Sida:Psalm1695-1.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
54 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 55


Hielp migh Gudh för tin mildhets skull:
Ho tackar tigh i stofft och mull/
Ho prisar tigh i grafwen?

3. Af suckande är jagh så mätt/
Och tröttas mächta swåra/
Och twingas fast vthi stort wee;
Ty wäter jagh medh tårar
Mitt läger hela natten om/
Min säng alt som en flytand ström:
Ther af jagh fast försmächtas.

4. Mitt ansichte falnar af sorg/
Grånar och åldras mächta.
HErre war tu min sköld och borg/
Medan the migh anfächta.
Fienden fast belägger migh/
Och medh all macht beflitar sigh/
På alla sidor trängia.

5. Ogierningzmän wiker från migh/
Alle som skada giöra/
O Gudh/ min böön lät täckias tigh/
Min gråt tu också höre.
Anamma tu min böön i dagh/
Lät fienden fåå nederslag/
Som migh så hårdt tilsättia.

6. Min’ fiender komme på skam/
Och swårliga förskräckies/
Lät theras wilia stäckias:
Hastigt lät them fåå nederfall/
Komme på skam för werlden all/
Wände sigh om och blyes.


28.
Then 7 K. D. Psalm. Se tonen. Num. 79.

1. På tigh förtröstar jagh/ min Gudh/
Hielp migh från mina owänner
Vndsätt migh/ och tin Ängel biud
At bära migh på händer:
At the min siäl eij fången få/
Och henne sönderrifwa.
Ty den som grymma willdiur gå/
Och altijd hätske blifwa.
Men HErre kär!
Tu wetst at jagh oskyldig är.

2. Jagh hafwer eij thet onda giordt/
Som man migh nu påbördar/
At jagh är saklös/ är wälspordt:
Doch warder jagh eij hörder.
Jagh haar medh ondo eij betalt
Then migh haar welat vnna/
At lefwa vthi frijd oqwald.
Tå the eij säija kunna
På något sätt/
At them af migh är skedt orätt.

3. Om så är skedt af ondt vpsåt/
Så må migh wäl gåå illa/
Tå wil jagh all min owäns låt/
Och all hans ondsko gilla:
Han må tå fritt förfölia migh/
Och sielfwa siälen fängsla/
Nedtrampa obarmhertelig/
Medh håhn och qwahl migh ängzla.

28. Then Och