Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-28.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 22. Thorsdagen den 28 Januari 1836.


Meteor. Obs. Den 27 Jan. kl. 2 e. m. Barom. 25,05, 2 3/4 gr. blidt, W. storm, mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 25,17, 3/4 gr. blidt, SW. klart. — Den 28 Jan. kl 6 f. m. Barom. 24,90, 1 1/4 gr. blidt, SW. storm, mulet.

Officiella Afdelningen.

Kongl. Maj:t har, under den 23 innevarande månad, uppå derom gjord underdånig anhållan, beviljat Revisions-Sekreteraren, Friherre Ludvig Johansson Boije, Nådigt afsked ifrån dess innehafvande Revisions-Sekreterare-Embete.

= Under samma dag, har Kongl. Maj:t i Nåder utnämt och förordnat, till Revisions-Sekreterare: Protokolls-Sekreteraren i Justitie-Fördelningen af Kongl. Maj:ts Kansli, Förste Expeditions-Sekreteraren Jakob Axel Dahlström; till Revisions-Sekreterare för föredragning af Egodelnings-målen: tillförordnade föredraganden af dessa mål, Assessorn i Kongl. Maj:ts och Rikets Hof-Rätt öfver Skåne ocn Blekinge, Arvid Faxe; till andre Registralor i Justitie-Fördelningen af Kongl. Maj:ts Kansli: tillförordnade Proto-Notarien derstädes, Förste Expeditions-Sekreteraren Anders Henrik Hellman; samt till Kanslist i samma Kansli-Fördelning: Kopisten destädes, Kanslisten i Kongl. Maj:ts Kansli, Adolf Tauvon.

= Samma dag har Kongl. Maj:t, till Borgmästare i staden Askersund, i Nåder utnämt och förordnat E. O. Notarien i Kongl. Maj:ts och Rikets Götha Hof-Rätt, Vice Häradshöfdingen A. W Knös.

= Under samma dag, har Kongl. Maj:t i Nåder beviljat Kronofogen i Skara Fögderi af Skaraborgs Län, Assessorn Pehr Thil, uppå dess derom gjorda underdåniga ansökan, Nådigt afsked ifrån berörde Kronofogde-beställning.

= Kongl. Maj:t har, under den 14 November förlidet år, i Nåder utnämt och förordnat Kronofogden i Marks, Bollebygds och Wedens Häraders Fögderi af Elfsborgs Län, Landskamereraren Fredrik Håkan Gasslander, att vara Landskamererare i nämde Län.

= Likaledes har Kongl. Maj:t under den 23 innev., i Nåder forordnat Medicinæ Doktorn och Chirurgiæ Magistern John Bonstedt att, jemte sin vid Bohusläns Regemente innehafvande Bataljons-Läkaretjenst, tills vidare bestrida Extra Provincial-Läkare-beställningen i Götheborgs och Bohus Län, med station på Oroust, emot åtnjutande af det å stat för densamma anslagna arfvode.

= Under samma dag har Kongl. Maj:t i Nåder förordnat Bruksegaren E. af Geijerstam att vara Ledamot uti Örebro Läns Lasaretts-Direktion.


AF KONGL. MAJ:T I NÅDER AFGJORDA ENSKILTA MÅL:

Uppå Krigs-Expeditionens föredragning.

Underdåniga ansökningar. Bifallna: Sekund-Löjtnanten vid Kongl. Flottan N. A. Thyselii, om 3 års tjenstledighet till sjöfarts idkande; Sekund-Löjtnanten vid Kongl. Flottan A. Ruudqvists om dito dito; Under-Löjtnanten vid Svea Lifgarde J. A. Kantzows, om prolongation till den 1 nästkommande Maj å erhållen tjänstledighet att vistas utrikes. Vilkorligt bifallen: Under-Löjtnanten vid Westgötha Dahls-Regemente Friherre G. Wredes, om ytterligare tjeustledighet till den 21 nästkommande Maj att vistas i Finland. Afslagna: Klädes-Fabrikören Assessor Arosenii, att få för Kronans räkning tillverka och leverera 4,000 alnar blått kommisskläde; Sekund-Löjtnanten vid Kongl. Flottan J. E. Warbergs, om förhöjt traktamente under kommendering såsom Adjutant vid en General-mönstring.

Uppå Kammar-Expeditionens föredragning:

Underdåniga ansökningar: Bifallna: f. d. Under-Löjtnanten Carl O. Wallins, Handels-Bokhållaren Silfverbrands och Sadelmakar-gesällen Sandbergs, att få till Finland öfverflytta; Landtmäteri-eleven Unges, att få undergå Landtmäteri-examen, ehuru han icke vid antagandet till elev fyllt 18 år; Löjtnanten Ahlströms, att han måtte anses kompetent att såsom Landtmäteri-elev antagas, och Borgmästaren Corins om tjenstledighet.

Uppå Ecklesiastik-Expeditionens föredragning:

Underdåniga ansökningar, a) Om nådår. Bifallna: 2:ne extra, åt aflidne Komminister S. Waréns enka och barn vid Daretorps Sacellani af Skara Stift; åt afl. Komminister E. J. Hultmans enka och barn vid Åby Sacellani af Calmar Stift. 1 Extra åt afl. Prosten L. F. Bervanders omyndiga barn vid Lillkyrka Pastorat af Strengnäs Stift. Afslaget: för afl. Prosten A. Lindforss enka och barn vid Kohlbecks Pastorat af Westerås Stifs. b) I andra ämnen. Bifallna: om förlängning under ytterligare 20 års tid af en fastställd afgift inom Adolf Fredriks församling till Kyrkokassans förstärkning; om kollekt och stambok för Källsjö församling i Halland till hennes kyrkas ombyggnad. Vilkorligen bifallna: om tillstånd för Clara församling att få begagna begrafningsplatsen utom Norrtull; om Doktor C. E. Fahlcrantz's tillträdande af lönen vid Theologiæ Dogm. & Mor. Professionen i Upsala. Afslagne: om befrielse från medicinsk embets-examen, för t. f. Provincial-Läkaren A. E. Söderkvist; om erhållande kostnadsfritt af exemplar utaf Svensk Författnings-Samling, för Stads-kassörerne i Westmanlands Län.

Underdåniga besvär. a) Gillade: Rektor Scholæ D. P. Schoultzes, rörande förslaget till återbesättande af Hallingebergs Pastorat, b) Afslagna: t. f. Komministern S. G. Bolins, rörande förslaget till återbesättande af Tingsås Sacellani.

Fastställd ritning: till ny kyrka för Elfsereds församling i Elfsborgs Län. Behaglig tids förlänings-spanmål vid Odensjö Pastorat af Wexiö Stift, bibehållen tills vidare. Framställning om Presträttigheternas utgörande i Rengs och Hammars församlingar af Lunds Stift, förfallen för bristande öfverenskommelse emellan vederbörande.

Icke-Officiella Afdelningen.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

Hans Maj:t Konungen har i dag, K. Carl XIII:s Ordens högtidsdag, täckts hålla det vanliga Capitlet med Riddarne af denna Orden, hvilka derefter hade den Nåden att spisa middag med Hans Maj:t.

= H. Exc. Herr Stats-Ministern för Utrikes Ärenderne har, i anledning af Hans Maj:t Konugens höga namnsdag, i dag gifvit en större middag för DD. EE. Rikets Herrar, Hrr Serafimer-Riddare, hela den härvarande Diplomatiska Korpsen, Ledamöterne af Svenska och Norrska Stats-Råden, samt flere högre Embetsmän.

= Fortsättning från Gårdags-Bladet, af Kommerse-Kollegii Berättelse om Fabrikernes och Manufakturernes ställning i Riket år 1834:

Fabrikationen vid Kattuns-tryckerierne har äfven ökats, i så måtto, att 1834 års tillverkningsvärde, 91,178 R:dr, öfverstigit samma värde för föregående året, med 20,649 R:dr.

I afseende på Färgerierne i Riket, hvilkas antal är 1834 utgjort 280 st., har af inkomne uppgifter blifvit upplyst, att färgeri-lönen derstädes samma år uppgått till 399,578 R:dr, hvilken värdesumma understiger tillverkningsvärdet år 1833, med 5,684 R:dr.

Å Socker-raffineringsverken, hvilka till antalet vavit 25 st., har fabrikationen år 1834 Utgjort 4,864,430 skålp. Socker och 2,764,234 skålp. Sirap, alltsammans i värde beräknadt till 1,879,887 R:dr. Jemförelsevis till produktionen år 1833, företer detta en förminskning, i qvantiteten med 336,660 skålp. Socker och 402,850 skålp. Sirap, samt i afseende på värdet med 113,321 R:dr; men denna minskning motväges likväl i det närmaste af den betydliga tillökning i Socker- och Siraps-fabrikationen, som år 1833 ägde rum i förhållande till 1832 års tillverkning, då densamma uppgick till ungefär lika belopp, som för år 1834 blifvit uppgifvet. År 1834 införtullades 11,537,512 skålp. rått och oförädladt socker, eller 32,224 skålp. mindre än år 1833. Exporten af Socker utaf inhemsk förädling har uppgått till endast 111,936 skålp. och sålunda understigit exportbeloppet år 1833, med icke mindre än 217,094 skålp.

Tobaks- och Snusfabrikerne hafva år 1834 åstadkommit en tillverkning af 3,124,091 skålp. eller 6,046 skålp. mera än föregående året. Tillverkningsvärdet, 877,911 R:dr, är dock mindre än samma värde år 1833, emedan fabrikationen af Kardus och Rulltobak minskats, och tillökningen hufvudsakligen sträckt sig till Snus, som i allmänhet är en vara af mindre värde. — Införtullningen af oförädlade Tobaksblad och stjelkar har under året varit 2,979,974 skålp.

Vid Läderfabrikerne, som till antalet utgjort 214 och år 1834 ökats med 3 st., har samma år blifvit beredt 783,683 skålpund Sål- och Smorläder, samt 93,715 st. Skinn, för ett sammanlagdt värde af 521,265 R:dr. Importen af oberedda hudar och skinn har under de sednare åren i betydlig progression ökats och uppgick år 1834 till 1,805,093 skålp.

Vid 91 Pappersbruk, som år 1834 varit i gång, har tillverkningen bestått af 178,846 ris papper af diverse slag, 6,167 Lisp. Förhydningspapper och Papp, samt 111,519 st. Press- och Takpapper m. m., alltsammans upptaget i värde till 578,220 R:dr. Importen af utländskt papper har år 1834 utgjort 2,182 ris; hvaremot 30,283 ris blifvit till utrikes ort härifrån utförde.

Tillverkningen vid de i Riket befintliga 2:ne Porcellänsbruk, Rörstrand och Gustafsberg, har år 1834 uppgått till ett värde af 169,504 R:dr, hvaraf 87,277 R:dr vid Gustafsberg och 82,227 R:dr vid Rörstrand. Inhemskt Porcellän har samma år blifvit exporteradt för ett värde af 3,207 R:dr.

De fabriker, som äro inrättade för förfärdigande af mekanisk Redskap åt Fabrikerne och andra näringar, hafva år 1834 åstadkommit tillverkningar för ett värde af 78,186 R:dr., oberäknadt tillverkningen vid Motala mekaniska verkstad, som ej till Hallrätt uppgifver sina tillverkningar eller är ställd under Kommerse-Kollegii inseende. För låns erhållande i Manufaktur-Diskont-Fonden har emellertid tillverkningen vid Motala blifvit uppgifven till ett värde af 118,638 R:dr.

2:o Väfnadsindustrien, utöfvad i enskilta hushåll, har år 1834, likasom de föregående åren, utmärkt sig såsom den förnämsta och vigtigasle bland alla i Riket idkade husslöjder. Enligt de till Kommerse-Kollegium från Kongl. Maj:ts Refallningshafvande i Elfsborgs Län inkomne uppgifter, på qvantiteten af de berörde år i orten åstadkomne och afstämplade samt till andra delar af Riket förpassade väfveri-varor, har tillverkningen utgjort:

af Bomulls- väfnader 2,464,419 alnar.
af Linne-väfnader 787,021
af Vadmal och andra Ylle-tyger 843,065
Väfnader af diverse blandadt slag 3,917
tillsammans 4,098,422 alnar.
af Band 1,461,075 alnar.
af Dukar 742,921 st.
af Väst-tyg, Täcken, Mössor och Tröjor 36,209

Så vidt af Kronofogdarnes till
Länsstyrelserne afgifne
näringsuppgifter kan inhemtas, har, utöfver
hvarje orts eget behof,
blifvit år 1834 i
enskilta hushåll inom de öfrige
Länen förfärdigade och utom orten försända:

i Vester Norrlands Län, lärflen 412,000 alnar.
i Helsingland och Gefleborgs Län dito 840,000

hvarförutan från samma ort
blifvit afyttrade 37,000 £℔ Lin och
40,000 härfvor linnegarn.

i Calmare Län, diverse väfnader 300,600
i Hallands Län, Ylle- och Linneväfnad 276,880
utom 40,000 par strumpor.
i Christianstads Län, Bolstervar m. m. 40,000
i Jönköpings Län, Linneväfnad 16,000
i Linköpings Län, Vadmal och Linne-väfnad 16,700
i Götheborgs och Bohus Län, diverse väfnader 30,000
i Nyköpings Län, Ylle- och Bomulls-väfnad 18,500
på Gottland, Ylle-väfnader 5,000
samt i Skaraborgs, Kronobergs,
Westmanlands och Jemtlands
Län, tillsammans
27,750
Summa väfnader 6,081,852 alnar.

3:o Handtverkerierne. Värdet och qvantiteten af Handtverkeriernes tillverkningar uppgifvas ej till Kommerse-Kollegium: men af serskildt, genom Kollegii försorg, upprättade sammandrag, som upptaga antalet af Handtverkare i Städerne, med deras arbetare; af idkare utaf sådane stadsmanna näringar, hvilka ej kunna bestämdt hänföras till fabriker eller handtverk, samt af Gerningsmän eller Socken-handtverkare; äfvensom beloppet af den bevillning, som blifvit idkare i städerne ålagd för deras rörelse år 1834; inhemtas, vid jemförelse af de i dessa ämnen afgifne förtekningar för år 1833:

att Handtverksmästarnes antal i Städerne under år l834 minskats med 24;

att Gesällernes och Lärlingarnes antal deremot blifvit ökadt, i afseende å de förre med 19 st. och beträffande de sednare med 29 st.; hvaremot antalet af andra vid handtverk skattskrifne personer minskats med 22 st.;

att antalet af idkare utaf sådana handaslöjder, hvilka hvarken kunna hänföras till Fabriker eller Handtverkerier, blifvit minskadt med 1; men deras arbetares och betjenings antal ökadt med 196 st.;

att mängden af Gerningsmän å Landet blifvit ökadt, af Mästare med 573 st. och af Lärlingar med 247 st.; samt

att den Bevillning till Kongl. Maj:t och Kronan, hvartill Handtverkarne i Rikets Städer och idkarne af andra handaslöjder derstädes blifvit i och för deras rörelse år 1834 taxerade, utgjort: för Handtverkarne 103,898 R:dr och för de öfrige idkarne 22,630 R:dr. — Då Taxeringsbeloppet beräknas i förhållande till den inkomst, som af rörelsen erhållits, samt ofvanberörde Bevillningssumma öfverstiger den år 1833 debiterade, för Handtverkarne med 1,379 R:dr och för de öfriga idkarne med 1,092 R:dr; synes häraf kunna slutas, att Handtverkeri-rörelsen i Städerne under år 1834 snarare till- än aftagit.

Hernösand den 23 Jan. Denna stad har i de nyss förflutna kalla dagarne, eller rättare nätterna, fått mottaga besök, som för många varit rätt obehagliga — af ett sällskap vargar. De hafva spatserat på gatorna midt i staden, och varit otroligt närgångna. Inom några nätter hafva 10 hundar, efter hvad man vet, strukit med under deras besök. Man har utom staden sett dem i stora flockar. En Borgare här vaknade af sin hunds ovanliga skällande, och fann honom i strid med en varg, af hvilken han förföljdes ända in i förstugan. Det lyckades husbonden att rädda hunden, men vargen kom han icke åt. (Norrl. Tidn.)