Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-08.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 31. Måndagen den 8 Februari 1836.


Meteor. Obs. Den 6 Febr. kl. 2 e. m. Barom. 24,78, 3/4 gr. blidt, S. storm, mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 24,71, 3/4 gr. blidt, SW. strömoln. — Den 7 Febr. kl 6 f. m. Barom. 24,70, 3 1/2 gr. kallt, W. klart. Kl. 2 e. m. Barom. 24,83, 3 gr. kallt, NW, klart. Kl. 9 e. m. Barom. 24,94, 6 3/4 gr. kallt, NO. strömoln. — Den 8 Febr. kl. 6 f. m. Barom. 25,13, 10 1/2 gr. kallt, NW. klart.

Icke-Officiell Afdelning.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

Deras Kongl. Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan behagade förlidne lördags afton med Deras höga närvaro hedra AmaranterOrdens sammankommst.

= H. K. H. Kronprinsen har i dag middagstiden härifrån afrest, för att bivista en uti Roslagen, omkring 9 mil från hufvudstaden, anställd elgjagt. Någre af de härvarande utländske Ministrarne, äfvensom någre af de yngre medlemmarne af den Diplomatiska Korpsen, äro, jemle andre, inbudne att deltaga i jagten. Hans Kongl. Höghet tillbringar denna natt vid Rungarn, en egendom tillhörig Hr Braunerhjelm, och återväntas hit i morgon afton eller i öfvermorgon bittida.

= Fortsättning och slut, från N:o 30, af Berättelsen rörande Svenska Industri-Föreningens Årssammankomst den 7 nästlidne Januari:

Bland fabriksanläggningar i större skala omnämdes företrädesvis Hrr Bergmans och Bohnstedts Bomullsspinneri här i Stockholm, vid Stadsgården. Det är inrättadt för frambringande af alla slags garnnumror, och i detta hänseende ensamt i Riket, För närvarande äro 3,200 spindlar i gång; men deras antal ökas ständigt, från en med fabriken förenad machinverkstad. En mängd machinväfstolar (power looms) finnas derjemte, färdiga att sättas i förening med ångmachinen, när helst konjunkturen föranleder denna ytterligare utvidgning af fabrikens verksamhet.

Ett större vaxblekeri med dertill hörande vaxljusfabrik anlades förlidet år på Heleneborg vid Stockholm, af Hr S. L. Lamm. Prof på hans tillverkningar voro till åskådande framställda, och syntes i alla hänseenden jemngoda med de varor af samma slag, som vanligen hemtas ifrån Frankrike; hvarförutan man här äger tillgång på ovanligare tillverkningar af vax, till lika fullkomlighet, såsom kyrkljus, nattljus, färgade vaxsorter med fullkomligt bibehållen genomskinlighet , o. s. v.

Tillvexten och utbildningen af den slöjdgren, som näst jernhandteringen frambringar det största tillverkningsvärde, nemligen Klädesväfverierna, vitsordades genom den mångdubblade efterfrågan af nya och förbättrade redskap dertill; och det måste för hvarje Svensk vara tillfredsställande, att en stor del af dessa redskap nu mera härröra från inhemska machineriverkstnder, och därifrån erhållas lika fulländade, som Engelska och Franska. Ett nytt och förbättradt sätt för ullens rening hade börjat införas, hvarvid vattenånga användes i stallet för upphettning i metallkärl.

Äfven om Sidenväfveriets fullkomnande vittnade det ökade användandet af nya och förbättrade redskap; och tillgången på sådana uppgafs nu vara så fullständig, att beställningar af modevaror i större mängd kunna när som helst motsvaras af de inhemska sidenväfverierna. Hr Meyerson införde sistlidne höst ifrån Lyon ett nytt, enkelt och lättköpt redskap för slät sidenväfnad, som redan kommit nästan allmänt i bruk; och likaså har han börjat tillverka slätt sidensammet, samt för detta ändamål med framgång inöfva Svenska arbetare.

Mekaniska Faktorier och Machinverkstäder hade fortfarit att ökas och utvidgas. Sådant oaktadt, voro de alla fullt sysselsatta — det säkraste vedermälet af framstegen inom de slöjder, som begagna deras tillverkningar. Den nyaste anläggningen af detta slag tillhör Hr Theofron Munktell i Eskilstuna. Ägaren hade förlidet år, med understöd från Jernkontoret, företagit en resa till England, och ärnar nu, bland annat, förfärdiga ångmachiner med hög tryckning, hvilka hittills icke varit brukliga härstädes. Hr Munktells biträde har hittills mest varit anlitadt för Artilleriets, Bankens och Krutbrukens behof, till frambringande af instrumenter för kulors och styckens granskning, hydrauliska pressar, stereotyperingsanstalter, och i allmänhet för redskap, som fordra matematisk noggranhet i förening med stor styrka.

Till prof på arbeten från machinverkstäderna var vid tillfället uppställdt ett af jern och metall sammansatt redskap för tillverkning af kardor, hvilket med lätthet sattes i gång med en vef, och ganska hastigt lemnade en med mycken noggranhet förfärdigad fin karda, af en läderrem, som från den ena sidan, och en ståltrådsring, som från den andra, gafs åt machinen att bearbeta. Detta här i landet nya verktyg hade utgått från den machinverkstad, som förestås af Hr Barker och är förenad med den förut nämda stora bomullsfabriken här i Stockholm.

Öfver fortgången af Hr Liljevalchs patriotiska bemödanden för slöjdflitens utbredande i Norr- och Westerbotten, erhöll man också i detta årets berättelse tillfredsställande uppgifter. Bland nya anstalter i detta hänseende anmärktes den förlidet år vidtagna, att till pottaska låta förbränna sådana björkstubbar, som annars förmultna obegagnade i de stora skogarne; och då arbetet dermed är ganska lönande för allmogen, samt tillgången på dylika stubbar högst betydlig ända till fjellgränsorna i Lappmarken; så hade man härigenom öppnat en ny, men säker utväg till lifsbergning för den fattiga befolkningen i dessa allägsna trakter, hvilken hittills så ofta lidit mer eller mindre hungersnöd af näringslöshet.

Såsom ett märkvärdigt exempel på den goda verkan af en genom tidens och omständigheternas beskaffenhet föranledd offentlig åtgärd, anfördes slutligen följderna af den nya Patentförfattningen, hvilken utfärdades den 13 December 1834, och kungjordes till efterföljd i de sista dagarne af samma år. Knappt var dess innehåll allmännare bekant, förr än uppfinningar och förbättringar, många högst vigtiga, anmältes från alla håll till patentering; och detta har sedan fortgått så jemt, att vid 1835 års slut voro icke mindre än 45 patenter beviljade; hvarförutan åtskilliga patentansökningar då inkommit, som ännu ej hade hunnit skärskådas. Om detta antal, af närmare Ett patent för veckan, jemföres med hvad som före denna Författnings utfärdande blifvit anmäldt till privilegiering, nemligen 89 uppfinningar eller förbättringar, hvaribland likväl 17 förblifvit opatenterade, då privilegierna på dem aldrig uttagits; så finner man, att patenterna under det enda år, då den nya Författningen varit tillämpad, utgjort vida mer än hälften emot hvad, som förut ägt rum.

Westerås den 4 Februari. Framledne Postmästaren i Arboga C. Fr. Warenbergs arfvingar hafva, till minne af denna deras Broder, genom förening af den 11 September 1835, stiftat en fattigvård till förmån för pauvres honteux samt andra behöfvande inom Arboga Stad, hvartill de anslagit och till Fattig-Direktionen aflemnat Kontant 2666 R:dr 32 sk. B:ko, med vikorligt löfte, att denna Fond, under stipulerade omständigheter, framdeles skulle kunna erhålla en förstärkning af 1333 R:dr 16 sk. Banko; hvarvid de föreskrifvit, att dessa medel skulle förblifva orubbade under Fattig-Direktionens förvaltning, men de årliga räntemedlen till förbemäldle ändamål utdelas af en Kommité, bestående af Pastor, Borgmästaren, en af Borgerskapet samt den äldste i Staden boende slägting till nämnde Postmästare Warenberg.

= Veckans torgpriser ha varit: Hvete 13: à 14: Råg 10: 32 à 10: 36. Korn 9: 36. à 9: 40. Blandsäd 6: 24. à 6: 56. Hafre 5: 12 à 5: 24. Ärter 12 à 13 R:dr per Tunna, allt R:gds. (Westm.Läns-Tidn.)

Götheborg. (Korr. Art.) Den 2 Febr. förevar åter inför Rådhus-Rätten ansvarsfrågan mot Enkefru Lidbäck och Handels-Bokhållaren Lidbäck, hvarvid intet af särdeles vigt förekom, i synnerhet som Enkefru Lidbäck var hindrad att inför domstolen sig inställa.


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

New-York den 23 Dec. Natten efter den 16 dennes blef denna stad hemsökt af en förstörande eldsvåda. Tvenne betydliga hus, som göra större affärer med Sverige, förlorade magasiner med styckegods &c.; men begge äro fullkomligen säkra. — Briggen Carl Daniel, hemma i Götheborg och förd af Kap. Bernsten, hitkom i går från Cette med last af vin, balgods och olja.

P S. Nu har också anländt briggen Hoppet, förd af Kap. Stenberg hemma i Westervik, med en laddning af vin, frukt och diverse från Marseille.

Paris. Från Alger skrifves: "Hr Cansan d'Annonay, Fransk Pär, har köpt en ofantlig landsträcka för en summa af 120,000 Frank, för att der plantera 200,000 mulbärsträd och äfven kultivera sockerrör, som lofva att derstädes trifvas och fortkomma. Toulouse, Lyon, Paris och Rouen köpa ock nu igen länderier och ditsända kolonister, hvaraf blott inom en vecka 200 hitkommo."

Cette d. 5 Jan. I det hela laget är här icke synnerligt lif i handeln. Denna stillhet tillskrifves för en stor del Tullföreningen i Tyskland, hvilken, med hänseende till den utomordentligt höga tullen på vin och bränvin, är till stor skada för södra Frankrike, hvars exporthandel, samt följaktligen också skeppsfart, derigenom fått en svår stöt. — 3/6 sprit håller sig vid 21 Fr. 50 Cent. per Quintal à 5 Veltes (1 Velte 2 5/11 Sv. kannor.) — Vi bafva under de sista två månaderna haft en köld, så sträng och ihållande, att den, så väl som dess tidiga inträdande, är något här alldeles ovanligt. Man fruktar mycket för dess inflytande på vegetationen, i synnerhet på vinstocken och olivrädet.

Dunkerque den 31 Dec. Hit anlände under senaste halfåret 3 Svenska fartyg, alla från Gefle och innehållande tillsammans 214 1/2 läster; de af dem medbragte Svenska produkter beräknades till 39,700 Francs.

London. I ett här utkommande Tidningsblad läses: "Man kan blott af den omständigheten göra sig ett riktigt begrepp om de Australiska koloniernas hastiga framsteg, att år 1827 uppgingo revenuerna i Nya Syd-Wales endast till 62,229 P. St., och i Van Diemens Land till 32,852 P. St. Utan någon materiel tillökning i pålagorna, hafva de senare årens inkomster stigit till följande belopp: år 1830 i Nya Syd-Wales till 104,602 P. St., år 1831 till 120,204 P. St. och år 1832 till 135,909 P. St.; år 1830 i Van Diemens land till 63,586 P. St., år 1831 till 71,067 P. St., år 1832 till 91,967 P. St., år 1833 åter till 85,905 P. St. Utgifterna hafva i den grad gått under inkomsten, att man i Kolonial-Skattkammaren i Nya Syd-Wales halt en reserv af cirka 47,O0O P. St., och i Van Diemens find af 25,O00 P. Sterling."

Stettin den 14 Jan. Från Breslau berättas, att det under de senare två månaderna varit mycket lifligt med ull. Upplagen af goda kuranta partier äro nästan utsålda, och till pris, som öfverstiga Oktobermarknadens med 7 till 10 R:dr per centner. Många kontrakter äro afslutade om nästa klippning, så väl i Schlesien som i Storhertigdömet Posen, mestadels till pris, stigande till några R:dr högre än de, som betaltes vid marknaden i Juni månad.

= den 23 Jan. Förledet år hitkommo 15 Svenska och 21 Norrska fartyg. Värdet af de hit införda Svenska produkter steg till 49,963 R:dr Preussisk kurant eller à 150 procent 99,926 Mark Hamb. Banco; Exporten härifrån till Sverige utgjorde i värde 10,170 R:dr Pr. kur. eller 20,340 Mark Hamb. B:co; fraktförtjenst för Sverige, 17,600 B:dr Pr. kur. eller 35,200 Mark. Hamb. B:co. Till Sveriges fördel räknades således en summa af 114,786 Mark Hamb. B:co. Norrige importerade för ett belopp af 696,548 Mark och utförde varor för 124,882 Mark; dess fraktförtjenst var 24,288 Mark; Norriges vinst uppgick sålunda till 595,954 Mark Hamb. Banko. — Om jernvägar förekomma alltjemt nya förslag; nu skall anläggningen af en sådan emellan Potsdam och Berlin vara beslutad. — Vår spanmålshandel har, med undantag af några mindre exporter till Norrige och Holland, under det förflutna året inskränkt sig till inrikes konsumtion. Trädvaror, i synnerhet stäfver, funno vid 1835 års början god afsättning på England, men sakna nu all efterfrågan derifrån, och i Frankrike har denna artikel att konkurrera med hvad som ditkommer från Dalmatien och Bosnien, hvilka orter lefverera sin stäfver till billigare pris, än hvartill de från Östersjön kunna föryttras, Zink har i det hela lemnat tillfredsställande resultat och funnit utsättning till stigande pris, hvartill de senaste underrättelserna från Ostindien mycket bidragit. Äfven skall förbrukningen af denna artikel tilltaga i England och Frankrike; varande betydliga kontraktet på lefverans för dessa hinder afslulade.

Danzig den 18 Jan. Spanmålsprisen blifva för närvarande sålunda nominelt noterade: en Svensk tunna hvete fritt om bord 3 R:dr 15 sk., Råg 2 R:dr 17 2/3 sk., Hafre 1 R:dr 16 1/2 sk., Ärter 2 R:dr 17 2/3 sk., allt Hamb. Banko. Af Korn finnes intet förråd till förskeppning. Behållningen af spanmål härstädes vid 1835 års slut bestod af 24,046 läster Hvete, 221 dito Råg, 17 dito Korn, 289 dito Hafra, 110 dito hvita och 24 d:o grå Ärter, 30 dito linfrö och 19 dito rapsat. Kursen är: på London à 3 m. 208 Sgr. per Pund Sterl., Amsterdam ingen, Hamburg à 10 v. 45 1/2 Sgr. per R:dr Banko.

Petersburg den 22 Jan. Af de utanför Kronstadt infrusna fartyg äro hittills blott få inisade i hamnen, ty, i anseende till den ihållande starka kölden, går det ganska långsamt med arbetet, som med hvarje dag blir svårare, hvadan det ock torde komma att dröja länge, innan alla fartygen hunnit isas in.

UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrike.

Paris den 20 Jan. Den till Finans-Minister efter Hr Humann senast utnämde Grefve d'Argout har, med sin familj, ännu icke lemnat sin boning i Bankhuset, och i går afton inställde sig en mängd besökande i finans-hotellet, som ännu alltjemt bebos af den förre Ministern.

Ränte-nedsättnings-ärendet skall innan kort komma under öfverläggning i Deputerade-kammaren. Den moderata Oppositionen önskar, att Hrr Lafitte och. Gouin måtte sammanjemka sina förslager, och, oaktadt Ministèrens alla bemödanden, skall denna jemkning ha ägt rum. Äfven Hr Augustin Giraud torde, enligt