Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-25.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 19. Måndagen den 25 Januari 1836.


Meteor. Obs. Den 23 Jan. kl. 2 e. m. Barom. 25,17, 2 gr. blidt SV. mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 24,76, 2 gr. blid, S. storm, mulet, regnat och blåst e. m. — Den 24 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 24,57, 2 1/4 gr. blidt, S. mulet, med regn och blåst. Kl. 2 e. m. Barom. 24,76, 1 gr. blidt, NV. mulet Kl. 9 e. m. Barom. 25,03; 3/4 gr. kallt, NV. klart. — Den 24 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 25,25; 2 gr. blidt, NV. klart.

Officiella Afdelningen.

Kongl. Maj:t har, under den 23 i denna månad, till Landshöfding öfver Östergöthlands med Wadstena Län, i Nåder utnämt och förordnat Öfversten i General-Staben, Chefen för Westmanlands Regemente och Riddaren af Kongl. Svärds-Orden, Friherre Carl Otto Palmstjerna.

= Under samma dag har Kongl. Maj:t, till Landskamrerare uti Östergöthlands med Wadstena Län, i Nåder transporterat och förordnat Landskamreraren uti Norrbottens Län, Kammar-Rätts-Rådet Paul Roland Ferlin.


I anledning af det, uti Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse den 17 December 1835, angående de vid sista Riksdag af Rikets Ständer fattade beslut i afseende på Bankens Depositions- och Låne-Rörelse,[1] i 1 Afdeln. 4 punkten, angående Depositioner i Banken, innehållna stadgande att: "Privata Assigneringsrätten i Banken må tills vidare fortfara, emot en afgift af 4 R:dr B:ko för hvarje folium, om 40 rader, af den löpande Räkningen, med förbehåll tillika, att den minsta afgiften, som för hvarje år beräknas, blifver 20 R:dr, motsvarande 5 Folier;" har Banko-Styrelsen, till vederbörande Räkningshafvares kännedom och iakttagande, under den 21 dennes meddelat följande närmare föreskrifter:[2]

1:o Folie-afglftens beräknande inom Banko-verket tager sin början med nästinstundande Mars månad.

2:o Ej mindre de Privata Assignariter, som hafva Räkning i Banken före nyssnämde tid, men dessförinnan hos Bankens Under-Styrelse skriftligen anmäla att de ämna upphöra med sin Assignering på Banken, än äfven de, som, efter Mars månads ingång, fortsätta deras Assignerings-Räkningar i Banken, eller der låta öppna sådana, men framdeles kunde vilja dermed upphöra, och derom göra anmälan före utgången af det år, då de sin Assignering på Banken inställa, varda från omförmälte afgift befriade, derest de, vid anmälandet om Assigneringens upphörande, tillika uppgifva beloppet af sina utevarande Assignationer, och då, såvida det icke förut skett, samma belopp, eller skillnaden deruti, på deras Räkningar insätta; hvaremot bemälte Assignanter, om de sedermera, af hvilken orsak och i hvad ändamål som helst, insätta eller låta insätta penningar på dessa Räkningar, böra betala den fastställda Folie-afgiften för det år, sådan insättning ägt rum.

3:o Till Räkningshafvarne, hvilka, jemlikt Kongl. Kungörelsen af den 6 Maj 1830, äro pligtige att årligen, senast vid Januarii månads utgång, hafva sina Räkningar för det tilländalupna året med Bankens Bok behörigen kollationerade, eller till deras Ombud, lemnas af vederbörande Kamrerare, omedelbart efter det denna kollationering för sig gått samt antalet af inlösta Assignationer såmedelst blifvit tillförlitligen utrönt, Debets-räkning å den för föregående året på en hvar belöpande afgift; skolande samma afgift, vid laga påföljd, vara för Låne-Bankens räkning inbetald och attest deröfver till Låne-Bnnken inlemnad, senast inom förloppet af nästderpåföljande Mars månad.

Icke-Officiella Afdelningen.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Westergöthland. (Korr. Art.) Fastän det är kändt att, inom de sju härader af Elfsborgs Län, derifrån allmogen får idka gårdfarihandel för afsättning af ortens slöjde-alster och tillverkningar, dessa under senare åren ansenligen tilltagit i mängd, synnerligen hvad väfnadsslöjden beträffar, har likväl den nyligen skedde passutgifningen bekräftat, att gårdfarihandeln är i aftagande, enär de gårdfarihandlandes antal, som för 10 år tillbaka utgjorde 700 för hvarje förpassningstermin och sedan minskades till 600, 550 è 500, de sista gångerna inskränkts till 450 och derunder. Orsakerna kunna till en del vara tillfälliga; men det synes, annars, ligga i sakens natur, att, i samma mån som den större trafiken med gårdfarihandels-distriktets produkter tilltager, genom försändningar i parti till andra orter och städer inom Riket, samt äfven till Norrige, — skall den egentliga gårdfarihandeln aftaga; och anledning förefinnes således, alt de öfverklagade olägenheterna af gårdfarihandelsrättigheten skola efter hand försvinna, utan någon förstörande inverkan på välståndet i gårdfarihandels-distriktet.

En större fabrik, med vattendrifkraft, för tillverkning af finare hvita bomullsväfnader, såsom kambrick, scherting m. m. har, under namnet: Rydboholms, blifvit anlagd vid Wiske ån, inom Marks härad, 3/4 mil från Borås, af ett bolag, nemligen: Grosshandlanden J. Francke i Göthehorg och Handlanden J. C. Bäfverman i Borås samt Skattebonden Sven Erikson i Kinna Rättaregården. Anläggningen börjades i Augusti månad 1834, och voro byggnaderna färdiga vid slutet af sommarn förlidet år, hvarefter fabriken blifvit försedd med 25 väfstolar, deraf några äro i gång, samt med nystnings-, vindnings- och drejningsmaschiner, äfvensom med en hydraulisk press-maschin. Bleknings- och appreterings-apparater äro anskaffade, men ännu ej uppställde: Mangelverk är på vägen från utrikes ort; och hoppas man att det hela skall fram på våren vara i full gång, med ett ökadt antal väfstolar, till emellan 60 och 80. — Äfven en ny utmärkt väl byggd fabrik för bomullsspinning, med vattendrift har blifvit anlagd vid Tollered i Wedtle härad, af ägarne till Stora Näs Säteri P. W. Berg och son: den var redan vid slutet af förlidne sommar till någon del i full gång, sysselsättande ett betydligt antal arbetare. På en vägsträckning af 8 mil, att räkna från Rydboholm, träffar man numera fyra stora fabriksanläggningar, grundade på vattendrifkraft, nemligen: utom Rydboholms, Tollereds, Kullens och den å gränsen emellan Elfsborgs och Götheborgs Län, vid Jonsered, under anläggning varande fabriken för lin-, hamp- och bomulls-beredning, spånad och väfnad, hvilken blifver den största af dem alla.

I bredd med denna industriens högre riktning, har behofvet af förbättrade kommunikationsmedel blifvit insedt. Ett bolag, som åtagit sig att anlägga ny landsväg från Borås till Fläskjum, 1 1/2 mil, för lättande af trafiken emellan Borås och Götheborg, har redan erhållit Nådig Oktroy, med rättighet att uppbära vägpenningar; och, vid Hushållnings-sällskapets sammanträde i Borås den 8 dennes, skedde anslag af sällskapets kassa till förberedande undersökningar om åtskilliga andra vägars omläggning eller förbättrande, hvad genom god vilja och enighet, kan i detta afseende uträttas, har visat sig på Dahlsland, der, under loppet af 3:ne år, Wedbo och Tössbo Häraders jordägare, för att undgå svåra backar, omlagt alla inom Häraderna varande landsvägar på mera än 20 mils sträckning, utan annat understöd än de omkring 1,300 R:dr Banco, Kongl. Maj:t i Nåder anslagit till inlösen af sådana inägor, som behöft användas vid vägomläggningen.

Götheborg. Hr Lidbäck har i dag förevarit vid Rådhus-Rätten härstädes, der ingenting af synnerlig vigt uträttades, utan uppskjöts målet till den 27 dennes, då Enkefru Lidbäck bör personligen inställa sig.

(Göth. Dagb.)

Gefle den 23 Januari. Vintermarknaden tog här sin början sistl. Onsdag. Så väl väglag som väderlek hafva bidragit att göra den mera liflig, än vanligt, ehuru den dock icke kunnat anses vara af stor omfattning. Norrlands produkter utgöra i synnerhet föremål för omsättningen, och hafva i årst ått i högt pris.

Om man, under dagarna, beundrat den allmänna rörelsen bland folkmassan, har man, om aftnarne, haft än större skäl att vara belåten med den ordning och stillhet, som inträdt med skymningen — en omständighet, så sällspord vid marknader å andre orter, hvilka nästan alltid åtföljas af fylleri, slagsmål och olyckshändelser. Priserne hafva varit:

En Tunna Hvete 14 à 15 R:dr; en d:o Ärter 12 à 16; en d:o Råg 12 à 12 1/2; en d:o Korn 10 1/4 à 10 1/2; en d:o Blandsad 7; en d:o Hafra 6; ett ℓ℔ Wingåkers Hvetmjöl 1 2/3; ett d:o Smör 7 1/2; ett d:o Talg 7; ett d:o Lin 7 à 8; ett d:o salt Fläsk 4 3/4; ett d:o färskt d:o 4; ett d:o Norriges Sill 3 1/3; ett d:o Humbla 13 1/3; en kanna Bränvin 1 R:dr. Tillförseln medelmåttig. (Geflb. L. Tidn.)

HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

Petersburg. Enligt Kejserlig befallning, skola alla till Ryssland kommande främlingar förständigas, att inga utländska Lotteri-sedlar få i det inre af Riket införas. I händelse någon förklarar sig ej medföra sådana sedlar och likväl beträdes dermed, skola de konfiskeras. De, som anmäla sig vara innehafvare deraf, äga att antingen ofördröjligt återsända desamma öfver gränsen, eller låta dem ligga på Tullkammaren i särskilta, med innehafvarnes egna och tullsigill försedda paket, under förbindelse, att inom tre månaders förlopp skaffa dem öfver gränsen. Lotterisedlar, som öfver den utsatta tiden blifva på Tullkammaren qvarliggande, skola konfiskeras och på nämde ställe förvaras, samt, i fall någon vinst skulle utfalla, de vunna penningarne infordras och betraktas såsom en genom försäljning af förbuden vara erhållen summa. — Adeln i Guvernementet Kursk har lemnat ett nytt bevis på dess nit för allmänt väl, medelst sammanskott till Ssejms-strömmens sättande i segelbart stånd ända från Desna, på en sträcka af 200 verst. Farten öppnades d. 16 sistl. i Sept. i Baturin, och d. 16 Okt. i Pontivi; — Från Warschau skrifves: "Konungariket Pohlens folkmängd stiger, enligt förlidet års beräkning, till 4,059,517 individer, hvaribland 2,012,951 af mankön och 2,046,566 af qvinkon." — Af Gazette du Commerce inhämtas, att, under loppet af 1835 års navigation, från Petersburg utförts 2,021,439 pud hampa; förrådet i magasinerna uppgick vid 1834 års slut till 400,000 pud; förlidet år utgjorde tillförseln från det inre af landet 1,991,439 pud; hela disponibla qvantiteten var således år 1835 icke mindre än 2,391,439 pud. — Antalet af de till Cronstadt, intill den tredje November, anlända fartyg steg till 1,341. — Från Preussen förnimmes, att af den 1,206 mil sig sträckande gränslinien utaf Tyska Tullförenings-gebitet, beröra 128 mil Östersjön, 183 Pohlen och Ryssland, 299 Österrike, 29 Frankrike, 83 Luxemburg, Belgien och Nederländerna (alla bråk äro utelemnade); de öfriga 481 stöta till andra Tyska länder, Fristaten Krakau och Schweiz, hvarest inga Tullsystemer med höga afgifter subsistera. Efter Badens, Nassaus och Frankfurts biträde till nämde förening, försvinna ytterligare ur räkningen 202 mil, blifvande alltså blott 279 mil ännu öfrige att bevaka. Af dessa kommer största delen utaf gränsbevakningen på Preussen, nemligen 81 mil mot Mecklenburg-Schwerin och Strelitz, 4 mot Krakauska området och 172 mot Hannover, Braunschweig och Lippe, eller tillsammans 257 mil. Af återstoden falla 16 mot Hannover på Kur-Hessen, samt 3 mot Schweitz, på Bayern och Würtemberg. Näst Preussen har Baden att öfvertaga största delen af gränsbevakningen mot utlandet; tullförvaltningen i det hela kommer likväl att mycket vinna, emedan i stället för de försvinnande 202 gränsmilen blott en, efter kartan, knappt 30 mil lång gränslinie emellan Baden och Schweiz, samt en, sannolikt föga öfver 20 mil lång gränslinie emellan Baden och Frankrike förekommer, af hvilka den senare likväl är mycket skyddad genom Rhenströmmed. Förenings-området kommer således i dess vidare utsträckning endast att bevaka något öfver 1050 mils tullgräns och har en för smyghandelns försvårande ganska gynsam afrundning. Qvadratmilens förhållande till gränsmilen kommer hädanefter att stå såsom 1000 till 115, i stället för att del hittills varit som 1000 till 153, samt förut för Preussen ensamt som 1000 till 210. — Ryska Handels-Tidningen innehåller utdrag af en berättelse från styresmannen öfver Ssibirska saltverken, Öfverste-Löjtnanten Slobin, angående ett Stenkolslagers upptäckande i granskapet af Irkutskiska saltverken. Hr Slobin hade förledet år på samma ställe eftersökt jernmalm och stött på ett stenkolslag af utmärkt godhet och 9 fots täthet; omedelbart derinunder befanns ett 8 à 10 Werschock mäktigt lager af brunsten. En omständighet är dock något hinderlig för begagnandet af denna högst vigtiga upptäckt. Stenkolslagret befinner sig 70 verst från Irkutska saltverken och 4 verst från stranden af Angar, hvars hastiga lopp synes mycket försvåra och fördröja transporten till fabriken strömmen uppföre. — För Ryska-Amerikanska Kompagniets räkning hemkom d. 22 nästl. Juli från ön Atesa en laddning af pelsverk, belöpande sig till ett värde af 200,000 Rub.


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrrike.

Paris den 6 Jan. Bland mängden af de tal, som, Nyårsdagen, blifvit hållne i Paris, hafva vi anmärkt följande af Hr Guizot, Minister för den offentliga undervisningen och religionsvården, såsom Ordförande för Kongl. Rådet för den offentliga undervisningen:

"Sire! Del är icke blott våra egna önskningar, som vi i dag våga framföra till Eders Majestät; vi nedlägga inför Eders Maj:t alla de familjers önskningar, som hedra oss med sitt förtroende. De hafva att tacka Eders Maj:t för det dyrbaraste de äga; nemligen, deras med hvarje dag tilltagande visshet, icke allenast om deras barns blifvande bestämmelse, utan jemväl om deras sedliga framtid.

"Genom återinförandet af de sanna begreppens och de goda lagarnas välde, bereder Eders Maj:t det uppväxande slägtets dygd, likasom dess sällhet. Eders Maj:t aflägsnar från detsamma både de faror, som förstörande angripa själsförmögenheterna, och de, som åstadkomma hvälfningar i de yttre förhållanden. Och under det att Eders Maj:ts vishet sålunda hägnar dem, lära Dess föredömen dem denna värdighet, denna renhet i det husliga lifvet, som hedra och försköna sjelfva thronen, äfven så mycket, som den ringaste hydda. — Också tilldrager sig intet omkring Eders Maj:t, inom Dess familj, som icke uppväcker det lifligaste

  1. Se Stats-Tidn. N:o 14 för d. 19 innevarande Januari.
  2. Derom vidare officiell tillkännagifvande kommer att, bland de publika Verkens Kungörelser, i denna Tidning intagas.