Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-27.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrike.

Paris den 7 Jan. Le Temps lemnar rörande omsättningen af 5 procents-räntorne mera bestämda uppgifter än de, som hittills blifvit meddelade af de särskilta tidningarna. Nämda blad tror, att denna fråga möjligtvis kan förekomma vid diskussionerna öfver adressen, i anledning af den punkt i throntalet, som vidrör förhållandet med våra finanser, och antager såsom säkert, att Finans-Ministerns åsigter äro bestämda i afseende å följande punkter:

Man skulle föreslå innehafvarne af 5 procents-obligationerne, att liqvidera dem i penningar, eller efter 4 procent al pari, med 8 annuiteter af en Frank. Dessa annuiteter (liqvid af ränta och en del af kapitalet) skulle grunda sig på särskilta förskrifningar, och betalas af amortissements-fonden; de kunna särskilt negocieras, och skulle inemot godtgöra räntans nuvarande öfverskott utöfver pari, samt såmedelst motväga verkningarne af en plötslig förändring i de personers lefnadssätt, hvilkas hufvudsakligaste inkomst utgöres af räntan.

Den nu bokförda 5 procents-räntan uppgår till 147,255,434 Frank. Den besparing som skulle uppkomma af omsättningen från 5 till 4 blefve 29,450,687 Fr.; 9,450,687 Fr. försvunne helt och hållet från budgetten. Icke dessmindre bör jemvigten i budgetten återställas; man kan icke billigtvis fordra, såsom det skett dessa senare åren, att en budgett af en milliard skall kunna balanseras genom ett öfverskott af 5 till 600,000 Fr., hvilket af den minsta oförutsedda händelse inom några dagar kan medtagas. Denna omständighet oberäknad, har Ministern insett nödvändigheten att göra uppoffring af några afgifter, hvaraf uppbörds-kostnaderna medtaga en alltför betydlig del, och hvilka endast äro hinderliga för produktionens utveckling; såsom: skeppsumgälder och de proportionella afgifterna för grufarbeten. För att endast omnämna stenkol, detta kraftiga och allmänna verkningsmedel för nutidens industri, så hafva de inskränkta reformer som Ministern för Handels-ärenderne åstadkommit i tulltarifferne, redan verkat till det sällsamma resultat, att, på flera punkter, utländskt stenkol betalar mindre i införsels-afgifter, än Fransk stenkol i skeppsumgälder. Ett sådant förhållande bör icke kunna fortfara.

De 20 återstående millionerne skulle specialiseras i depositions-kassan. En del deraf skulle särskilt användas genom Styrelsens af väg-anläggningarne föranstaltande; återstoden skulle anslås att uppmuntra allmänt nyttiga företag. Kassan skulle icke förskjuta några kapitaler; men, för ett inskränkt antal år, till vissa företag, anslå fyllnaden i en på förhand beräknad afkastning af 3 procent å dertill använda fonder. Uti Finans-Ministèren beräknar man att denna garanti, gifven åt kapitalister, mot de tillfälligheter som kunna hota de första framgångarna vid flertalet af stora företag, inom kort tid skall försäkra varaktigt bestånd åt arbeten af alla slag för ett belopp af nära 1 1/2 milliard.

Dessa äro de förhållanden, om hvilka nationens ombud skola blifva kallade att öfverlägga. (Courr. Franc.)

Dito den 9 Jan. Pärskammaren öppnade i går åter sina domstols-förhandlingar, och ett beslut togs att ställa under tilltal 9 personer (Advokater, studerande, tidningsskrifvare och skomakare). I denna dags session blefvo dessa personer dömda till särskilta fängelsestraff; och derefter börjades undersökningen rörande tredje och sista kategorien af de uti April-processen invecklade anklagade, eller de från Paris.

(Hamb. Corr.)

Dito den 12 Jan. Från Bordeaux skrifves under den 8 Jan.: "En förfärlig eldsvåda har här inträffat natten till i förrgår; det är den 5:te sedan Söndagen. Följderna äro i högsta grad betydliga, emedan skadan, som uppskattas till nära 700,000 Frank, drabbat i synnerhet två af våra första handelshus. Inemot 3000 pipor vin af bästa slag förtärdes.

"Kl. 1/2 3 middagstiden hördes ropen: elden är lös! från ett glasbruk; men redan hade lågorne förstört allt, och brand-korpsen som infann sig på stället, sökte endast att bevara de närgränsande husen. Ett af dem, der taket antändes, innehöll öfver 3000 vin- och bränvinsfastager." (Journ. des Déb.)

Spanien.

Bref från Madrid af den 3 dennes förmäla, att det såkallade förtroendes-votum blifvit antagit i Prokuradores-kammaren, med den betydliga majoriteten af 135 röster mot 3. 12 Ledamöter röstade icke; så att hela oppositionen mot Hr Mendizabal inskränkte sig till 15 personer. Anmärkningsvärdt är, att Grefve Toreno, som af Hr Mendizabal redan förut ansetts såsom en förtrogen vän, och bekant med hans financiella hemlighet, röstade med majoriteten; Hr Martinez de la Rosa, deremot, voterade icke.

Enligt hvad man tror, torde icke något allvarsamt, åtminstone icke något betydligt, motstånd förspörjas i Proceres-kammaren mot förtroendes-votum.

Krigs-Ministerns resa till armén skall i synnerhet haft till föremål, att tillintetgöra de stämplingar dem Generalerne Medez-Vigo, San Miguel och Dominguez anstiftat mot Öfver-Generalen Cordova. — Uti en hemlig sammankomst i Proceres-kammaren, skall ett beslut blifvit fattadt, att icke någon påföljd skulle äga rum å motionen att ställa den fordna Finans-Ministern, Hr Burgos, under tilltal, (hvilket, som bekant är, redan faktiskt skett,) emedan de emot honom gjorda beskyllningarne visat sig vara ogrundade.

Senare bref från Madrid af den 4, innehålla intet särdeles nytt. Efter afgörandet af förtroendes-votum skola debatterna börja öfver national-gardes-lagen. — Ett förklarande af Konselj-Presidenten, att all enskilt egendom, under alla omständigheter, skall respekteras, hade haft ett fördelaktigt inflytande. (Hamb. Corr.)

Turkiet.

Konstantinopel den 18 Dec. Flera underhandlingar äro därstädes påbörjade, emedan de makter, hvilka med Porten befinna sig i vänskapliga förhållanden, gerna vilja tillvägabringa en förlikning emellan Sultan och Paschan i Egypten. Dessa bemödanden böra åses med välförtjent tillfredsställelse, emedan det är utom all tvifvel, att, om Mehemed Ali fortfarande bibehåller en fiendtlig ställning mot Porten, kan denna senare skörda få eller inga frukter af del fredstillstånd den nu åtnjuter, och som, för denna makt, är af så stor nödvändighet. Porten måste då öka sina ansträngningar, och använda hela sin uppmärksamhet och sin kraft på krigshärens förstärkande. Följaktligen bör man lyckönska sig, att de Ryska och Österrikiska Agenterna söka förmå Paschan att minska sin krigsmakt i Syrien, eller åtminstone icke öka den med ytterligare förstärkningar, samt att behandla Syrierne med skonsamhet. Man önskar att det måtte lyckas dem all bringa Paschan till fogligare tänkesätt. Man vet icke huruvida de Engelska och Franska Agenterna visa sig beredvillige att understödja dessa välmenande afsigter.

Ibrahim Pascha fortfar att i Syrien visa samma tygellösa grymhet. Sedan Druserne fullkomligen blifvit underkufvade, känner hans öfvermod icke mera några gränsor; ingen dag förbigår utan talrika afrättningar, hvilka till större delen verkställas i Haleb, hans högqvarter. Derifrån leder han sina företag, och närmar sig åt sidan af Karamanniska gränsen, der han med kraftfull verksamhet låter besätta bergspassen vid Tamus. På en af dessa marscher, kort efter Drusernas nederlag, stötte Ibrahim på talrika Kurdiska ströf-korpser; emellan dem och de Egyptiska tropparne uppstod en häftig träffning, hvarvid de senare, med en betydlig förlust i manskap och krigsförråder, nödgades draga sig tillbaka.

Namnet Nizam Eddin (Trons-reform), som blifvit gifvit åt den nyfödde Prinsen synes icke vara utan betydelse, och tillkännagifver Sultans åsigt, huru vidt han sjelf, eller hans efterträdare, ännu böra fortskrida uti förändringen af de föråldrade samhälls-inrättningarne, i ändamål att uti Ottomanniska Riket införa den Europeiska civilisationen.

De reklamationer, som af Franska Regeringen hos Porten blifvit framställda mot Tripolis, och hvilka härleda sig från den tid, då den nu afsatte Dejen förvaltade detta Paschalik, hafva af Porten blifvit godkände, och 100,000 Frank äro redan liqviderade. Slutliga afgörandet af denna angelägenhet, som tillkommer Porten i samråd med den nuvarande Paschan i Tripolis, skall troligen icke så snart äga rum, emedan upplysningar rörande de omständigheter, som ligga till grund för Franska undersåtares anspråk, måste inhämtas på stället, hvilket, i anseende till aflägsenhelen af detta Paschalik, nödvändigt måste förorsaka tidsutdrägt. Så lyckliga som Frankrike, synas, i detta fall, andra makter icke vara; åtminstone har Divanen till denna stund ännu icke sysselsatt sig dermed.

Gränsreglerings-ärendet emellan Tuikiet och Grekland synes nalkas sitt slut. Den Karta öfver gränssträckningen, som uppgjordts af tre Franska Officerare, har redan blifvit till Porten inlemnad, och man emotser innan kort uppgörandet af den i detta afseende uppkomna tvisten, (Hamb. Corr.)

Norra Amerika.

Paris den 11 Januari. En förfärlig eldsvåda, som förorsakat oberäkneliga förluster, och hvilka, enligt de lägsta beräkningar, icke uppgå till mindre summa än 12 millioner Dollars (öfver 65 millioner Franks), uppkom, på aftonen den 16 December, uti staden New-York. Den starka kölden hindrade sprutorne att medföra önskad verkan, och elden spridde sig i sydvestlig rigtning, men med en ryslig våldsamhet. 674 hus eller bygnader blefvo lågornes rof, jemte ett betydligt antal handelsvaror i magasinerne. Antalet af omkomne personer var, enligt senaste underrättelser, icke särdeles stort; men man befarar att flera blifvit krossade under nedfallna murar, och begrafne under ruinerne. Ehvad än Assekurans-Kompanierne kunna göra, fruktar man dock, att den handlande verlden kännbart skall erfara påföljderne af denna förfärliga tilldragelse, som troligen helt och hållet ruinerat en mängd familjer och inrättningar, hvilka befunnit sig i handelsförbindelser med England och Frankrike. Flera bref uppgifva skadan till 25 millioner Dollars, eller 130 millioner Franks. Ett bref från New-York af den 19:de, infördt i Engelska Tidningen the Sun, innehåller följande detaljer om branden:

"Den 16 December, på aftonen, visade sig eld från ett fem våningars högt hus, på Merchant-Street, f. d. Hannover-Street, i närheten af Börsen; i den delen af staden, der de flesta magasinerne finnas, med dyrbara, dels inhemska, dels främmande produkter. Uti huset befann sig ett betydligt varu-lager. Inom få ögonblick hade elden redan antändt två hus derinvid. Som gatan var trång, och en häftig N.V. vind uppkom, spridde sig lågorna gent öfver gatan, och snart bidade den triangelformiga kretsen af de hus, som utgöra gatorne Wall, William och Pearl, en enda förenad eldkolonn. Elden rigtade sig derefter till Wall-Street, ncdanföre Pearl-Street, på ena sidan, och, från denna senare, nedanför den förra, på den andra, samt lågade med våldsamhet mot en klippstrand, och tillintetgjorde alla bemödanden att hämma dess framfart.

"Antalet af förstörda hus uppgifves sålunda: på Wall-Street 25, Pearl-Street 72, South-Street 37, Water-Street 76, Front-Street 80, Hannover-Street, 16, Börs-torget 62, Börsgatan 31, William-Street 44, Old-Slep 33, Coenties-Slep 16, Stone-Street 60, Hannover-Square 3, Beaver-Street 23, Governors-Lane 20, Jones-Lane 10, Gugler's Aller's 20, Mile-Street 38; inalles 674.

"I går afton och i dag hafva talrika och frivilliga Kavalleri- och Infanteri-afdelningar patrullerat på de gator, som — angränsa till de förstörda delarne af staden, och der — upprätthållit ordningen. Vi hoppas att de förekommit all ytterligare skada; resande, som seglat utföre Hudsons-viken, hafva från Highlands-udden sett elden, på 45 mils afstånd. Likaledes har den synts uti New-Jersey, ända till Cranberry.

"Frivilliga patruller biträda de civile autoritetarne att bevaka den betydliga mängd handels-varor och husgeråds-persedlar, som ännu finnes uppstaplad på gatorne.

"Ordföranderne för stadens Bank-inrättningar samsamträdde, i går, uti New-Yorks Bank, och hafva beslutat, att de största lättnader i afseende på penningetransaklioner, skola, under närvarande förhållanden, lemnas åt de Handlande och invånarna i allmänhet.

"Efter 16 timmars fortsatta härjningar, blef elden sluteligen släckt. Hufvudorsaken till denna rysliga förstöring tillskrifves den starka kölden, som icke allenast hindrade hvarje verksam ansträngning af alla med släckningen sysselsatta personer, redan utmattade af föregående arbeten, men som äfven verkade att vattnet frös i slangarne. Hvad som är mest anmärkningsvärdt, midt under denna förfärliga eldsvåda, är, att man tror det få personer omkommit".

(Journ. des Déb.)

(Insändt.)

INSTRUKTIONS-BATALJONEN PÅ DROTTNINGHOLM.

Krigsmaktens vederbörliga bildning utgör ett väsendtligt föremål för krigs-styrelsens omtanka och verksamhet. En i yrket okunnig och oöfvad krigsmakt, om än talrik, väl utrustad och lifvad af en berömlig anda, kan icke uppfylla sitt ändamål. Försummad daning gör segren svår, om icke omöjlig, samt mångdubblar förlusten af manskap ock krigsförnödenheter.

En Armés bildning består af 3:ne väsendtligen skiljda, men lika nödvändiga delar. Den första afser: Krigsmannens enskilta bildning, för att göra honom tjenlig att ingå i Bataljonen; den andra: Bataljonernes bildning i konsten att röra sig och verka, så väl enskilt, som samlade i mindre och större Korpser; den tredje: Truppers användande för särskilta ändamål och under olika omständigheter, så vidt dessa öfningar i fredstid kunna äga rum.

Att försumma någon af dessa delar, är att försumma det hela. Saknar Soldaten enskilt bildning, så blir den Bataljon, hvilken af sådane obildade beståndsdelar sammansättes, otjenlig; sakna Bataljonerna förmåga att med ordning och säkerhet röra sig och verka, antingen hvar för sig eller i samband med hvarandra, så uppstår skingnng och nederlag; saknar Soldaten förmåga att använda sin förvärfvade skicklighet, Befälet förmåga att använda sin bildade Trupp, till vinnande af de särskilta ändamål, för hvilka Manskap och Bataljonen blifvit danade, så är det hela att jemföra med en välbildad kropp utan lif, med ett machineri utan drifkraft.

Det välbekanta förslaget till Instruktions-Kompaniers införande vid Indelta Infanteri-Regementerna, motsvarande de så kallade Exercis-sqvadronerna vid Indelta Kavalleriet, med hvilka sistnämdas införande redan för nära 30 år sedan början gjordes, och som verkat så utmärkt förmånligt på Indelta Kavalleri-Regementerne bildning för kriget, har för ändamål att äfven vid Indelta Infanteriet öppna en säker och föga kostsam utväg att gifva Soldaten den, ofvanföre nämda, första eller enskilta undervisningen, omfattande allt som fordras för att göra honom fullt skicklig att inträda i Bataljonen.

När denna inrättning en gång kommer till stånd, men icke förr, kunna våra nuvarande årliga öfnings-möten blifva någorlunda tillräckliga för de tvenne återstående, lika vigtiga, delarna af Regementernas bildning, dels emedan en Trupp, sammansatt af Soldater, hvilka, före inträdet i Bataljonen, erhållit fullständig enskilt bildning, lätt vinner färdighet i de öfriga tvenne delarna, dels emedan föga tid åtgår att vid hvarje mötes början repetitionsvis genomgå hvad som hör till Soldatens enskilta undervisning, så vida denna från början blifvit grundligen inhemtad.

Men som nödvändigt är att, före dessa angelägna inrättningars införande vid Regementerna, alla förberedande anstalter vidtagas, och bland dessa i främsta rummet borde ifrågakomma, att, under jemförande af undervisningens behöfliga vidd med lämpligaste sättet för dess meddelande, utröna den tid, som fordras för Instruktions-Kompaniers årliga sammanvaro, för att hvarken, genom att på höft bestämma en alltför rundlig, åstadkomma onödiga årliga kostnader för Statsverket, eller, i motsatt fall, förfela undervisningens ändamål, blef nödvändigt att göra ett försök, hvilket således utgjorde egentliga ändamålet med Instruktions-Bataljonens sammandragande vid Drottningholm, der H. K. H. Kron-Prinsen, som med särdeles omvårdnad följer allt som på krigsmaktens bildning har ett åtgörande inflytande, ägde tillfälle att Personligen gifva undervisningen behörig riktning och vaka öfver dess verkställande.

Afsigten med Instruktions-Bataljonens sammansättning af manskap från alla Regementer, 1 man från hvarje Kompani, samt af Befäl från samtlige Militär-Distrikterna, var, att vid Regementerna underlätta en lika uppfattning af de föreskrifter, som utarbetades och följdes vid Instruktions-Bataljonen, och hvilka framdeles borde tjena till efterrättelse för samtlige Regementers blifvande Instruktions-Kompanier. Detta om saken i allmänhet. Vi gå nu att lemna några närmare upplysningar om undervisningens beskaffenhet och resultat, dervid ledda af den utförliga