afl. Regements-Läkaren, Doktorn J. P. Wendt till den 8 Febr. nästk. år 1836, och 2) afl. Handels-Bokhållaren Gregorius Beckman till den 10 i samma månad, kl. före 12 å dagen, att sina fordringar, vid talans förlust, lagligen bevaka; hvilket härigenom kungöres tredje gången.

= Jemlikt utfärdade offentliga Stämningar, inkallar Rådhus-Rätten i Götheborg Hökeri-Betjenten J. W. Lindahls samtlige Borgenärer till den 30 Jan., samt Handlanden Joh. Holmstedts till den 3 Febr. nästkommande år 1836, kl. före 12 å dagen, att sina fordringar, vid talans förlust, lagligen bevaka; hvilket härigenom kungöres tredje gången.

= Att Rådhus-Rätten i Malmö, genom offentlig Proklama inkallat Murmästare-Enkan Maria Björkstrands samtlige Borgenärer till Måndagen den 25 April 1836, för att å samma dag, kl. före 12, deras fordringar i gäldbundna Boet, på sätt och vid den påföljd Kongl. Konkurs-Lagen föreskrifver, anmäla och bevaka, varder härmedelst kungjordt andra gången.

= Genom årsproklama har Rådhus-Rätten i Malmö inkallat samtlige Borgenärerne efter afl. Aktören J. J. Askenbom till Måndagen den 12 Sept. 1836, för att å samma dag kl. före 12 deras fordringar vid talans förlust anmäla och bestyrka; hvilket härigenom kungöres andra gången.

= Genom offentliga stämningar kallar Rådhus-Rätten i Stockholm till följande dagar i Juni månad innevarande år Landtbrukaren Stjernholms Enka Ulrika Holmgren, afl. e. o. Kammarskrifvaren Carl Guslaf Lundbergs och afl. Segelduks-Mästaren Johan Fredrik Kusels Sterbhusdelägare om urarfva till den 4 förra Krono-Uppbördsskrifvaren Carl Gustaf Dahlström, Sockerbagaren Anders Nordenberg, afl. Handels-Bokhållaren Carl Peter Cederbergs och afl. Tapetseraren Gustaf Adolf Lyckes Sterbhusdelägare om urarfva till den 8 Gelbljutaren Johan Erik Lindbom, afl. Vaktmästaren Jonas Haglunds Sterbhusdelägare om urarfva till den 13: Handlanden Aron Kahn, Fabrikören Carl Gustaf Richter till den 18, afl. Skräddaren Petter Petterssons Sterbhusdelägare om urarfva, Målaren Johan Schagerberg till den 22: Badare-mästaren Carl Emanuel Edhlund, Vaktmästaren Anders Andersson och hans Hustru Närings-Idkerskan Christina Andersson till den 27, tillika med deras samtliga Borgenärer, hvilket första gången kungöres.

= Uppå ansökning af Enkan Sara Clara Setterberg och Hrr Prosten afl. Theologie Doktorn J. G. Waldenström, Auditören C. M. Höök och Löjtnanten Carl A. Setterberg, såsom delägare i Sterbhuset efter aflidne Handlanden Fredrik Setterberg, har Carlstads Rådstufvu-Rätt dömt till lånsstämning å den aflidnes Borgenärer, och förelagt dem vid talans förlust, att sist före kl. 12 den andre helgdfria Måndag i Maj månad nästkommande år, inför Rådstufvu-Rätten gifva sina fordringar skriftligen eller muntligen an, hvilket kungöres 3 gången. Carlstads Rådhus den 4 Maj 1835.

Genom offentlig stämning har Marstrands Rådhus-Rätt kallat aflidne Handlanden Anders Liljas samtlige Borgenärer, att, i anledning af Sterbhusdelägarnes ansökan om års Proklama, å den 8 Maj 1836, kl. före tolf sina fordringar, skriftligen eller muntligen anmäla, vid talans förlust, som tredje gången kungöres. Marstrands Rådhus den 4 Maj 1835.

= Bräkne Härads-Rätt har, genom utfärdad offentlig Stämning, den 18 sistl. Mars, kallat och förelagt samtlige Borgenärerne uti afl. f. d. Handlanden J. O. Hultmans Sterbus i Aserum, att före Rättegångstimmans utgång å andra Rättegångsdagen af nästa års Lagtima Sommar-Ting, inför Härads-Rätten angifva sine fordringar, vid den påföljd af betalningrättens förlust, som Konkurs-Lagen föreskrifver. Koby den 14 Maj 1835.

= I följd af Degerforss Härads-Rätts beslut, varda Bonden Per Göranssons i Degerforss och hans Hustrus samtlige Borgenärer kallade, att före kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af 1836 års Lagtima Ting, inför nämnde Härads-Rätt så uppgifva och bevaka sina fordringar, som Konkurs-Lagen föreskrifver, vid talans förlust.

= I anledning af inkommen ansökning om Urarfvaförmon, har Östhammars Rådhus-Rätt, enligt Beslut denne dag, genom utfärdad offentlig Stämning, kallat och förelagt, aflidna Enkan Hedvig Elisabeth Schmidts, född Strömberg, samtlige Borgenärer, att, innan kl. 12 å Måndagen den 1 Febr. nästk. år 1836, sina fordringar i bemälte Enkas Bo, hos Rådhus-Rätten anmäla och bevaka, på sätt och vid den påföljd Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver; hvilket tredje gången kungöres. Östhammars Rådhus den 29 Juli 1835.

= Genom offentliga Stämningar, af den 1 Aug. 1835, har Vagnsbro Härads-Rätt kallat och förelagt samtlige Borgenärer uti: 1:o) Socken-Garfvaren Olof Hedenblads på Prästtorps ägor; 2) Skeppare-Enkan Maria Kellqvists på Forssby Gästgifvaregård; 3:o) Regements-Tamburen A. Hedlunds på Lindsjö ägor, och 4:o) Bonden Erik Mattssons i Häggebäcken, W Fernebo Socken, gäldbundna Boen, att, sist före kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som först infaller i Häradet eller 6 månader från ofvanberörde dag, vid talans förlust, sina fordringar inför Härads-Rätten uppgifva, styrka och med ed fästa, på sätt Konkurs-Lagen föreskrifver; hvilket tredje gången kungöres.

LAGFARTS ÄRENDER

= Utdrag af LagfartsProfocollet, hållet inför RådhusRätten i Skara den 6:te Juli 1835.

N:o 31. Fastighets-ägaren, Välborne Herr Carl A. Hvitfeldt företrädde och till Domstolen inlemnade en af denna lydelse varande Skrift:

"Sedan jag genom vällofliga RådhusRättens Utslag af den 28:de Mars 1831 blifvit ålagd att innan Tredje Uppbudet varder mig beviljadt å det mig tillhandlade Stadshemmanet Stora Hindsbo, vederbörlige Åtkomst-Handlingar Domstolen förete, så får jag härmed tillkännagifva att sådane handlingar ej äro på något sätt att tillgå, hvarföre jag ödmjukast anhåller det RådhusRätten täcktes, genom annons införande i allmänna Tidningarne låta Lagfarten för mig obehindradt fortgå. Hindsbo den 5:te Juni 1835.

G. A. Hvilfeldt."

Vidfogad af ett denne RådhusRätts under den 28 Mars 1831 utfärdadt LagfartProtokollsUtdrag, hvaraf inhämtas att Herr C. A. Hvitfeldt, på derom gjord ansökan blifvit meddelad första LagaUppbudet på det af honom från Bonden Anders Andersson och dess hustru Maria Christina Pettersdotter, mot Två Tusende Etthundradeellofva Riksdaler 5 sk. 4 r:st Banko, inköpta Stadshemmanet Stora Hindsbo, bestående af Stadsjorden N:o 18, innehållande Trettiosex Tunne- Sju ett Halft kappeland jemte en dertill hörande Tomtlott i Vesterskogen N:o 97 som efter mätning håller Åtta Tunne- Ett och 1/4 kappeland; men fått sig förelagdt att innan tredje uppbudet beviljas, å ifrågavarande Fastighet förete vederbörlige Åtkomst-Handlingar. — Efter uppläsandet af dessa handlingar, afsade RådhusRätten detta

Beslut:

Det varder med bifall till ansökningen, den eller de som förmena sig äga fog till klander emot ifrågavarande köp eller den derå påbörjade Lagfart, härmedelst uppmanade att sådant i Laga ordning inför denna Domstol anmäla inom eller sist trenne månader från den dag detta Beslut, genom Sökandens föranstaltande, finnes uti i Sveriges StatsTidning tredje gången infördt, vid äfventyr att Lagfarten derefter oförhindradt fortgår. Som ofvan

på RådhusRättens vägnar,
J. N. Schoug.

Lika lydande med det Oss föreviste Original, betyga

Adr. Hägg, Assessor.
Nils Hvalstrom, Notarie.

= Transumt af Lagfarts-Protokollet, hållet å Upsala Rådhus den 9 November 1835.

S. D. Hos Rådstugu-Rätten anhöll Skräddare-Mästaren Erik Eriksson om Lagfart å Gårdarne N:s 9 och 10, i Qvarteret Svan och Svartbäcks-Roten, på grund af ett så lydande Salubref — — — — — — — — —

Efter uppläsandet häraf, tillkännagafs det, uppgå fråga, att de handlingar, som bestyrkte aflidne Rådmannen J. E. Lindroths och hans efterlemnade Enkas åtkomst till ifrågavarande Gårdarne, icke kunnat tillrättaskaffas; Men Skräddaremästaren Eriksson hemställde, om icke enär uti Instrume_ent öfver de, ej mindre efter Rådmannen Linroth, än hans Enka förrättade Bouppteckningar, ifrågavarande Egendomarne voro upptagne såsom dem tillhörige, samt de dessutom i en lång tidsföljd, af emellan 30 och 40 år, Egendomarne oklandrat besutit, sådant allt kunde vara nog till undanrödjande af hinder för den nu sökte Lagfarten. Rådstugu-Rätten pröfvade skäligt, att, med afseende på hvad sålunda förekommit, emot köpeskillingen, Sju Tusende Tio Riksdaler Banko, bevilja Skräddaremästaren Erik Eriksson å de på ofri eller Stadens grund belägna Gårdarne, N:s 9 och 10, i Qvarteret Svan och Svartbäcks-Roten, uppbud första gången; dock bör, innan tredje uppbudet kan meddelas genom detta Protokolls införande trenne gånger i Sveriges Stats-Tidning kungöras, om den sökte Lagfarten; derefter den, som tilltror sig äga anledning att Lagfarten klandra, åligger, att, inom fyra månader ifrån det kungörandet sista gången skett, sin klandertalan hos Rådstugu-Rätten, genom Stämning anhängig göra, vid påföljd, att eljest tredje uppbudet hinderlöst varder beviljadt, År och dag, som ofvan.

På Rådstugu-Rättens vägnar,
W. L. Lundberg.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Att arf tillfallit Kofferdi-Sjömannen Erik Gustaf Wahlström efter sin Fader, Torparen Carl Ersson i Södra Vreten å Vermdön; samt att Wermdö Skeppslags Tingsrätt, i saknad af kännedom om Wahlströms vistelseort, den 29 Sept. 1835, förordnat förre Nämndemannen Carl Gustaf Luckou i Tranarö, att såsom God Man bevaka Wahlstöms rätt i Sterbhuset efter såväl bemälde Carl Ersson som Wahlströms förut aflidna moder, och att vårda och förvalta de Wahlström tillfallne arfslotter; varder, till följd af Kongl. Förordningen den 30 Maj 1815, härigenom kungjordt tredje gången.

= Som Gustaf Holm under flera års förlopp icke låtit höra af sig, liksom hans vistelseort är okänd; så varder bemälte Gustaf Holm, hvilken nu mera tillfallit arf efter hans aflidna Moder, Enkefru Laurentia Holm, härigenom förelagd, att för arfvets lyftande, vid det i 15 Kap. 5 §. Ärfda-Balken, sådan den lyder uti Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående ändring uti åtskilliga lagens rum, af den 30 Maj 1835 stagade äfventyr, inom föreskrifven tid inom RådhusRätten härstädes anmäla. Carlshamns Rådhus den 10 Oktober 1835.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Sedan Herr Fabrikören Ambr. Butsch numera visat, det han träffat accord med sina Borgenärer; så kallas dessa härmedelst till sammanträde uti Massans Hus här i staden den 19 nästk. Jan., kl. 10 f. m., för att meddela yttrande, huruvida vid slikt förhållande förvaltningen af Massans Egendom må åt Fabrikören sjelf öfverlemnas, och undertecknade, Sysslomän, befrias från vidare befattning dermed, samt att, i händelse bifall härtill icke kan lemnas, meddela Sysslomännen instruktion huru med Egendomen vidare skall förfaras, och öfverenskomma om kuratels-arfvode. Enligt Konkurslagen erinras, att de frånvarande få åtnöjas med de tillstädeskommandes beslut. Borås den 7 December 1835.

C. G. Carlberg.
A. Calin.

= Herrar Kreditorer uti härvarande Handlanden Pehr Svedbergs Konkurs, behagade allmänt sammanträda å Källaren här i Staden den 21 nästk. Januari, kl. 10 f. m., för att besluta i flere Massans angelägenheter samt lemna Kuratorerne behörig instruktion. Söderhamn den 14 Dec. 1835.

Kuratorer.

= Hrr Borgenärer uti Konkursen efter afl. Tapetseraren Gustaf Adolf Lycke, behagade, för att meddela Gode Männen instruktion, sammanträda Måndagen den 4 Jan. 1836, kl. 5 e. m., en trappa upp, uti Sterbhusets vid hörnet af Enkhusgränd och Norrlandsgatan belägna fasta Egendom, Huset N:o 1, Qvart. Hästen. Stockholm den 31 Dec. 1835.

= Samtlige Fordringsägare, uti aflidne KronoLänsman, J. P. Edins, gäldbundna Bo, kallas till allmänt sammanträde den 15:de instundande Januari, kl. 3 e. m. uti Massans gård i Stunningsgården, för att i flere, högst vigtige angelägenheter höras, samt äfven yttra sig öfver ett Anbud, som bjudes för Egendomen; och erinras, att de frånvarande få enligt Konkurslag åtnöjas med de beslut, som närvarande Fordringsägarna göra och låta. Skellefteå den 15 December 1835.

G. Eriksson.
Anders Markstedt.
Godemän.

= Hrr Fordringsägare i Handlanden Gust. Hallbergs Konkurs härstädes, behagade mangrant sammanträda hos undertecknad, Torsdagen den 14 nästkom. Januari, kl. 3 e. m. för att öfverlägga om Massans angelägenheter, hvaribland förekommer huruvida de utestående fordringarne må på öppen Auktion försäljas; äfvensom Hrr Kreditorer torde vara betänkte på att förskjuta medel till nödige utgifters bestridande, emedan jag i annat fall nödgas afsäga mig all befattning med denna Massa; de frånvarande få enligt Konkurslagen åtnöja sig med hvad de tillstädeskommande besluta. Jönköping den 18 Dec. 1835.

Carl Arborelius,
God Man.

= De af Hrr Kreditorer uti Mönsterskrifvaren F. A. Grandiens konkurs, som icke vid förut hållne sammanträden, efter proklamadagen, varit tillstädes, behagade sammanträda den 4 instundande Januari kl. 4 e. m., uti mitt logis på Källaren Kronan vid Hötorget i Stockholm, för att genomse bevakningsakten, och afgifva påminnelser emot gjorde anmärkningar; om Konkurslagens föreskrift erinras. Upsala den 27 Dec. 1835.

J. W. Askeroth,
Kurator.

Annonser.

DIVERSE.

På Tidningen JOURNALEN, som trenne dagar i veckan utkommer, kan i Herr Isbergs Boklåda i Storkyrkobrinken prenumereras med Sex R:dr B:ko och på alla Postkontor i Landsorterna med Åtta R:dr samma mynt.

= Till undvikande af kollision tillkännagifves, att Ludvig den XI:tes sista dagar, Tragedi af De la Vigne, är under öfversättning och med det snaraste lägges under pressen.

= Min Postgång blir från den 1 Jan. 1836, på Wexiö och Ulfbäck.

L. D. Theolander,
P. i Markaryd.

= Som Sparbanks-Boken N:o 10,355 är förkommen, hvarom anmälan blifvit gjord i Sparbanken, så anhålles att den som innehafver den, täcktes aflemna den på Aftonblads-Kontoret mot vedergällning.

= Thorsdagen den 10 Dec. bortstals i Norrköping från ett postbud en postväska med flera bref, hvaribland ett rekommenderadt från Stockholm med B:ko R:dr 1000, uti 5 st. Transportsedlar, 1 à B:ko R:dr 200, N:o 29,190, uttagen af Hr A. Engelhardt den 21 Juni 1835. 1 à B:ko R:dr 200, N:o 54,038, af Hr C. Sundin, den 24 Nov. 1835. 1 à B:ko R:dr 200, N:o 54,362, af Hr A. G. Hellstén, den 25 Dec. 1835, 1 à B:ko R:dr 200, N:o 54,867, af Hrr Pulchan & C. den 27 Dec. 1835, 1 à 200, N:o 56,715, af Hr J. Sjöberg, den 5 Dec. 1835. Hvilka sedlar äro i Banken till inlösen förbjudne. Hederlig belöning utlofvas, om dessa sedlar kunna tillrättafås, och återlemnas vid Reymyre Glasbruk nära Norrköping, eller i Stockholm hos Handlanden Åkerholm i Bergstralska huset vid munkbron.

= Prenumeration å hel årgång af Svensk Författnings-Samling för 1836, med dertill hörande 2:ne Register och Titelblad, erhålles hos Herrar Postförvaltare i Landsorterne, mot erläggande af Fem (5) R:dr B:ko, jemte 32 sk., dem tillfallande, utdelnings-arfvode. Denna prenumeration kan äfven ske hos Hr Sekreteraren D. F. Westman vid General-Post-Kontoret, eller ock uti Författnings-Samlingens Expedition på Riddarholmen (Kongl. Tryckeriets lokal), hvarest exemplarens konvertering och afsändning till vederbörande Post-Kontor, äfvensom Samlingens utdelning till Prenumeranter i Stockholm, besörjes. Stockholm den 15 December 1835.

= På Norrlands-Tidningar, som utgifvas i Hernösand hvarje helgfri Lördag, Prenumereras för år 1836 vid Boktryckeriet derstädes med 2 R:dr B:ko, samt vid Post-Kontoren med tillägg af Postförvaltarearfvodet.

Bränneri.

Högrespektive Possessionater, som åstunda blifva betjente af en i theoretisk, praktisk utöfning m. m. erfaren, kunnig man i hvad som tillhörer Brännerihandtering, att efter nyare mäskningsmethoden frambringa högre Bränvinsqvantum än vanligt, af Spanmål och Potatis i följd af hvad BränneriVerkens lokala konstruktion medgifva, då profbränning verkställes m. m. Upplysning i nyare mäskningsmethoden meddelas, efter BränvinsVerkens classisifikation; emot insänd resekostnad och arfvode. Svar å ämnet i förseglad biljett, med utsatt tid och ställe till Inventor, inlemnas på Apotheket Hvita Björn å Ladugårdslandet, hvarefter besök å anvist ort och ställe för ändamålet göres, så långt tiden medgifver.

Bland Stats-Tidningens Annonser för den 28:de dennes har Hr Kammar-Rätts-Rådet G. J. Billberg behagat låta införa en till samtlige Hrr Bokhandlare i Riket ställd anmaning, att ofördröjligen till Hr Kammar-Rätts-Rådet insända alla inflytande medel för hittills utkomna Häften af Klassiska Författare i Svenska Vitterheten, hvilka jag, såsom förläggare, till försäljning kringsändt, och att derjemte för Hr Kammar-Rätts-Rådet tillkännagifva antalet af hvar och ens prenumeranter, med förteckning på de ännu osålda exemplaren; och har Hr Kammar-Rätts-Rådet, såsom anledning härtill uppgifvit, att sedan det kontrakt, som emellan honom och mig upprättats till utgifvande af nämde verk, vore af mig brutet och uppsagdt, all vidare befattning dermed skulle för mig hafva upphört.

I anledning af denna besynnerliga annons, får jag, till förekommande af möjliga misstydningar förklara:

1:o Att det kontrakt, som för utgifvandet af nyssnämde verk varit, på obestämd tid, upprättadt emellan Hr Kammar-Rätts-Rådet Billberg och mig, blifvit af mig, icke brutet, utan, på laglig grund, uppsagdt. 2:o Att då Hr Hammar-Rätts-Rådet i sin annons, erkänt min egenskap af förläggare, han i och med det samma äfven erkänt min på förlagsrätten grundade behörighet att uppbära provenyen af förlaget, hvarom den sedermera följande uppgöringen emellan mig och Hr Kammar-Rätt-Rådet är en sak, som ej rörer 3:dje man. 3:o Att Hrr Bokhandlare, som af mig fått exemplar i kommission, säkert hafva nog urskillning att inse, det liqviden ej kan uppgöras med någon annan än den, som lemnat varan. 4:o Att Hr Kammar-Rätts-Rådet Billberg, så vidt jag vet, ej har någon del i den makt att belägga utestående medel med qvarstad, som hittills endast utöfvats af Domare och Konungens Befallningshafvande; och 5:o Att jag i öfrigt gerna antager Hr Kammar-Rätts-Rådets, i annonsen gjorda uppmaning, att sluta all vidare befattning med att för vår gemensamma räkning utgifva något mera af nämde arbete, i följd hvaraf jag härmedelst får förklara, att jag, utan att förneka Hr Kammar-Rätts-Rådet Billbergs rätt till täflan, skall för min ensamma räkning ofördröjligen draga försorg om utgifvandet af sådana Klassiska Författare i Svenska Vitterheten, som icke i den nämde samlingen innehållas, och med så lika format, stilar och papper, att de kunna tjena till fortsättning af hvad förut utkommit, och hvarom, genast med ingående året, skall utgifvas Prospektus jemte af mig egenhändigt undertecknade Prenumerationssedlar, så väl för nya Prenumeranter, som till utbyte emot äldre prenumerationssedlar, dem jag i sådan liqvid emottager, kunnande Innehafvare af frisedlar, som af mig erkännas, äfven få mot nya utbyta dem, uti mina Boklådor i Stockholm och Götheborg, der fri-exemplar i framtiden endast utgifvas.

Stockholm den 31 December 1835.

A. Bonnier.

Rättelse: I denna Tidnings sista Blad å förra årgången, N:o 303, för den 31 nästl. Dec., 1 sp. 37 rad. nedifrån, står: 1839, läs 1833.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)