Sida:Psalm1695-1.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
102 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 103

Mitt hufwud jagh nedh säncker/
När jagh uppå them räncker/
Och faller snart omkull.

5. Tin wrede migh förtorckar/
Min kropp alsintet orckar/
Thess kraffter swinna bort;
Jag är i ångest råkad/
Och ther af så förbråkad/
At jagh må ryta hårdt.

6. Men/ HErre/ all min klagan
Är wist af tigh uptagen/
Min jämmer skådar tu;
Sij! huru hiertat bäfwar/
Och dödzens mörker swäfwar
För mina ögon nu.

7. The som migh hafwa swurit
All wänskap/ och förz burit
För migh en wyrdning stoor;
The wika nu tilbaka/
Och migh then hielp försaka/
At trösta medh ett Ord.

8. Men the som ifrigt sökia
Min motgång/ the föröka
Sin hoop/ och samla sigh:
The stämpla migh til skada;
Och thetta giör them glada/
At the bedröfwa migh.

9. Men jagh må stedze wara
En dumbe/ och eij swara/
Ja/ icke höra thet;
Doch troor jagh och förbidar/
At fast jagh känge lider/
Så skaffar tu wäl rätt.

10. Ja/ jagh thet hoppet hafwer/
Fast jagh af swaghet snafwer/
At tu doch står migh bij;
Och migh eij öfwergifwer/
At jagh eij altijd blifwer
Mins owäns gabberij.

11. Jagh bör thet eij bejklaga
At jagh är under aga:
Ty jagh haar thet förskylt.
Jagh kan migh wäl påminna
Min ondsko/ och befinna/
Jagh är medh synd upfylt.

12. Men the migh hätske äro/
Betunga och beswara
Mitt hierta altförhårdt;
Ty skynda tigh at hielpa
Then alle wilia stielpa;
Och wik eij från migh bort!


52.

Then 41 K. D. Psalm.

Koral nr 52 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/52 saknas