Sida:Psalm1695-1.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
180 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 181

Han giör stoor mohn och ähra
Sin Christenhet i alla land:
Syndern han förlåter/
Och helar wår swaghet all:
Medh nåde han oss omfattar/
Och hielper ad dödzens qwahl:
Rikeliga han oss mättar/
Förnyar ock Andans krafft:
Beskärmer medh lagh och rätter
The oskyldiga ifrå straff.

2. Han låter oss förkunna
Sin härliga werck ovh wilia godh/
Och alt godt han oss unnar/
Af blotta nådh och kärlighets modh.
Hans wrede hafwer snart en ända/
Och straffar oss icke efter wåra skuld:
Sin mildhet han til oss wänder:
Them blödigom är han huld:
Hans nådh är högt befästad
Öfwer them honom fruchta rätt/
Som öster är långt ifrån wäster/
Så giör han oss wåra synder qwitt.

3. Som sig en fader förbarmar/
Och barnsens brott förgäter snart/
Så giör Gudh medh oss arma/
Som lita til hans faderliga art:
Han känner wårt swaga wäsend/
At wij äre mull och stofft:
Wår lifztijd liknas widh gräset/
Som blomstras medh härliga lucht/
När wädret blås ther under/
Förfalnar all thes prål;
Menniskian snart förswinner/
Här hielper hwarken macht eller wåld.

4. Men HErrans nådh allena
Blifwer stadig och fast i ewighet/
När man af trone rena
Åstundar hans rättferdighet/
Så ock hans budh behåller.
Han hafwer i Himmelen satt sin stool.
I Änglar och starcka hieltar/
Som fören hans krafftiga Ord/
Hans lof skolen i uthsprida
Bland all hans Creatur.
Min siäl i alla tida
Skal lofwa HErran wår Gudh.

87.

Koral nr 87 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/87 saknas

När