Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
178 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 179


3. Jagh taar migh ingen orätt före;
Jagh älskar thet som rättwijst är.
Tin lagh är migh ett rättesnöre;
Jagh hafwer tin befalning kär/
Och håller tina rätter så/
At migh eij någon straffa må.

4. Ett wrångwijst hierta måste wika:
Them ondom är jagh intet godh:
The ther sigh giöra stor’ och rika
Vthaf ens annars swett och blodh/
Jagh them eij lider eller hör;
Men straffar them/ som thet sigh bör.

5. Then ther baktalar dierft sin nästa/
Och honom medh all list förför/
Och söker så sitt egit bästa;
Then näpser jagh och platt förgiör:
The stolta sinnen hatar jagh:
Til högmod haar jagh eij behag.

6. The trogna söker jagh i landen/
På thet the måge hos migh boo;
Och hafwer gierna them widh handen/
Som öfwa fromhet/ rätt och troo:
Ty jagh til them en ledo bär/
Som lögn och falskhet hafwa kär.

7. Jagh söker vthi tijd förgiöra/
Och rota them vthur mitt land/
Som ogudachtig wandel föra;
At ondskan eij får öfwerhand.
Och är vthi mitt hierta gladh/
At helig hålles HErrans stadh.

8. Men tigh/ min starckhets Gudh/ jagh beder/
Regera tu mitt hierta så/
At jagh til tins Namns prijs och heder
Alt thetta troligt giöra må:
Så skal mitt hierta innerlig
Lofsiunga tigh ewinnerlig.


86.
Then 103 K. D. Psalm.

Koral nr 86 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/86 saknas

1. MIn siäl skal lofwa HErran/
Mitt hierta skal ock prisa hans Namn.

8. Men Z 2 Han