Sida:Psalm1695-1.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
104 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 105

1. SÄll är then man som hafwer kär
Then elända och then arma:
HErren skal/ tå han nödstält är/
Sigh öfwer honom förbarma/
Och låta gonom altijd gåå wäl/
Bewaran wäl til lijf och siäl.
Eij skal honom skee then wåde/
At fienden öfwer honom råder.

2. Om honom än kan hända så/
At han i kranckhet faller/
HErren sielf honom sköter tå/
Til helsan igen kallar.
Jagh sade: HErre/ war migh mild/
Hela min siäl/ och gift migh til/
Jagh hafwer syndat swåra/
Ty fäller jagh nu tårar.

3. Min fiend talar the ondt är
Mot migh af hierta och sinne/
Hans tunga som en hårknif skär/
När mån han döden finna?
När mån hans namn som rök förgåå?
Fiendens taal om migh är så:
Han kommer migh til at skåda/
Och under fötterna träda.

4. The som i hiertat hata migh/
Achta migh skada giöra/
Doch hållat så inne medh sigh/
At ingen skal thet fåå höra.
The tänckia på sin skalka paar
Mot migh/ han skal wäl liggia qwar/
Säija the/ i thenna nöden/
Och aldrig upståå af döden.

5. Min wän som jagh betrodde bäst/
Then jagh gaf brödh så fierna/
Mot migh nu hndlar aldrawärst/
Medh fötterna han migh spiernar.
Men Herre/ war tu nådelig/
Uthaf mitt fall uprätta migh.
Låt migh komma til dwala/
Så wil jagh them wäl betala.

6. Thet märcker jagh ock ther uppå/
At tu giör medh migh nåde/
Om mina owänner eij fåå
Längre öfwer migh råda.
Min meenlöshet är in för tigh/
Ty styrcker tu migh ewinnerlig
Medh titt ansichte blida/
Thet jagh skådar alla tida.

7. Ske lof och prijs i ewighet/
Uthi all werldzens ändar/
Israels Gudh/ för sin mildhet
Mot then arma och elända:
Hwilken han icke wil försmåå/
Men låter honom nåde fåå:
Then han oss allesamman
Allstedz unne/ Amen/ Amen.

At O 53. Then