Sida:Psalm1695-1.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 63

Then för oss gick/ war blind som wij/
Och kunde icke wägen sij/
Ther af måste wij falla.

6. Men tack ware tigh JEsu Christ/
Som lät tigh thet förbarma/
At Diefwuln sweek oss medh sin list/
Wij wore fångar arma.
Nu låter tu oss fåå tin Ord/
I them wij äre frije giord
Från Diefwulns falska läro.


32.
Se tonen. Num. 42.

1. HIelp HErre the Helige äro nu fåå/
The trogne förminskade blifwa
Bland menniskiors barn; Ty stora och småå
Så mycken ondsko bedrifwa/
The tala inbördes onyttiga ting/
Lögn/ skrymtan och arghet går alt omkring/
Then ene then andra så lärer.

2. The hålla tilhopa vthi sin flärd/
När orätt och synd skal befrämjas/
Och när then frome skal warda besnärd:
Men eliest the icke så sämias.
Vthrota/ o HErre/ alt skrymterij/
Then munn som är så dristig och frij
Til at högmodelig tala.

3. Thet folck som säger: wår tunga hon bör
In öfwerhandena taga/
Oss kommer thet til at tala/ ho tör
Förhindra thet oss må behaga?
Ho är wår HErre/ som står oss emot?
Wij achte eij någors trug eller hoot/
Wij fölie wår wilia allena.

4. Men HErren säger: Jagh märcker thet wäl/
At man the elenda förtrycker/
Jagh hörer the fattiga sucka medh skiäl
Och ingen uhr nöden them rycker.
Ty wil jagh vp och hielpa medh flijt
Them för min ähra hafwa rätt nijt
At the frijmodigt må lära.

5. Sij/ HErrans taal är härligt och klart
Som silfwer i degelen renat/
Hans Ord i werldene vppenbart/
Ther medh hans Ande föreenad/
Thet är förvtan alt feel och flärd/
Fast meer än guldet som luttrat är
Och många resor bepröfwat.

6. Bewara nu HErre hwar och en
Som wil titt Ord förfächta/
Förswara oss at wij eij lide meen
Bland thet wanartiga slächte:
Ty alla orter opfylte blij
Medh ondsko/ ther sådant löst partij
Bland menniskior få råda.


33.
Then 13 K. D. Psalm. Se tonen. Num. 100.

1. SÄg HErre/ huru länge
Wil tu förgäta migh?
Och från tin ögon stängia
Then sitt hopp haar til tigh?

Ho Skal