Sida:Psalm1695-1.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
56 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 57

Och vthi mull
Mitt lijf min ähra kasta kull.

4. Men HErre! tu som rättwijs är/
Stat vp vthi tin wrede/
The stoltas grymma hopp afskär/
Ty tu til slijkt haar ledo.
Sätt migh igen vthi thet stand/
Ther i jagh bör tigh tiena:
Vprätta migh medh tina hand/
Then förra frögd förläna:
Så måge the
Församlas som på rätten see.

5. Tu äst/ O Gudh/ en Domare/
Som alla mennskior tuchtar:
Ty tu kan theras tanckar see/
Och weet hwem tigh eij fruchtar.
Ach/ döm tå/ HErre/ mellan migh/
Och mellan mina owänner.
Näps then som dierfft förhäfwer sigh/
Och eij sin arghet känner.
Gudh min tilflycht/
Hielp migh som warder så förtryckt.

6. I onde täncker doch vppå/
At Gudh wil rättwijst döma;
Fast edra wärck nu för sigh gåå/
Skal han them doch eij glömma.
Hans swärd är reda skärpt och hwäst/
Hans boga jämwäl spänder/
Hans wrede syfftar alramäst
Til then sigh eij omwänder.
Ach märker wäl!
Gudh hotar intet vtan skiäl.

7. Then som vthi sitt sinne bär
Alt ondt/ all wedermöda/
Som hafwande och diger är/
Och wil olycko föda.
Han wist ett snypligt fehl lijkwäl
Frambär/ och sielfwer faller
Vthi then groop han för min siäl
Vpkastar: Ty åkaller
Jaag tigh om nådh/
Och ställer alt vthi titt rådh.


29.
Then 10 K. D. Psalm.

Koral nr 29 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d4. d8 g4 a bes4. c8 a4 fis \divMax
 g4. a8 fis4 d \divMax
 bes'4. a8 g4 c bes4. a8 a2 \divMax
 fis4. fis8 g4 a4 bes4. c8 d4 bes \divMax
 bes4. a8 bes4 bes \divMax
 d g, fis g g4. fis8 g2\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g' ees4 d g c, d2^"#"
 ees4 c d2^"#"
 g ees4 c g'2 d^"#"
 d^"#" g4 f bes2 bes,
 ees4 f bes, bes
 g2 d'4^"#" ees4 d d, g2
}

verse = \lyricmode {
 HEr -- re me -- dan tu tigh döl -- jer/
  så full -- föl -- jer
  Min o -- wän alt sitt be -- gär!
  Ach/ hwij wil tu tigh bort -- wän -- da/
  och eij sän -- da
  Hielp til migh/ som nödh -- stält är?
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1.HErre medan tu tigh döljer/ så fullföljer
Min owän alt sitt begär.
Ach! hwij wil tu tigh bortwända/ och eij sända
Hielp til migh/ som nödhstält är?

2. Althenstund then onde råder/ vtan nåder
Får then frome lida brist;
Ty rätt månge honom hielpa/ til at stielpa
Then som weet af ingen list.

Ach H 3. Vthaf