Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-08.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Originalhandlingarne icke uppvisas. Lindberga den 4 Nov. 1835.

På Häradshöfdinge Embetets vägnar,
J. Ekeroth.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt har genom utfärdade Årsstämningar kallat och förelagt afl. Kongl. Hof-Predikanten, Kontrakts-Prosten och Theologie Doktorn m. m. Grefve Fredrik Bogislaus von Schwerins, samt Hr Ministern och Kammarherrn Baron G. D'Albedyhlls aflidne Enkas, Fru Grefvinnan Eleonora Charlotta D'Albedyhlls, född Wrangel, Borgenärer att vid talans förlust, antingen förr eller sist å nedanämnde dagar inför Kongl. Hof-Rätten, vid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, deras fordringar i vederbörlig ordning anmäla, nemligen: Kongl. Hof-Predikanten Grefve Schwerins Borgenärer den 13 och Fru Grefvinnan D'Albedyhlls den 16 Sept. innevarande år; hvilket härmed kungöres andra gången.

C. S. Hedberg.

= Norra och Södra Tjusts Häraders Rätt, kallar afl. Garfvaren Gustaf Brunbergs från Harg samtlige Borgenärer, att, på sätt Konkurs-Lagen föreskrifver, vid talans förlust, bevaka sine fordringar i Brunbergs Bo, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som med nämnde Härader, i Gamlebyköping infaller näst efter 6 månader från den 12 Okt. 1835.

= Genom offentlig Stämning har Trosa RådhusRätt kallat och förelagt Apotekaren Johan Mattias Nordströms och hans Hustrus samtlige Borgenärer, att, sist inom kl. 12 å Onsdagen, den 13 April nästk. år 1836, sina hos bemälte Norström och hans Hustru ägande fordringar, inför RådhusRätten anmäla och styrka, på sätt och vid den påföljd KonkursLagen föreskrifver. Trosa Rådhus den 3 Okt. 1835.

= Att inställelsedag för fordringars bevakande uti Viktualiehandlanden J. O. Lejströms vid Upsala RådstufvuRätt anhängige konkurs, infaller å tredje helgdagsfria Måndagen i Juni månad nästkommande år 1836, dervid fatalietiden beräknas till klockan 12 å dagen; sådant varder härigenom kungjordt. Upsala Rådhus den 14 Dec. 1835.

= Jemlikt beslut af den 3 Sept. 1835, varda samtlige Fordringsägarne i Herr Kapiten G. Viggmans och hans Frus vid Norra Möre Härads-Rätt anhängige Konkurs, kallade till inställelse inför nämde Härads-Rätt, före Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, å första helgfria Måndag nästk. Mars månad, för att sine fordringar så förete och bevaka, som Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver, vid deri stadgad påföljd; hvilket härmed kungöres andra gången.

= Norra Möre Härads-Rätt har, genom Utslag denne dag, beviljat offentlig Stämning å afl. Komministern i Åby, Magister E. J. Hultmans och hans Enkas samtlige så kände som okände Borgenärer, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader från denna dag med nämde Härad infaller, sina fordringar i berörde gäldbundna bo lagligen styrka och bevaka, vid förlust af all vidare talan och betalningsrätt; hvilket andra gången kungöres. Tingsstället Rockneby den 3 Dec. 1835.

= Norrköpings Rådhus Rätt har, genom offentlig Stämning denne dag kallat afl. Klen-Smeden Johan Erik Edbergs samtlige Borgenärer att, före kl. 12 å dagen, Onsdagen den 17 Febr. 1836, sina fordringar hos Rådhus-Rätten anmäla och styrka, på sätt Konkurs-Lagen stadgar, vid äfventyr att förlora all talan i saken. Norrköpings Rådhus den 15 Aug. 1835.

Ex Officio.
L. J. Löfvander,
Magistrats-Sekreterare.

= Måndagen den 1 Februari 1836, afkunnar Rådhus-Rätten i Ulricehamn Domar: 1:o) uti Handels-Betjenten Hans Molins Konkurs; 2:o) i Urarfvamålet efter Handels-Betjenten Johan Larsson; och 3:o) i Urarfvamålet efter Handels-Betjenten Mårten Hedlund.

FÖRMYNDARE-FÖRORDNANDEN.

= Blinda och mindre vetande Erik Anderson i Nibble, Kohlbecks Socken, har af Snefringe Härads-Rätt den 9 Nov. 1835, blifvit förklarad omyndig, och till förmyndare för honom förordnat Olof Olsson i Bolunda; hvilket härigenom kungöres.

= Genom utslag denna dag, har Mariestads Rådhus-Rätt förklarat Kopparslagaren A. Pettersson för omyndig, samt förordnat Karduansmakaren N. E. Kihlbom, att, under förmyndare-ansvarighet, Petterssons rätt och angelägenheter bevaka; hvilket, till följd af Kongl. Förordningen den 11 Maj 1774, härigenom tillkännagifves. Mariestads Rådhus den 23 Nov. 1835.

LAGFARTS-ÄRENDER

= Den som har något klander emot Lagfart å det köp hvarigenom Kapiten P. E. Wendell för (1000) R:dr Banko af Uppsyningsmannen P. Hansson tillhandlat sig Tomterna N:s 137 samt 138 i Åhus By, bör sådant i Laga ordning anmäla. Åhus den 19 Dec. 1835.

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 62. S. D. Sedan Härads-Rätten den 12 December 1826 och den 12 Juni 1827, meddelt Stora Kopparbergs Bergslag två uppbud å den Fasta Egendom i Nilslersberget, som, förut tillhörig aflidne Filis Anders Larssons Sterbhusdelägare, blifvit för skuld utmätt och å Auktion den 8 Maj 1826 af Bergslaget inropad för Fyrahundrade Nittiotre Riksdaler Aderton skillingar fyra runst. Riksgäldssedlar; men tillika föreskrifvit, att förre innehafvarnes ägande rätt borde styrkas, innan laga stånd åkomme, så anmälte nu Bergslaget genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg att i Anders Larssons Sterbhus, handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Anders Larssons åtkomst till Egendomen; hvarföre Blomberg anhöll, det Bergslaget kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem som tilläfventyrs emot köpet hade något att invända, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran förklarade Härads-Rätten att ofvannämnde köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras, med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Socken, som sex månader efter sista kungörelsen först infaller, sitt klander anhängigt göra. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm,

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 63 S. D. Sedan Härads-Rätten d. 15 Juni 1826 och den 12 December samma år, medelt Stora Kopparbergs Bergslag två uppbud å den Fasta Egendom i Enviken, som, förut tillhörig Pers Erik Andersson derstädes, blifvit för skuld utmätt och å Auktion den 24 April 1826 af Bergslaget inropad för Sjuhundrade Riksdaler Riksgäldssedlar; men tillika föreskrifvit att förre Lånehafvarens ägande rätt borde styrkas, innan Laga stånd åkomme, så anmälte Bergslaget genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg, att hos Pers Erik Anderssons handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Erik Anderssons ägande rätt till Egendomen, hvarföre Blomberg anhöll det Bergslaget kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem som tilläfventyrs emot köpet hade något att invända, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran förklarade Härads-Rätten att ofvannämnde köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Socken som sex månader efter sista kungörelsen först infaller, sitt klander anhängigt göra. År och dag som förr skrifvet står.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm.

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 64. S. D. Sedan Härads-Rätten den 3 December, 1832 och den 4 December 1833, meddelt Svartnäs Herrar Bruksägare två uppbud å den Fasta Egendomen i Enviken, som, förut tillhörig Hans Mats Erik Hansson derstädes, blifvit för skuld utmätt och af Bruksägarne å Auktion den 3 Oktober 1831 inropad för Trehundrade Riksdaler Riksgäldssedlar; men tillika föreskrifvit att förre innehafvarens ägande rätt borde styrkas, innan laga stånd åkomme; så anmälte nu Bruksägarne genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg att hos Hans Mats Erik Hansson handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Erik Hanssons åtkomst till Egendomen; hvarföre Blomberg anhöll det Bruksägarne kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem som tilläfventyrs emot köpet hade något att påminna, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran, förklarade Härads-Rätten att ofvannämnde köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Socken som sex månader efter sista kungörelsen först infaller sitt klander anhängigt göra. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Att aflidne f. d. Hushållerskan Anna Julin genom upprättadt och vid Nora Stads Rådhus-Rätt bevakadt Testamente, tillagt sonen Anders Eriksson all qvarlåtenskapen, varder hennes okände Arfvingar härigenom kungjordt. Nora den 19 Dec. 1835.

= Att afl. Pigan Catharina Charlotta Westling genom mundtligt Testamente, som inför Stockholms Stads Justitie-Collegium och Förmyndare-Kammare blifvit bevakadt, tillagt extra Vaktmästaren J. P. Carlson sin efterlemnade ringa qvarlåtenskap, varder, enligt Justitie-Collegii beslut, på detta sätt kungjordt Pigan Westlings okände arfvingar, på det de, i fall de dertill anse sig befogade, må inom laga tid berörde Testamente klandra.

= Utdrag af Enkefru Kruses Testamente, bevakadt vid Dannemora och Films Härads-Rätt den 6 Nov. 1835.

Genom denna Testamentariska disposition förklarar jag min yttersta vilja vara den: att när den allgode Guden behagade hädankalla mig från detta jordiska lifvet, så skall min kära Dotter Sophia Kruse och hennes man Grufvo-Befallningsmannen C. G. Grafström blifva ägare af all den mig tillhörande egendom, så väl i varor och persedlar, som kontante penningar; börandes dock min kära måg och dotter, hvilka alltid med ömhet och välvilja omfattat mig, försörja mig intill den stunden inträffar; och, som efter naturens ordning, jag bör lemna det jordiska långt före dem, så böra de ock på christeligt och vanligt sätt beledsaga mig till mitt sista hvilorum: Grafven. — Och detta förklarar jag i nedanskrifne Vittnens närvaro, med sundt förnuft, mogen öfverläggning och fri vilja. Dannemora Grufvor den 30 Dec. 1833.

Christina Kruse, född Iggbom.

Att Enkefru Christina Kruse, född Iggbom, med sundt förnuft, fri vilja och mogen öfverläggning låtit författa och underskrifvit ofvanstående Testamentariska disposition, intyga på en gång närvarande Vittnen

Th. Björkman.
J. J. Holmstrand."

Efter uppläsandet häraf, och sedan anmält blifvit, det Enkan Kruse numera med döden afgått, samt att hennes Arfvingar, derest sådana funnos, voro för Testamentstagarne okände, i anledning hvaraf anhållan gjordes, att Kommuninationen af berörde Testamente måtte tillåtas ske genom allmänna Tidningarne.

Resolverades:

Det åligger vederbörande Testamentstagare, att, genom skyndsamt införande i Stats-Tidningen trenne gånger, delgifva ofvan intagne Testamente aflidne Enkan Kruses okände arfvingar, hvilka, i händelse af befogenhet, äga att emot Testamentet klander anföra inom den tid och i den ordning Lagen uti 18 Cap. 3, 8 §§. Ärfda-Balken föreskrifver, som afsades. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. O. Ahlner.

Likheten med Originalet bestyrker

T. N. Björkman.
R. Beronius.

= Genom vid Stockholms Stads Justitie-Collegium och Förmyndare-Kammare lagligen bevakadt Testamente, har aflidne Jungfru Sophia Albertina Nordström testamenterat all sin efterlemnade qvarlåtenskap till min Son, Carl Petter Kihlberg; hvilket härmedelst dess till vistelseort okände Arfvingar tillkännagifves. Stockholm den 15 Dec. 1835.

Pehr Kihlberg,
Bronz- och Metallarbetare.

= Att Skräddarmästaren Fredrik Segerroth genom hos Justitie-Collegium bevakadt Testamente, bortgifvit all sin Egendom; varder härigenom, enligt Justitie-Collegii föreskrift, hans till namn och vistelseort okände arfvingar första gången kungjordt. Stockholm den 16 Dec. 1835.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Bokbindare-Gesällen Felix Magnus Wörliht, född i Stockholm den 28 Jan. 1807, uttog den 1 Aug. 1831 flyttningsbetyg härifrån till Stockholm, är nu hit återkommen, efter att hafva vistats i Stockholm, Venersborg, Götheborg, Carlshamn m. fl. Städer, utan att från något ställe hafva dess Betyg påtecknat. Om någon anmärkning finnes emot hans ledighet till Äktenskap, bör sådant inom laga tid hos undertecknad anmälas. Norrköping den 12 Dec. 1835.

Nils Jac. Anjou.
P. L.

= Som Qvinnspersonen Botilla Radin, härstädes ämnar ingå Äktenskap med Arbetskarlen Nils Olsson, men ej kan förete hinderslöshetsbetyg; anmanas de, som hafva något deremot att invända, att sådant inom den i Författningarne bestämda tid, hos undertecknad, Kyrkoherde i S:t Petri Församling, anmäla. Malmö den 12 Dec. 1835.

A. P. Gullander.

= Om förre Fält-Jägaren vid Jemtlands Kongl. Regemente, Jonas Berggren, som för 13 år sedan från orten afvek och sedermara skall uppehållit sig i Norrige, ännu lefver, må han inom natt och år ifrån tredje kungörandet häraf, infinna sig hos sin Hustru, som ännu uppehåller sig inom nedanskrefne Församling. J annat fall träder hon i annat gifte; hvilket första gången tillkännagifves. Berg den 5 Dec. 1835.

J. Ostlund.
P. L.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Afl. Handels-Betjenten A. Larssons Borgenärer, kallas till sammanträde hos Handlanden H. Nellson härstädes, å dess Kontor, Lördagen den 23 nästk. Jan., kl. 4 e. m., att besluta rörande den upp i landet liggande varuslumpens försäljning, samt öfrige Massan rörande angelägenheter. Borås den 23 Dec. 1835.

Sysslomän.

= Hrr Borgenärer uti afl. Stråhatts-Fabrikören C. F. Zachacés gäldbundna Bo, behagade sammanträda härstädes, Fredagen den 22 Jan. 1836, för att öfverlägga och fatta beslut om Massans angelägenheter. Calmar den 24 Dec. 1835.

J. G. Kramer.
C. P. Elmqvist.
Gode Män.

= Samtlige Hrr Fordringsägare uti Hr Assessoren och Ridd. C. U. Romans Konkurs, kallas härigenom till sammanträde hos ena Sysslomannen Häradshöfdingen P. F. Lundgren i Kalmar, å Lördagen den 30 Jan. 1836, kl. 3 e. m., att emotatga slutliga redogörelsen för Sysslomännens förvaltning, samt de oprioriterade Borgenärerne, återstoden af deras dividend. Kalmar den 24 Dec. 1835.

Sysslomän.

= För att höras öfver det vid sammanträdet den 19 Dec., då endast få Kreditorer tillstädeskommo, gjorda Ackordsanbud, samt i händelse det icke antages, besluta om försäljning af grödan i Bostället med flere Massans angelägenheter, behagade Krono-Länsmannen P. G. Wennerbergs Fordringsägare mangrant sig infinna på Nyqvarns Gästgifvaregård, Fredagen den 22 nästk. Jan., kl. 11 f. m., vid hvilket tillfälle Gäldenären äfven bör tillstädesvara. De uteblifvande få enligt Konkurs-Lagens föreskrift, åtnöjas med det beslut hvaruti de närvarande stadna. Westerås den 21 Dec. 1835.

Gode Män.

= Sedan så ringa antal af Fordringsägare vid det sist utsatte sammanträdet mod Byggmästaren E. Källbergs Borgenärer voro tillstädes, så kallas härigenom Fordringsägarne uti nämnde Konkurs, att ytterligare sig infinna å Sala Stads-Källare den 17 nästk. Febr., då de frånvarande få åtnöjas med hvad de närvarande besluta. Sala den 24 Dec. 1835.

P. O. Lundqvist.
A. Ingberg.

= Hofmålaren Johan Schagerbergs Hrr Kreditorer, behagade sammanträda å Källaren i hörnet af Hötorget och Oxtorgsgatan, Fredagen den 8 Jan., kl. 5 e. m., för att besluta om åtskilliga vigtiga ärenden; och erinras att de frånvarande fordringsägarne få åtnöjas med de beslut, som af de tillstädeskommande fattas.

God Man.

= Hrr Kreditorer uti Grosshandlaren G. Sommelii Konkurs, behagade allmänt sammanträda, Lördagen den 9 Jan., uti de rum, som å Börs-Källaren anvisas, för att öfverlägga om antagligheten af det för anläggningen å Hästholmen gjorde köpeanbud samt åtskilliga andra Massan rörande angelägenheter. Enligt Konkurslagen erinras, att de frånvarande få åtnöjas med de tillstädeskomandes beslut.

Gode Män.

= Hrr Borgenärer uti Handlanden Carl Elfvings Konkurs, kallas härmed till sammanträde å Rådhuset härstädes Lördagen den 23 instundande Jan., kl. 3 e. m.. för att, angående de återstående Fastigheternes försäljning öfverlägga och besluta. De frånvarande få åtnöjas med hvad de som komma tillstädes afgöra. Kalmar den 23 Dec. 1835.

Sysslomän.

= Till allmänt sammanträde kallas MönsterSkrifvaren Sven Hörlins Borgenärer, Fredagen den 29 Januari nästk. år 1836, ä Gästgifvaregården Haberga i Alunda Socken.

Gode Män.

= Herrar Kreditorer uti Herr Ryttmästaren D. Lilljenbergs Konkurs behagade sammanträda, till öfverläggning om Massans angelägenheter, på Gästgifvaregården i Jönköping, den 23 instund. Jan., kl. 10 f. m. Och erinras om Konkurslagens föreskrift, att de frånvarande få åtnöjas med hvad de tillstädeskommande besluta.

Sysslomän.

= Som vid det till i dag utsatte sammanträde med Majoren J. Gripenstedts Kreditorer icke flere än tvenne sig infunno, och det är af yttersta vigt att fatta beslut om den fasta Egendomens försäljning eller förvaltning, behagade bemälte Majors Kreditorer enhälligt sammanträda på SocietetsRummen i Jönköping, Lördagen den 30 Jan. nästkom. år. Jönköping den 19 Dec. 1835.

Sysslomän.

ANMÄLAN.

På Sveriges Stats-Tidning för innevarande år 1836 kan, i Herrar Utter & C:is Boklåda, prenumereras med 8 Rdr B:ko, och på alla Postkontor i Landsorterna med tillskott af det för denna Tidning stadgade Postarfvodet 2 R:dr 16 sk.

Genom anskaffandet af Snällpress och Inrättningen af eget Boktryckeri, är för nästa år möjlighet beredd åt Redaktionen att hastigare och omständligare än hittills meddela alla egentligen så kallade Nyheter; och, genom formatets så betydliga utvidgande, att ett Nummer af nästa årgång kommer att lemna innehåll för 2:ne Spalter mera än ett Nummer af den närvarande, eller att Tolf Spalter af nästa årgångs Blad i innehåll svara mot Fjorton af den nuvarandes, har Redaktionen äfven satt sig i tillfälle att icke allenast i allmänhet utförligare behandla de föremål för Stats-Tidningen, som blifvit upptagna i Prospekten (den Redaktionen härmed åberopar), men i synnerhet att äfven inom hvarje särskilt Blad iakttaga en större afvexling af ämnen. Dertill komma, såväl ett ökadt förråd af Utländska Journaler som utvidgade anstalter i hänseende till Inrikes och Administrativa efterrättelser, oberäknadt Originala bidrag, att bereda Redaktionen ytterligare utvägar.

Då Redaktionen, oaktadt en så ansenlig tillökning af innehåll, vidhåller ett Prenumerationspris, som, i jemförelse med andra här utkommande Tidningars, redan varit lågt, och nu säkerligen blir utom all jemförelse det lägsta, hoppas hon allt mera hafva ådagalagt, att uppfyllandet af ett allmänt behof och bidragandet till allmän nytta, äro Stats-Tidningens enda föremål. För detta föremål har hon, härigenom, ålagt sig alla de uppoffringar Bladet möjligtvis kunnat bära; men äfven dessa måste vidkännas en gräns. Det är ock vid denna Redaktionen stannat, då hon inskränker sig till en partiell förändring i hänsigt till Annons-priset. Detta, som för icke legala annonser hittills varit 3 skillingar Banko raden, beräknad till 40 Bokstäfver, blifver, från nästa års början, för alla annonser utan åtskillnad, 3 skillingar Banko per 40 Bokstäfver. Härvid erinras dessutom:

1:o Att inga annonser äfven från Publika Verk och Autoriteter införas utan betalning, med undantag af sådana, som röra insamlingar för genom vådeld eller andra olyckshändelser i nöd råkade Orter eller enskilta medborgare.

2:o Att alla Annonser, af hvad slag som helst, legala eller icke legala, böra i H:r Utters & Comp. Boklåda inlemnas, betalas och påtecknas, men icke, hvarken per posto till Redaktionen insändas, eller å Boktryckeriet inlemnas, i hvilket fall Redaktionen ej kan för deras behöriga införande ansvara.

Tidningen kommer att från och med denna dag och under loppet af detta år i tryck erhålla det utseende som denna Nummer erbjuder. Ofvertryck af Tidningen göres endast under loppet af Januari månad, hvarföre de, som senare göra sina reqvisitioner, möjligtvis skulle äfventyra att kompletta exemplar ej för dem blifva att tillgå.

Stockholm den 2 Januari 1836.

Redaktionen.Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)