Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-29.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Norra Ångermanland vid en by, som heter Banafjäl, finnes på en sidländt äng en fläck, några famnar vid, hvilken af boskapen, då den utsläppes att der beta, så begärligt afgnages, att gräset ända intill roten förtäres. Man ser boskapen till och med slicka marken med begärlighet. En gammal tradition i socknen förmäler, att, när i fordna dagar segelled gick opp vid denna trakt, skulle ett fartyg lastadt med salt på detta ställe förolyckats och saltet qvarblifvit. Efter denna förmodan, vore det i vexterna ännu ingjutna saltet, det, som vållade den ovanliga begärlighet, hvarmed boskapen afgnager alla vexter derstädes. Orsaken kan svårligen vara denna, ty, efter så lång tids förlopp, torde intet vara qvar af saltlasten, om den der begrafvits, eller, som troligare är, förblandats med vattnet, i fall neml. händelsen verkligen passerat. Emellertid synes sjelfva stället förtjena en undersökning, både med afseende på de örter, som der vexa, och den jordmån, hvaraf det består. (Norrl. Tidn.)

Götheborg. Den 17:de dennes anhöll Krono-Länsmannen J. K. Frankenberg 2:ne uti en båt, i närheten af Stången, liggande större fat, hvilka vid besigtning funnits innehålla: 5 st. Kläden, 44 5-12 dussins Musslin-dukar, 27 st. Cambrik, 25 st. Sherting, 16 st. Musslin, to 7-12 dussin tryckta Bomulls-dukar, 1 Filt, 4 st. Merinos, 3 lådor med Gardinfransar, 2 rullar Tapetprofver, hvilka varor blifvit uppskattade till 1,936 R:dr. 36 sk. banko — Den 19:de dennes anhöll Öfver-Uppsyningsmannen C. G. Schüssler, från okänd ägare, 2:ne helankare Rumm. (Götheb. H. o. S.-Tidn.)

Carlskrona. Af de förut omnämde, från Kongsholmen förrymde 8 allmänna Arbetskarlar, äro 5 ertappade och hit införde. Man känner ej, att de under sitt ströftåg haft tillfälle att sysselsätta sig med annat, än något litet företag, stridande mot sjunde budet.

= Den utanför Aspö strandade Svenska Kofferdi-Briggen Atlas har nu blifvit kastad ifrån klipporna nästan in på landet. Wraket, som af några Aspöboar blifvit inköpt, har derigenom blifvit lätt åtkomligt, och all anledning är, att desse, genom bergning, dels af en del qvarvarande laddning, dels af sjelfva fartygsskråfvet, finna sin spekulation i hög grad vinstgifvande.


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

Hamburger Correspondenten för den 19 Januari innehåller följande artikel:

Grosshandelshuset Ritter von Hohenblum i Wien har erhållit privilegium på inrättandet af Snabbkorrespondens-banor, i hela Österrikiska Monarkien. Uppfinningen skall hufvudsakligen bestå deruti, att man, uti en 3 till 4 fot under jorden framgående, och med tegel öfverhvälfd kanal, uti hvilken ändamålsenligt inpassade rör äro anbragta, skall kunna fortskaffa bref, lagda uti tillslutna jernlådor, hvilka inrymma 2 till 300 sådana, medelst oupphörlig mekanisk eller animalisk kraft, med en så oerhörd skyndsamhet, att en tysk mil tillryggalägges på 10 minuter, utan att elakt väder, ofarbara vägar eller berg kunna vara hinderliga för hastigheten, och att brefven så väl äro bevarade, att, oaktadt denna skyndsamhet, icke den minsta fara för någon skada under transporten är tänkbar. Äfven skola anstalter vidtagas, att, oberäknadt de dagliga försändningarne, der hvarje gång 10 lådor och derutöfver kunna tillika afgå, skola äfven, hvarje halftimme, särskilta bref kunna expedieras, så att inrättningen äfven lämpar sig till befordrandet af estafetter.

London. Sammanräknade antalet af de i Storbritannien (Irland oberäknadt) befintliga ångbåtar är, enligt officiel upggift: inregistrerade 397 af 36,849 tons drägtighet; ej registrerade 84 af obekant lästetal; 46 för närvarande under byggnad. Af detta antal tillhör London allena 98, Newcastle 82, Glasgow 56 och Liverpool 28; största delen af dessa båtar eller fartyg hålla 50 à 100 tons drägtighet; blott 16 hålla 300 à 400 tons, ett enda öfverstiger 400 tons. Utgifterna för en båt af något större dimensioner äro, hvad angår besättningens aflöning och andra kostnader (bränsle och reparationer oberäknade), upptagne till ungefär 41 P. St. i veckan; reparationerna å en båt af 400 à 500 tons, med 180 à 200 hästars kraft, kosta åtminstone 1200 P. St. — Efterfrågan å sidenvaror för de Förenta Nordamerikanska Staterna har så tilltagit i England, att fabrikanterne i Aberdeen sett sig nödsakade att dublera arbetarnes löner. — Handeln med China har, efter upphäfvandet af Ostindiska Kompaniets monopolium, betydligen höjt sig. Under första halfåret efter denna förändring hafva 158 fartyg af 82,472 tons drägtighet afgått från Canton med 43,641,200 ℔ té. — Enligt officiella uppgifter, utgjorde antalet af de år 1834 till Jamaica afgångne emigranter 932 personer, hvaraf 567 från Tyskland, 2 från Madera, 24 från Antillerna, 338 från England och 1 från Spanien. Dessa utvandringar hafva kostat 13,030 P. St. — I the Times meddelas en förteckning öfver Jernvägs-företag, hvilkas aktier antingen redan blifvit bragta eller komma att bringas till marknaden i London; summan af det deri anlagda kapital beräknas till mer än 23 millioner P. St. Bland projekterade jernvägar befinnes: den stora vestliga vägen från London till Bristol med 30,000 aktier till 100 P. St.; två jernvägar från London till Brighton, i opposition mot hvarandra, den ena med ett kapital af 900,000 och den andra af 600,000 P. St.; vägen från London till Birmingham med ett kapital af 2,500,000 P. St. Äfven Hamburg-Altona-Lübecker-Väganläggnings-Kompaniets aktier äro uppförda till 15,000 à 20 st. P. St. The Times, så väl som andra tidningsblad, beklaga, att dessa företag, likasom förut de Amerikanska grufsällskaperna, börja gifva anledning till oförnuftiga spekulationer, och att massan af overkställbara projekter, som snart sagdt dagligen förekomma, måste blifva hinderlig för befordrandet af några på solidare basis grundade företag.

Greifswald den 16 Jan. Spannmålsprisen härstädes äro nu låga, hvilket härrör af den tillfälliga orsaken, att det förnämsta Handelshuset, som företrädesvis sysselsatte sig med sädeshandel, nyligen inställt sina betalningar, hvarigenom landtmannen, i saknad af vanlig afsättning å sin vara, måst föryttra den till billigare pris, än under andra förhållanden.

Amsterdam den 16 Jan. En ny spanmåls-lag är här i landet fastställd. Genom densamma blifva inkommande tull-afgifterna å spanmål reglerade efter i Nederländerna gångbart medelpris, och derigenom betydligen förhöjde mot hvad förut ägt rum. Tillförene voro dessa afgifter för hvete per Lust af 30 Mudden (1 Mudde = 23 1/2 Sv. kappar) 7 Fl. 5 cent., råg dito 5 Fl., korn d:o 4 Fl. 50 cent., hafra d:o 2 Fl. 50 cent. Enligt den nya tariffen, utgå afgifterna efter närvarande medelpris sålunda: för hvete à 2 Fl. per Mudde 60 Fl., råg à 75 cent. per Mudde 22 Fl. 50 cent., korn à 75 cent. 22 Fl. 50 cent., hafra à 75 cent. 22 Fl. 50 cent., och i fall prisen skulle än vidare nedgå, blir denna afgift förhållningsvis än högre.

Rio de Janeiro den 28 Oktober. Sedan Maj månad hafva våra kaffepris hållit sig höga, så att god prima icke kunde erhållas under 48 à 50 sh. Sterl. pr Engelsk Cwt om bord; hvilket i synnerhet föranledts genom den starka efterfrågan för Nordamerika, som medtog lika mycket som år 1833. Med de från den 1 sistledne Januari till slutet af September afseglade fartyg expedierades: till Nordamerika 152,483 säckar; Medelhafvet, Frankrike och Portugal 72,553; England, Kanalen och Nordsjön 189,664; Östersjön 7,935; åtskilliga andra orter 1,460 säckar, eller tillsammans 424,095 säckar. Afgörandet af frågan, om Amerika skall fortfara att hemta kaffe i mängd härifrån, och om det är i stånd att konsumera allt hvad det tager, bör otvifvelaktigt hafva stor inflytelse på prisen i Europa, och förtjenar derföre mycken uppmärksamhet. Innevarande års kaffe är, med hänseende till qvaliteten, bättre än förlidet års. Qvantiteten öfverstiger den största skörd man hittills känt, neml. den af år 1833, som lemnade 640,000 säckar. — Sockerskörden lofvar blifva god. Förrådet är för ögonblicket cirka 500 kislor, men vi emotse den betydliga tillförseln af ungefär 12 à 14,000 kistor. — Hudar äro ej efterfrågade. Importhandeln går långsamt.


Passagerare.

Inpasserade: den 10 Jan. Löjtnanten Adelborg, Löjtnanten Sterky; den 20: Hattmakargesällen Gundersson, Grosshandlanden Henriques. Utpasserade: den 18 Jan. Grosshandlanden Groot, Vice-Konsuln Krafft, Handelsfullmäktigen Furst; den 19: Kongl. General-Konsuln och Riddaren Everlöf, Handlanden Holste, Borgaren Asmus; den 20: Studiosus Juris Bergh, Majoren och Riddaren v. Schwartzer.


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Den i dag på morgonen anlända utrikes post medförde tidningar från Hamburg till den 22, från Paris till den 16, och från London till den 15 dennes. Vi meddela derutur följande:

Frankrike.

Paris den 14 Jan. I Deputerade Kammarens sammanträde i går fortsattes diskussionen öfver Adressförslaget. 8, 9 och 10 §§. antogos, efter någon öfverläggning, utan förändring, enligt förslaget. Den 11 §. antogs, med en af Hr Montépin föreslagen modifikation i uttrycken. Ett af Hr Salverte föreslaget amendement, rörande en allmän amnesti, kom under omröstning, men underslöddes endast af 15 eller 20 medlemmar af venstra sidan, och förkastades af hela den öfriga delen af Kammaren. Vid 12 §. antogs den af Hr de Tracy föreslagna förändringen, att, i stället för orden: "moraliska och positiva intressen." använda uttrycken: "moraliska och materiella intressen." De öfriga §§. antogos oförändrade, hvarefter man skred till omröstning öfver adressen i ett sammanhang. De närvarandes antal befanns vara 313, den absoluta majoriteten 157, de hvita kulorna voro 246, och de svarta endast 67. Adressen förklarades sålunda vara antagen, och skulle till Konungen öfverlemnas af en stor Deputation, hvars medlemmar genom lottning utsågos.

Konungen har i dag emottagit Deputerade Kammarens stora Deputation. Presidenten, Hr Dupin, uppläste den i går voterade Adressen. (Den skall i morgondagens blad meddelas.) Hans Maj:t behagade derå afgifva följande svar:

"Hrr Deputerade! Jag gläder mig att se, det framstegen af det allmänna tänkesättet åtfölja fortskridandet af vårt nationella välstånd. Denna lyckliga öfverensstämmelse skall åt de resultater, som samverkan af alla Statens myndigheter beredt åt Frankrike, skänka den styrka och det bestånd, som ännu mera skola öka deras värde.

"De tänkesätt J för mig yttrat rörande min familj, hafva rört mitt hjerta. Det är mig ljuft att till densamma se de känslor utsträckas, af hvilka J lemnat mig så många vedermälen. Det är, såsom J sägen, i den dubbla egenskapen af Konung och fader, som jag tackar Eder, att J deltagit uti den oro, som min äldste Sons frånvaro hos mig förorsakat, äfvensom uti den lifliga tillfredsställelse jag rönt, då jag såg honom till mig återkomma, sedan han delat våre tappre soldaters mödor och faror.

"Jag hoppas, M. Hrr, att Edra arbeten under loppet af den session, hvilken J börjat, icke skola blifva mindre lyckliga för Frankrike, än de, åt hvilka J förut ägnat Eder med så mycket nit och fosterlandskärlek. Jag skall sorgfälligt biträda dervid, och min ljufvaste belöning skall blifva, att se Frankrikes sällhet och välstånd, dag från dag, ökas genom våra gemensamma bemödanden."

Dito den 16 Jan. Sedan Pärskammaren i går slutat vittnes-förhören med de anklagade af Pariser-kategorien af April-processen, komma debatterna uti Fieschis, Pépins, Moreys och Beschers mål, att begynna Lördagen den 30 dennes. Fieschi har hos Kammarens President anhållit, att Hr Patorni, å embetes vägnar, måtte blifva de för honom redan utsedde försvarare, Hrr Parquin och Chaix d'Est Ange adjungerad, (Journ. des Déb.)

England.

London d. l5 Jan. Hertiginnan af Kent och Prinsessan Victoria hafva hit återvändt, och Hertiginnan af Northumberland kommer att, i nästa månad, åter tillträda sin befattning såsom Prinsessans Guvernant.

Dito den 16 Jan. The Courier tillkännagifver såsom tillförlitliga Sir Ch. Pepys's utnämning till Lord-Kansler, och Hr Bickersteths till Master of the Rolls, samt angifver, till och med, dagen då de skola tillträda sina nya värdigheter. Bladet lyckönskar Ministrarne till dessa utnämningar, som förmodas vinna allmänhetens odelade bifall. The Times förmenar, likväl, att General-Advokaten, Sir. Iames Campbell, skall hafva gjort anspråk på det sistnämda af dessa embeten, och, af förtrytelse, hafva ingifvit sin afskedsansökning; hvarpå Ministrarne, som icke kunnat umbära honom, likafullt skulle hafva utnämt honom till Master of the Rolls. Enligt andra uppgifter, skulle han genom sin moders, Lady Campbells, upphöjelse till Pärs-värdigheten, hållas skadeslös. — Sir C. Pepys skall, enligt the Times, såsom Lord-Kansler, erhålla försäkran om en framtida pension af 5000 Pund Sterl. om året; samt Hr Bickersteth, såsom Master of the Rolls årligen uppbära ett lönebelopp af 8000 Pund, på lifstid, samt fortfarande kunna väljas till medlem af Underhuset.

Lord Palmerston har, den 12 dennes, gifvit en stor middagsmåltid, som äfven bivistats af Ryska och Franska Ambassadörerne.

DD. MM. lära, i anseende till Parlamentets öppnande, inträffa härstädes, men ännu en gång för denna vecka återvända till Brighton.

Sir E. Disbrowe arbetade i går i Utrikes Departementet. Före sin afresa till Holland, begifver han sig ännu på 14 dagar till Brighton.

(Hamb. Corr. och B. H.)

Spanien.

Enligt från Barcelona ankomna underrättelser af den 8 Jan., var lugnet derstädes återstäldt. (Korrespondens-detaljer om oroligheterna skola i morgondagens tidning meddelas). — Mina skall hafva yttrat, att, för landets räddning, intet annat vore öfrigt, än att tillgripa de yttersta medel. Belägringen af skansen de la Virgen fortfor ännu. — Provinsen Gerona har valt Hr Mendizabal till dess representant i Prokuradores-kammaren, i stället för Hr Bassart.

Bayonner-blad af d. 12 innehålla, utom några närmare uppgifter rörande St. Sebastian, intet af betydenhet. Utom le Météore hade ännu ett annat Franskt skepp, le Phare, varit stationeradt mot de Carlistiska batterierna vid St. Sebastian. Carlisterne hade icke besvarat le Météores första 10 skott, men sedermera afsändt Parlementärer, och gifvit Franska Officerarne nödiga förklaringar, hvarefter elden upphörde. Öfversten Mendez Vigo har afgått till Soz, för att spärra vägen för Carlisterne till Catalonien. — Fästet Guetaria höll sig ännu d. 12. På en skriftlig kapitulations-anmaning af Carlist-Generalen Montenegro, hade fästets Kommendant, Juan Otalora, svarat: "Jag har i dag, kl. 10, emottagit Eder meddelelse med förslag att öfverlemna fästet. Försvarsmedel felas mig icke. Likmätigt de befallningar jag erhållit af Provinsens General-Kapten, har jag beslulat att försvara platsen till sista man. Denna fästning vet intet hvarken af Parlamentering eller Kapitulation."

Prokuradores-Kammaren hade, enligt bref från Madrid af den 6:de, föregående dagen hunnit tämmeligen långt med National-Gardes-Lagen. Den 7:de skulle diskussionerne öfver Val-Lagen börjas. Emot densamma hade Hr Martinez de la Rosa och Grefve Toreno låtit anteckna sig. Förtroendes-Lagen hade, den 5:te, blifvit meddelad Proceres-Kammaren. Herr Mendizabal hade, den 3, tillkännagifvit för Cortes, att han, i första veckan af Februari månad, skulle förelägga lagförslaget rörande den inhemska skulden. Det hufvudsakligaste stadgandet deri skall vara, att hela detta skuldbelopp skall kapitaliseras till högst 60 eller minst 40 proc, med 4 proc:ts ränta. Då nu dess total-belopp uppgifves till 7 milliarder, så skulle minimum af det konsoliderade kapitalet utgöra 2,800 millioner Realer, hvaraf åter en årlig utgift af 112 millioner skulle härflyta. (B. H.)

Portugal.

En ifrån Lissabon, den 5 Jan., till Madrid ankommen kurir, har medfört underrättelse om firandet af H. M. Drottningens förmälning per procura med Prinsen af Sachsen-Coburg. Ceremonien ägde rum den 1 uti Lissabons Domkyrka. (Journ. des Déb.)


GUSTAF II ADOLFS SISTA STUNDER.

(Historiskt fragment.)

— — Gustaf Adolfs sista dagar äro oss för vigtiga, att vi ej om dem skulle vara utförligare. — Konungen hade Thorsdagen den 1 November g. st. kommit till Naumburg och dröjde der till följande Måndagen, tillbringande endast nätterna i staden, dagarna i sitt läger, från hvilket han likväl slutligen för köldens skull måste förlägga infanteriet i staden. Söndagen kom en Saxisk bonde till Konungen och lemnade i