Sida:Psalm1695-1.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
184 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 185

Medh högo skall/ i Änglar all/
Wälsigner Gudh/ som sänder uth
Sitt Ord til menniskior alla/
At the skola til honom falla.

9. I som tienen HErran/ priser Och bewiser
Honom lof uthi edor skara.
I alle HErrans Gudz höhrar/ honom ährer/
I som hans wilia bewaren.
All hans werck krafftig och starck/
Lofwe HErran sin Skapare sann/
Och tu min siäl skalt prisa
Gudh then helga och rättwisa.

88.

Then 110 K. D. Psalm.

Koral nr 88 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/88 saknas


1. HErren uthi sin högsta thron
Sade til Christum min HErra:
Tu äst min enfödde Son/
Tigh bör Gudomelig ähra:
På min högra hand tu sittia skalt/
Til thess jagh tigh til fotapall
Giör tina fiender alla.

2. Tins Rijkes spira af Zion
Skal HErren Gudh uthsända:
Tädan titt Ord skal medh stoor mohn
Uthgåå til werldsens ända.
Bland tina fiender råda skal
Tin hand/ och giöra them stort qwahl/
Til thess the sigh besinna.

3. När tu hafwer medh pino swår
Synd och dödh öfwerwunnit;
I helig prydning mot tigh går
Titt folck wälwiliogt funnit;
Och giör tigh offer skär och reen:
Tin barn födas tigh utan mehn/
Som dagg the morgonstunde.

4. Tigh hafwer HErren sworit thet/
Och skal sigh intet ångra:
Efter Melchisedechs sätt
Ästu en Prest för många;
Och skal blifwa ewinnerlig:
Thet gamla offer täckes eij/
Ty måste thet återwända.

5. Thet skal wäl mången fast försmåå/
Ty måndfe the mot tigh strida:
Doch skal thet upsåt eij framgåå:
Gudh är tigh på högra sidan.
När hans wrede förgrymmar sigh/
Konungar skal han wäldelig
Medh sine hand förgiöra.

Til A a 6. Han