Sida:Psalm1695-1.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
18 Trones Artiklar. Trones Artiklar. 19

All Änglar och Himmels häär/
Och alt thet som skapat är/
Cherubim och Seraphim
Siunga tigh medh höga stimm:
Heligh är HErren Gudh:
Heligh är HErren Gudh:
Heligh är Gudh/
Then store HErren Zebaoth.
Tin Gudoms macht och härlighet/
Går öfwer hela werlden wijdt.
The helge tolf Apostlars tahl/
Medh the sköne Propheter all/
Samt the dyre Martyrer all/
Lofwa tigh HErre medh högt skall.
Och then wärdiga Christenhet/
J werlden wijdt bekänna weet/
Tigh Gudh Fader i högsta thron/
Medh tin käre enfödda Son/
Wår Trösterman then Helge And/
Lijk’ ährad warder i all land.
Ährones Konung JEsu Christ/
Gudz Faders ende Son förwist/
Af jungfru födas war tigh täckt/
Til at frälsa menniskio slächt:
Dödzens macht hafwer tu förstördt:
Och Christtrogna til Himmels fördt.
På Fadrens högra hand jämlijk/
Sitter tu i tins Faders rijk.
At döma kommer tu och sidst/
The döda och lefwande wist.
Hielp tin tienare HErre godh/
Som löst hafwer titt dyra blodh.
Gif oss i Himmelen arfwedeel/
Medh tina Helgon vtan feel.
Hielp titt folck JESU HErre kär/
Wälsigna thet tin arfdeel är:
Wachta och sköt them altijd wäl/
Nu och altijd til lijf och siäl.
O Gudh hwar dagh wij lofwe tigh/
Och prise titt namn innerligh.
Beskärm oss i dagh trofaste Gudh/
At wij ey bryte emot tin budh.
War oss nådigh O HErre blijd/
War oss nådigh i all nödz tijd.
Tee oss tin barmhertighet stoor/
Som wij hoppes efter titt ord.
På tigh hoppes wij/ HErre from/
Låt oss aldrigh komma på skam/ Amen.

8.
Se Tonen. Num. 9.

1. VPpå Gudh Fader jagh fast troor/
Alzmächtigh then i Himlen boor:
Then genom sitt krafftiga ord/
Skapat hafwer Himmel och jord.
För kropp och siäl han omsorg bäär/
Och för sins Sons skull haar oss kär.

2. Jagh troor ock vppå JEsum Christ/
Hans enda Son wår HErra wist:
Af Fadren född af ewighet:
Af hwilkom all ting är beredt.

Hielp C 2 Then