Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-25.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


må anmälan om Förmyndares tillsättande för henne ske hos Förmyndare-Kammaren derstädes; och har Pehr Jansson i Heljesta, att, i afseende på indrifvandet af de fordringar Lindströms Sterbhus äger, fullgöra den föreskrift Härads-Rätten tillförene lemnat. År och dag som förr skrifvit står.

På Härads-Rättens vägnar,
J. Ekeroth.

Att förestående är utur Originalet transumeradt intygar

G. Djurberg.
Stockholms Stads Aktuarie.

Och varder detta Erlinghundra Härads-Rätts Beslut deri omnämde personer härigenom delgifvit, med underrättelse att nästa Ting uti Häradet börjas den 28 Mars 1836 på Märsta Gästgifvaregåd.

Sara Lisa Löfgren.
genom
G. A. W. Ehrenpohl.

= Efter Pigan Gunnild Andersdotter i Lönshult Agunnaryds Församling, som dog den 23 Mars 1832, har arf tillfallit hennes Systerson, Drängen Bengt Jonasson hvars vistelseort sedan 10 år varit okänd, med anledning häraf anmodas han, inom den i Lag föreskrifna tid, hos tillförordnade Förmyndaren Jonas Andersson i Löfvingstorp, förenämde Församling sig anmäla och sin arfslott emottaga, i annat fall kommer den att bland öfrige Arfvingarne fördelas; hvilket härigenom första gången tillkännagifves.

= Jemlikt Vermdö Skeppslags Tings-Rätts beslut den 26 Oktober 1835, kungöres Fördelsmannen Johan Mattsson i Pedersjö By och Bonden Gustaf Mattsson i Brandten, Kimito Socken och Åbo Län, samt Hedvig Ersdotter i Nago Socken, att arf fallit dem till efter Torparen Carl Illbergs i Ebbalund å Ingarön inom Stockholms Län, den 28 Juni nämde år aflidna Hustru Helena Mattsdotter; hvilket härigenom kungöres första gången.

= Undertecknade äkta Makar, förklara härigenom vår yttersta vilja vara, att när endera af oss genom döden afgår skall den efterlefvande sitta i orubbadt Bo i sin lifstid, men att sedan vi begge äro aflidne, Arfvingarne å ömse sidor skola hvar och en träda till den andel Lag utsätter; hvilket med våra egenhändiga underskrifter eller bomärkens undersättande i tillkallade vittnens närvaro stadfästes. Lindholm den 17 Juni 1835.

Petter Länngren, (bomärke).
Greta Ersdotter. (bomärke).

Att Taffel-Täckaren Petter Länngren och dess Hustru Greta Ersdotter med sundt förnuft och fri vilja erkänd och underskrifvit detta Testamente, intyga på en gång närvarande vittnen.

Pehr Hake.
Lars Hedlund.

År 1835 den 19 November vid Öster-Rekarne Härads Höste-Ting i Eskilstuna blef, med anmälan att Petter Länngren aflidit, Original-Testamentet, tillika med denna afskrift deraf, till Lagligt bevakande inför Domstolen uppvist och

Resolverades.

Den ingifna afskriften af Testamentet skall, genom Greta Ersdotters försorg tillställas aflidne Länngrens närmaste Arfvingar, hvilka, om de till klander emot förordnandet finna sig befogade, äga att derom genom Stämning och Laga Rättegång utföra inom natt och år efter deraf, på berörde sätt erhållen del, likmätigt 18 Kap. Ärfda-Balken, betygar.

På Härads-Rättens vägnar,
F. M. Lund.

Likheten med Originalet intyga,

M. G. Falkenberg., Kammarherre.
Georg von Heijne, Löjtnant vid Lif-Reg:ts-Husarer.

= Sedan Torparen Gabriel Persson och hans Hustru Anna Stina Johansdotter i Skeppshus på Kongs Norrby ägor, Brunneby Socken, Bobergs Härad och Östergöthlands Län genom inbördes Testamente den 17 Januari 1811 förordnat att den af dem som öfverlefde den andra, skulle till dess död fritt få disponera bägge deras Egendom, samt äga frihet att efter godtfinnande gifva till anhörige eller någon annan, men efter begge deras död skulle slägtingar å ömse sidor eljest sig emellan dela till hälften hvardera, hvilket Testamente, efter Gabriel Perssons död, blifvit vid nämde Härads-Tings-Rätt den 20 November 1829 bevakat, så har sedermera ofvan bemälda Anna Stina Johansdotter, medelst Testamente den 29 September 1835, dels bortgifvit en Stugubyggnad till Torparen Anders Månsson i Skepphuset samt dels föreskrivit att all hennes öfriga qvarlåtenskap vid dödstimman skulle tillfalla Systern Johanna Lisa Johansdotter i Grönlund. Och då detta Testamente jemte anmälan, att Anna Stina Johansdotter aflidit, till Bobergs Härads-Rätt ingifvits den 20 November 1835, är det beslut af Domstolen meddeladt, att som Gabriel Perssons Arfvingar vore till namn och vistelseort okände, så borde Testamentets innehåll i Stats-Tidningen införas, med underrättelse, att den som dertill finner sig befogad, eger inom natt och år klander i laga ordning anställa; hvilket andra gången kungöres.

= Samtlige Arfvingar eller rätts-innehafvare efter framlidne Fru Doktorinnan Britta Charlotta Simmingschöld, Jonas Tauson, Anna Lovisa Wahlborg och Johan C. Wahlborg, anmodas att före nästkommande Februari månads slut uppgifva sina adresser eller vistelseort till undertecknad medarfvinge, för att erhålla en dem förmånlig underrättelse rörande det af Fru Simmingschöld i lifstiden förpantade Frälsehemmanet Utgård i Orousts Vestra Härad och Rörö Socken beläget. Stockholm den 15 Januari 1836.

Hedvig Margaretha Richter,
född Wahlborg.
Westerlånggatan, Huset N:o 64.

= Genom muntligt förordnande i vittnens närvaro, hvilket vid Carlskrona Rådhus-Rätt blifvit under den 16 Nov. 1835 behörigen bevakadt, har nu mera afl. Post-Inspektoren Nils Hindrik Hedéns i liftiden den 27 nästförutgångne Augusti tillagt dess Moder Enkan Anna Jönsdotter i Jogestorp all dess efterlemnade Egendom, hvarom den aflidnes Broder Johannes Hedén hvars vistande är obekant, härigenom underrättas, med den erinran tillika, att om Testamentsklander ville väckas, bör den i 18 Cap. i Ärfda-Balken stadgade tid och ordning derföre iakttagas; hvilket andra gången kungöres.

= Som Arfvingarne uti Sterbhuset efter afl. Hustru Catharina Jonsdotter Törngren i Hammarsebo By af Molilla Socken i Calmar Län, vid nu förestående Arfskifte, sakna all säker upplysning om Dottersonen Johan Törngrens vistelseort, hvilken, född i nämde Socken och By, och nu omkring 27 år gammal, för flera år sedan engagerade sig uti Handel i Kalmar, men derifran sedermera lärer begifvit sig till Stockholm, och efter sägen, skall derstädes hafva ingått vid något af Garnisons-Regementerne; så anmodas bemälte Johan Törngren ej allenast sig i Sterbhuset skyndsamt tillkännagifva och sin rätt bevaka, utan äfven, i händelse han skulle vara med döden afgången, den eller de, som tilläfventyrs om honom haft eller hafva någon närmare kunskap, att sådant benägit till upplysning meddela Pastors-Embetet i Molilla Socken, under adress Wimmerby Post-Kontor.

= Att Tjenstehjonet Enkan Grandin afled hos undertecknad, vid Ricksten i Botkyrka Socken, den 6 December 1834, och att hennes ringa qvarlåtenskap var knappt tillräcklig till begrafningskostnaden, tillkännagifves, såväl som att redovisning af mig erhålles.

P. Wennerluned.
boende å Malmvik i Lofö
Socken och Stockholms Län.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Som undertecknade beslutat att drifva en Glasbruksrörelse uti Bolag, under firma Emteruds Glasbruks Intressenter, få vi sådant Författningarne likmätigt tillkännagifva, äfvensom, att vi emottaga beställningar af Glas då någon vill oss med ett sådant förtroende hedra, under address, Carlstad & Emteruds Glasbruk. Emterud den 22 December 1835.

Carl C. Lampa,
W. L. Ahlbom.
M. Naucler.
L. E. Ekström.
L. P. Haglund.
Ad Fr. Brauzell.

= Den för Handlanden härstädes J. C. Schüsslers Konkursmassa upprättade redogörelse, är att granska hos undertecknad Kurator intill slutet af nästkommande Mars månad; och har jag härvid ansett mig böra upplysa att ingen tillgång finnes för oprioriterade Borgenärer. Götheborg den 14 Januari 1836

Jac. Lilljedahl.

= Med denna dag upphör jag att deltaga uti Handelsrörelsen under firma Michaëlson & Benedicks; hvilket härmed enligt Författningarne tillkännagifves. Stockholm den 31 Dec. l835.

M. Benedicks.

Som Grosshandlaren Hr M. Bencdicks med denna dag frånträdt dess andel i Handels-Bolaget under firma af Michaëlson & Bencdicks, så gifves härmed tillkänna, att vi undertecknade fortsätta handeln, under enahanda firma, och åtaga oss att betala alla det gamla Bolagets skulder, äfveasom att uppbära dess fordringar. Stockholm den 31 Dec. 1835.

W:m Benedicks.
S. G. Benedicks.

= Att undertecknad Anders Oterdahl beslutat denna dag upphöra med den under firma A. P. Oterdahl & Son, af mig härstädes idkade handelsrörelse, och undertecknad Niclas Oterdahl från nästa års början fortsätter densamma med bibehållande af nämde min fordna firma, samt uppgör Bolagets liqvider; äfvensom att Hr S. J. Rehnberg äger rättighet per procura teckna firman; varder Författningarne likmätigt härmedelst tillkännagifvit. Götbcborg den 31 Dec. 1835

Niclas Oterdahl.
Anders Oterdahl.

= Till undvikande af lagsökning, behaga de som äro skyldige till afl. Jernkramhandlaren A. W. Borelii Konkurs, inom medio af nästa Febr. månad, inbetala sina skulder till undertecknad, som träffas i stora Jernvågen. Stockholm den 8 Jan. 1836.

J. U. Ekeberg.
God Man.

= Sedan min man Petter Niklasson Svanström, med hvilken jag den 9 Okt. 1825 blifvit sammanvigd, icke allenast genast efter giftermålet förlupit mig, sin Hustru, utan äfven under sitt vistande vid Diöbruk i Kronobergs Län, föröfvat äktenskapsbrott och sig trolofvat med en qvinsperson, benämd Catharina Gunnarsdotter, hvarom åtalan af mig blifvit gjord inför Gillbergs Härads-Rätt af detta Län, redan år 1833, utan att ofvanbemälte min man, Byggmästaren Petter Niklasson Svanström, hvarken sig vid omnämde Härads-Rätt inställt, eller låtit sig det ringaste afhöra, eller om dess vistelort kunnat erhållas någon kunskap, får jag härigenom, genom införande i Stats-Tidvmigen, på grund af dessa förhållanden antyda bemälte Petter Svanström, att sig inom natt och år härefter inställa hos undertecknad, att i fall han det gitter sig öfver de öfverklagade omständigheterna nöjaktigt förklara samt äktenskapet fortsätta, hvarförutan jag anser mig befogad varda från honom skild, med rättighet att inom natt och år härefter, få träda i nytt gifte, om jag så för godt finner. Åmål Svanskog Socken och Slirnö den 31 Okt. 1835.

Margareta M. N. D. Nilsdotter,
gift med Byggmästaren Petter Niklasson Svanström.

AUKTIONER.

= Tisdagen den 23 instundande Februari, kl. 12 på dagen kommer allmän Auktion att hållas i Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Kollegium till upphandling af nedannämde för Arméns Sjukhus attirail erforderlige persedlar, nemligen: 438 st. Skjortor, 351 par Ullstrumpor, 435 par Strumpor af tältduk, 106 st. Nattrockar af buldan, 100 par Byxor af buldan, 142 st. Natt-tröjor af tältduk, 102 st. Nattmössor af dito, 237 par Tofflor af läder, 363 st. Handdukar, 86 st. Madrasser af buldan, ostoppade, 93 st. Hufvudputor af d:o d:o, 438 par Lakan af lärft, 250 st. Täcken af valdmal, fodrade, 12 st. Koppar-kokkittlar, 2 st. Dekokt-kittlar af d:o, 16 st. Tekannor af tenn om ett stop, 1 st. Stickbäcken af tenn, 2 st. Helportions-slefvar af förtennt jernbleck, 4 st. Half- d:o d:o, 129 st. Teskedar d:o d:o, 286 st. Matskedar d:o d:o, 204 st. Stopsbägare d:o d:o, 201 st. Halfstops- d:o d:o, 214 st. Stops-matskålar d:o, 260 st. Halfstops- d:o d:o, 1104 st. Tallrickar d:o, 179 st. Nattpottor d:o, 410 st. Spottlådor d:o och 272 par Knifvar och Gafflar af jern; hvilket härigenom kungjordt varder, till underrättelse för hugade Spekulanter, som äga att uti Kongl. Krigs-Kollegii 2:dra Departements-Utrednings Afdelnings-Militär-Kontor bese de prof och modeller, hvilka skola tjena till eftersyn för leverans af ifrågavarande persedlar, som böra omkostnadsfritt för Kongl. Maj:t och Kronan vara levererade till härvarande Utredningsförråd uti dertill anvisad särskilt lokal, efter hand och senast inom den Första (1:sta) nästkommande Juni, vid det ansvar Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente angående Upphandlings- och Försäljnings-Auktioner för Land- och Sjöförsvaret den 20 December 1825 bestämmer, hvaremot betalningen erhålles efter fullgjord och godkänd leverans, samt sedan räkning derå, försedd med behörige levererings- och besigtnings-bevis, blifvit till Kongl. Kollegii Underhålls-Afdelning ingifven.

Förseglade anbud kunna äfven före Auktionens början inlemnas till Kongl. Krigs-Kollegii Aktuarie, hvilka anbud icke få upptaga flere än en persedel, som å omslaget alltid bör vara uppgiften, till rättelse för öppnandet, hvilket vid Auktionstillfället, i Spekulanternes närvaro verkställes. Och kommer den, som antingen vid Auktionen eller genom förut ingifvet skriftligt erbjudande gjort lägsta anbudet, att leveransen tillerkännas, hvarom vederbörande sist inom den i 19 §. af ofvannämde Nådiga Auktions-Reglemente föreskrifne tid, skola blifva underrättade. Börandes, Förfättningarne likmätigt, okände Bjudare förete till vederhäftigheten af vederbörande Magistrat eller Domhafvande styrkt Borgen för fullgörandet af hvad de till leverering sig kunna åtaga, så vida afseende å deras anbud skall kunna göras. Stockholm den 31 December 1835.

= F. d. Kungs-Ladugården Remmarlöf, 2 Mt:l, belägen i Remmarlöfs Socken Harjagers Härad och Malmöhus Län, kommer å offentlig frivillig Auktion, som på en gång förrättas inför Kongl. Krigs-Kollegium och Konungens Befallningshafvande i Malmö, Tisdagen den 26 Jan. 1836, kl. 12 på dagen, att utbjudas till försäljning eller arrende, endast genom uppslag, så att den, som på detta sätt bjuder högsta köpeskillingen eller högsta arrendet, blifver af Egendomen Ägare eller Arrendator, i fall Kongl. Krigs-Kollegium, som förbehåller sig pröfningen af skeende anbuds antaglighet, finner för godt att godkänna något af de gjorda köpe- eller arrende-anbuden. Om Egendomens beskaffenhet, ägovidd, onera m. m., äga hugade Spekulanter göra sig underrättade och inhämta närmare kännedom af den beskrifning, jemte Kartan öfver Egendomen, som finnes att tillgå före Auktionen så väl i Kongl. Krigs-Kollegii Underhålls-Afdelnings Kammar-Kontor, som på Lands-Kansliet i Malmö. Emellertid varder till Spekulanters kännedom meddeladt: att Remmarlöfs Egendom har fastställda rågångar: att Åbyggnaden å densamma består af en Karaktersbyggnad med 2 dermed sammanbyggda flyglar, Ladugård utgörande 4 längor af korsverke, med deruti inrättadt Tröskverk, en Spanmålsbod jemte öfriga Uthus; på Gårdens ägor finnes en skattlagd, så kallad Holländsk Väderqvarn med 2 par stenar och dertill hörande boningshus för Mjölnaren. Hösten år 1833 utsåddes på Gården 15 tunnor 4 kappar Råg, och vårutsädet 1834 utgjorde 34 tunnor 24 k:pr Korn, 16 t:r 28 kappar Ärter och 70 t:r 23 k:pr Hafra. — Försäljningen sker sålunda: att först utbjudes hela Egendomen, och om köpeanbud derå göres eller icke, utbjudes den derefter styckad, eller i 3 särskilta lotter eller farmer, så att dessa 3 lotter säljas hvar och en särskilt till den högstbjuadnde. Hvarje farm är till ägovidd och beskaffenhet bestämd uti den öfver Egendomen upprättade karta med beskrifning, som äfven utvisar hvilka Åbyggnader, jemte Qvarnen, som åtfölja farmen Lit. A. Sedan sålunda utrönt blifvit den högsta köpeskilling, som för Egendomen kan erhållas genom försäljning, antingen hel eller styckad, utbjudes Egendomen å samma Auktion till arrende under 30 års tid. Arrendeanbuden bestämmas i Spanmål af Råg och Korn, hälften af hvardera, men kommer att erläggas med penningar sålunda, att arrende-spanmålen årligen löses eller årets markegångspris, och denna lösen bör vara för gamla Passevolans-Kassans räkning insatt antingen i Malmö Landt-Ränteri inom den 1, eller ock i Rikets Ständers Bank sist den 15 påföljande Mars, samt Ränteri-qvittenset eller Banko-attesten derefter skyndsammast till Underhålls-afdelningens Kammar-Kontor aflemnas, och bör Arrendatorn dessutom ensam vidkännas Egendomens alla onera, skyldigheter och utgifter, af hvad namn och beskaffenhet de vara må, äganderätts-bevillning deribland inbegripen. Derefter kommer Egendomen under lika arrendetid och på enehanda villkor att utbjudas till arrende i farmer eller uti de indelta 3 lotter, så att hvarje farm särskilt för sig till den högstbjudande utarrenderas. — Till Spekulanters efterrättelse kungöres: att den, som gör högsta köpeanbudet på Egendomen, antingen ostyckad eller i farmer, bör vid Auktionen der anbudet sker aflemna en, af Konungens Befallningshafvande eller Domare i orten till vederhäftigheten godkänd, af tvenne välkända personer, en för begge och begge, såsom för egen skuld, ingången borgen; att i händelse köpeanbudet af Kongl. Krigs-Kollegium antages, sednast inom en månad efter det köparen derom erhållit underrättelse, å köpesumman erlägga såsom handpenning 1000 R:dr Banko samt vid tillträdet l/6 af köpesumman, hvilka inbetalningar böra ske genom insättning i Banken för gamla Passevolans-Kassans räkning. Om betalningen af den återstående köpeskillingen vill Kongl. Krigs-Kollegium med köparen vid tillträdet öfverenskomma; och vill Kongl. Kollegium, för att lätta egendomsköpet, i förhand lemna den försäkran, att minst halfva köpeskillingen må i Egendomen på längre eller kortare tid få innestå mot första inteckningen, med 6 månaders ömsesidig uppsägningsrätt, samt att köparen befrias från räntebetalning under de 2 första åren, räknade från tillträdesdagen, å den del af köpeskillingen, som köparen emot inteckning får bibehålla, och att efter nämde 2 års förlopp 6 proc. å intecknade köpeskillings-summan årligen skall inbetalas, hvaraf 1 proc. får afgå på kapitalskulden och återstående 5 proc. utgöra årliga räntan. Den, som gör högsta anbudet å arrende, antingen af hela Egendomen eller af hvar och en farm, bör vid Auktionen der den sker aflemna, af Konungens Befallningshafvande eller Domare i orten godkänd, borgen, ingången af tvenne välkända män, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, icke allenast för det årliga arrendets utgörande under de första 10 åren, utan ock för fullgörandet under nämde tid, af Arrende-Kontraktet äfven i händelse Arrendatorn under tiden med döden afgår. Projekt till Arrende-Kontrakt blifver för Spekulanter att tillgå å begge ofvannämde Embets-ställen. — Förseglade anbud till köp eller arrende af Remmarlöfs Egendom kunna före Auktionens början inlemnas, antingen till Kongl. Krigs-Kollegii Aktuarie, eller å Lands-Kontoret i Malmö, och blifva dessa anbud öppnade, så snart det högsta muntliga anbudet blifvit vid Auktionen med klubbslag fästadt. — Sednast den 7 nästk. April äger den högstbjudande köpare eller arrendator, antingen i kongl. Krigs-Kollegii Underhålls-Afdelnings Kammar-Kontor eller på Lands-Kansliet i Malmö, erhålla underrättelse, huruvida det högsta köpe- eller arrende-anbudet blifvit antaget och godkändt; och kommer, i händelse godkännande af något anbud äger rum, tillträdet af Egendomen att ske den 1 Juni 1836, med då verkstäldt höst- och vårutsäde, hvilket, af förvaltaren på stället under edspligt uppgifvet, köparen eller arrendatorn skall vid tillträdet särskilt betala efter 1835 års Markegångstaxa för Malmöhus Län. Saluafhandling eller Arrende-Kontrakt utfärdas inom sistnämde dag. Stockholm den 27 Okt. 1835.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Herrar Fordringsägare uti Demoiselle Maria Elisabeth Strandbergs Konkurs, behagade mangrant sammanträda hos undertecknad, boende i Huset N:o 19, Qvarteret Cupido, S:t Nicolai Församling, hörnet af Svartmangatan, 3 tr. upp, Torsdagen den 28 dennes, kl. 4 eftermiddagen. Stockholm den 22 Januari 1836.

Anders Thorsberg,
God Man.

= Afl. Tapetserare-Åldermannen Noach Enboms Hrr Borgenärer, anmodas att Lördagen den 30 dennes, kl. 4 e. m., sammanträda å Källaren gamla Malmens, för att definitift besluta om Fastigheternas försäljning. Stockholm den 20 Januari 1836.

Syssloman.

= Sedan Kongl. Maj:ts respective Befallningshafvande i Vermland nu meddelat fördelning eller liqvid öfver köpeskillingen för exekutivt försålda Säteriet Berg med underlydande Hemman och Lägenheter, får jag härigenom kalla Kreditorerne uti FältSecter Herlenii gäldbundna Bo, att sammanträda på Tingsstället Thoresgården i Wäse Härad och Socken den 1 nästkom. Februari, kl. 10 f. m., för att taga del af berörde liqvid samt erhålla den utdelning af Massans tillgångar, som då kan tillvägabringas. Vid samma tillfälle kommer den redogörelse att granskas, som vederbörande afgifva öfver det arfvode 3000 Rdr B:ko, bemälte Hr FältSekter i dess stat upptagit, såsom en tillgång, för Sysslomanskapet i Kongl. Sekreteraren G. M. Stuarts Konkurs; och erinras att de frånvarande måste åtnöjas med tillstädeskommandes beslut. Weé den 9 Dec. 1835.

Kuratorer.

Annonser.

DIVERSE.

= En Assurans-Police af den 7 Januari 1833, stor 1350 R:dr B:ko, uttagen af Herrar Lowén & Komp., uti härvarande Sjö-Assurans-Kompani, för försäkrade varor med Jakten Paddock, Skepparen P. Pettersson, bestämd från Götheborg till Randers, har af mig för ägaren Handlanden P. Borgströms räkning blifvit aflemnad till Dispaschören Herr Cassel i lifstiden, i afsende på uppsättande af Dispaschen, och sedermera presenterad inför Vällofl. Kämners-Rätten härstädes; men, sedan af oförklarliga orsaker nämde Police nu mera ej kan tillrättafås, så varder densamma såsom redan hos Sjö-Assurans-Kompaniet till inlösen förbjuden, härigenom till all kraft och verkan dödad, i annor hand, än Herr P. Borgströms, eller den på hvilken han tilläfventyrs skulle vilja öfverlåta sin rätt, hvarjemte omförmälde Police efterlyses, med tillkännagifvande, att den som Policen framskaffar och till mig aflemnar, erhåller skälig vedergällning. Stockholm den 20 Januari 1836.

F. L. Rosenqvist af Åkershult.

= En stadgad Yngling med hedrande betyg af Musikaliska Akademien öfver undergången Kantors- och Organist-examen, önskar blifva inackorderad på landet i Presthus eller annat tarfligt godt Hus, heldst der tillfälle vore att få informera i Musik, eller biträda vid Kantors- och Organist-sysslan. Adress torde gunstbenäget med första få afvaktas, ställd till Komministern vid Catharina Församling, Hr Kyrkoherden J. F. Hagström, då vidare upplysningar skola meddelas. Stockholm den 21 Januari 1836.

Handels-Betjenten O. Nyberg, hvilken med afl. Snickare-Lärlingen Johan Selenius eller Lundin i hans lifstid haft affärer, anmodas, för en dem emellan oafslutad angelägenhet, uppgifva sin address till Notarien C. Holm, boende i Huset No 95 vid öfra Drottninggatan.


Rättelse: I Stats-Tidningen N:o 18, 2:dra sidan, 1:sta sp., Art. Norrska Underrättelser, 15:de raden, står: på 3 år och derunder, läs: på mindre tid än 3 år.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Botryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)