Sida:Psalm1695-1.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
60 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 61

Seer wäl hwart mennskian wanckar/
Medh hiertans hemliga tanckar.

4. The froma han wäl pröfwar/
Och weet hwem them bedröfwar:
The wrånga han fast hatar/
Och theras gierning ratar.

5. Then froma til at hägna/
Han ymnigt låter regna.
Eld/ swafwel/ liungand’ låga/
Som blijr thens ondas plåga.

6. Alt godt Gudh honom gifwer/
Som stadigt trogen blifwer;
Gudh lät tin nådh migh styrcka/
At jagh tigh stedz må dyrcka.


31.


Then 12 K. D. Psalm.

Koral nr 31 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key f \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{a'8 bes4 a4 g4 d'4 d4 bes4 a4 \fermata\divMax
a4 bes4 a4 g4 c4 bes4 (a4) g4\fermata\divMax}
g8 a4 f4 e4 d4 f4 g4 a4\fermata\divMax
a4 g4 bes4 a4 bes4 g4 fis4 g4\fermata\divMax
g4 d'4 bes4 c4 d4 c4 bes4 a2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{d8^"#" g4 fis4^"6" g4 bes4 bes,4 g4 d'4^"#"\fermata\divMax
d4^"#" g,4 d'4 es4 c4^"b" g4 d'4^"#" g,4\fermata\divMax}
g'8 d2 cis4^"6" d4 d4 bes4^"6" a4 \fermata\divMax
d4 es4 bes4 c4^"b" d4^"b" es8 d8 d4^"#" g,4\fermata\divMax
g4 bes2 a4 bes4 c4^"b" g4 d'2^"#"\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ O HEr -- re Gudh af Him -- mel -- rijk/
Wij må thet al -- le kla -- ga/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" At werl -- den är o -- ly -- dig tigh/
Thet see wij al -- la da -- gar: }


>>

Tin Ord för -- smås/ thet är thes wärr/
At in -- gen haf -- wer san -- ning kär/
Lögn haf -- wer mach -- ten fån -- git.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 70 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 70 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. O HErre Gudh af Himmelrijk/
Wij må thet alle klaga/
At werlden är olydig tigh/
Thet see wij alla dagar:
Tin Ord försmås/ thet är thes wärr/
At ingen hafwer sanning kär/
Lögn hafwer machten fångit.

2. Här lärer hwar sin egen dicht/
Alt är menniskiors funder/
Thet sant är håller man eij lijkt:
Nu är Gudz Ord för vnder.
Thet seer man wäl för ögon här/
At fahrlig tijd nu kommen är/
Then Christus oss af sade.

3. Gudztienst är wänd i skrymterij/
Synd är i hiertat inne:
För Gudh är thet ett gäckerij
Thet få wij sielfwe finna.
Man skal thet giöra Gudh oss böd/
Hielpa wår nästa i hans nödh:
Kärlek vpfyller lagen

4. Men nu är thetta oss omwändt
Medh diefwuls list och läro;
Ty Gudz Ord hafwe wij eij kändt/
Som rätta wägen äro.
Ty är thet sant i Skrifften står/
Wij wore alle som the Fåår/
The ingen herdan hade.

5. Wij hafwe länge farit will/
Ty ingen hafwer oss wachtat:
Och Diefwulen gaf ther råden til/
At Gudz Ord wardt förachtat.

At H 3 Then