Sida:Psalm1695-1.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
178 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 179


3. Jagh taar migh ingen orätt före;
Jagh älskar thet som rättwijst är.
Tin lagh är migh ett rättesnöre;
Jagh hafwer tin befalning kär/
Och håller tina rätter så/
At migh eij någon straffa må.

4. Ett wrångwijst hierta måste wika:
Them ondom är jagh intet godh:
The ther sigh giöra stor’ och rika
Vthaf ens annars swett och blodh/
Jagh them eij lider eller hör;
Men straffar them/ som thet sigh bör.

5. Then ther baktalar dierft sin nästa/
Och honom medh all list förför/
Och söker så sitt egit bästa;
Then näpser jagh och platt förgiör:
The stolta sinnen hatar jagh:
Til högmod haar jagh eij behag.

6. The trogna söker jagh i landen/
På thet the måge hos migh boo;
Och hafwer gierna them widh handen/
Som öfwa fromhet/ rätt och troo:
Ty jagh til them en ledo bär/
Som lögn och falskhet hafwa kär.

7. Jagh söker vthi tijd förgiöra/
Och rota them vthur mitt land/
Som ogudachtig wandel föra;
At ondskan eij får öfwerhand.
Och är vthi mitt hierta gladh/
At helig hålles HErrans stadh.

8. Men tigh/ min starckhets Gudh/ jagh beder/
Regera tu mitt hierta så/
At jagh til tins Namns prijs och heder
Alt thetta troligt giöra må:
Så skal mitt hierta innerlig
Lofsiunga tigh ewinnerlig.


86.
Then 103 K. D. Psalm.

Koral nr 86 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/86 saknas

1. MIn siäl skal lofwa HErran/
Mitt hierta skal ock prisa hans Namn.

8. Men Z 2 Han